Data- och informationsteknik

Bild 1 av 1
Detaljbild på ett chip

Datorer och digitalisering har en enorm inverkan på alla människor och på samhället som helhet. Är du intresserad av forskning som driver och styr denna utveckling? Sök en doktorandtjänst inom området data- och informationsteknik efter din masterexamen!

Vårt forskarutbildningsprogram spänner över ett stort spektrum som inkluderar teoretisk grund för datavetenskap, utveckling av tillämpade system, design av datorhårdvara, design av mjukvaruspråk, processer, praktik och metoder för verklighetsförankrad programvaruteknik och realistisk konstruerande av bilder i dataspel och filmer. När du går en forskarutbildning i data- och informationsteknik kommer du att bidra till utvecklingen av teorier och begrepp för att beskriva, förstå och utveckla användningen av datorer. Genom att doktorera i data- och informationsteknik får du en bred förståelse för aktuella forskningsfrågor och praktiska tillämpningar, fördjupade insikter i ett eller flera områden samt kunskap om forskningsmetodik. Mer information finns i studieplanen. 

Forskarskolan finns vid Institutionen för data- och informationsteknik.

Studieplan

Fastställd av vicerektor 2007-12-11, diarienummer C 2007-1143.
Senast revideratbeslutsdatum 2021-06-29, diarienummer CSE 2021-0123-01.
Denna studieplan gäller för doktorander antagna från och med 2021-06-29.
För äldre studieplaner, kontakta institutionens pro/viceprefekt för forskarutbildning.

Övergångsbestämmelser:
En doktorand som antagits till en äldre studieplan kan avlägga examen enligt denna under förutsättning att aktuell Arbetsordning för forskarutbildning och aktuell lokal examensordning för examina på forskarnivå följs.

Doktorander antagna till äldre studieplan i forskarskola Data- och informationsteknik kan dock byta till gällande allmän studieplan genom anmälan till pro/vice-prefekt. Byte ska dokumenteras i den individuella studieplanen.

Forskarskolan regleras av arbetsordningen och examensordningen och beskrivs i den allmänna studieplanen. Om det skulle föreligga konflikt mellan dokumenten så är arbetsordningen och examensordningen styrande. För den senaste versionen av samtliga styrdokument som hänvisas till i denna allmänna studieplan, se Chalmers intranät.