Astrid Lindgren framför lite glittrig bakgrund
"Min vision är att bidra konkret till att vi ​uppnår trafiksäkerhetsmålen för 2030 och en dag nollvisionen där vi varken förlorar liv eller hälsa", säger Astrid Linder.​​​​​​​​​
​Foto: Annika Johansson, VTI

Ser ljust på ökad samverkan mellan Chalmers och VTI

​En fantastisk möjlighet att både fördjupa och bredda olika samarbeten mellan VTI och Chalmers. Så ser Astrid Linder, sedan många år adjungerad professor inom fordonssäkerhet vid institutionen för Mekanik och maritima vetenskaper, på att hon nyligen utnämndes till professor i trafiksäkerhet vid Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI.
Hej Astrid Linder, nytillträdd professor vid VTI. Vad arbetar du med just nu?
– Jag koordinerar bland annat Virtual-projektet som vi har fått 7 miljoner euro till från EU-kommissionen. Chalmers är en av 15 parter som ingår i konsortiet. Det finansierar den nuvarande utvecklingen av open source-humanmodeller på Chalmers. 

– I Virtual-projektet bygger vi upp en plattform, alltså datoryta, med olika verktyg. Det är som en virtuell verkstad med humanmodeller, analysverktyg och komponenter som är öppna för alla att använda. 

Du har arbetat länge på VTI. Hur tänker du att du kan utveckla samarbetet med Chalmers utifrån att du nu är professor vid VTI?
– Chalmers och VTI har ju sedan länge ett gott samarbete inom fordonssäkerhet som jag både vill förvalta och fördjupa. Ett exempel är det spännande område där bland andra Mats Svensson och jag arbetar tillsammans för att förbättra möjligheterna att utvärdera fordonssäkerhet. Vi jobbar med modeller av människan för att förstå hur vi bäst förhindrar att människor drabbas av invalidiserande skador. 

– För första gången har vi nu humanmodeller av både en genomsnittlig kvinna och en genomsnittlig man. Virtuella modeller där både kvinnor och män är representerade gör det också möjligt att adressera befolkningen bredare. 

På vilka områden​​ ser du möjligheter att bredda samarbetet med Chalmers?
– Jag ser möjligheter att tillsammans med gruppen på fordonssäkerhet knyta ihop fler kompetenser. Ett exempel är miljöaspekter av transporter och hur de påverkar hälsa kopplat till de faktorer som påverkar risken att skadas i en kollision. 

– Ett annat område där jag ser stor potential för samarbeten är när det gäller idrottsskador. Där skulle vår kunskap inom krocksäkerhet, det som vi kallar biomekanik, kunna kombineras med andra forskares kunskap om människokroppen, skador, belastning och rehabilitering. HBM-modellerna, alltså våra virtuella modeller, är det verktyg som vi använder när vi implementerar vår kunskap om människokroppen.

Du vill också lyfta en aspekt av hållbarhet inom trafik- och fordonssäkerhet som inte har direkt med den fysiska miljön att göra, eller hur?
– Ja, för att vi ska uppnå ett hållbart samhälle och ett hållbart transportsystem är det viktigt att arbeta för att färre dödas och blir invalidiserade i trafiken. Trafiksäkerhet är en del av FN:s globala hållbarhetsmål. 

– Mitt fokus ligger på det skadepreventiva. Min vision är att bidra konkret till att vi dels uppnår de nya trafiksäkerhetsmålen för 2030, dels en dag åstadkommer det som nollvisionen beskriver, alltså ett transportsystem där vi varken förlorar liv eller hälsa.
 
– Tänk på de steg som har tagits inom arbetsmiljöområdet de senaste hundra åren. Det händer fortfarande att människor råkar ut för skador på arbetet, men vi går inte och ”förväntar oss” att någon ska dödas eller skadas på jobbet.

Med åren har du mer och mer övergått till att leda forskning och att arbeta för att få finansiering till forskning. Hur kommer det sig?
– Jag jobbar på ett institut där vi är helt uppdragsfinansierade. När det kommer till själva forskningen så lämnar jag nuförtiden över den till andra så snart jag kan. Det handlar om att ge kommande generationer möjligheter att kliva in på det här forskningsområdet som är så viktigt. Det är en del av min strategi.

Om Astrid Linder och den nya professuren på VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut

​​Porträttbild Angela HIllemyrAngela Hillemyr, prefekt vid institutionen för Mekanik och maritima vetenskaper (M2):
– Chalmers har sedan flera år ett väletablerat samarbete med VTI inom olika forskningsområden. Genom den nya professuren på VTI inom trafiksäkerhet med inriktning mot förebyggande av personskador, kommer samverkan att förstärkas med vår institution, och framförallt avdelningen för Fordonssäkerhet. 

– VTI och Mekanik och maritima vetenskaper har verksamheter och resurser som kompletterar varandra, bland annat i form av ett avancerat krocklabb på VTI och av bred kompetens och erfarenhet inom matematisk modellering av människan på M2/Fordonssäkerhet. Vår fördjupade samverkan kommer att främja utvecklingen av säkerhet både i fordon och för oskyddade trafikanter, och därmed bidra till minskat mänskligt lidande.

Porträttbild Jan Andersson,Jan Andersson, professor vid Forskningsavdelning Trafik och trafikant vid VTI:
– Ett av VTI:s syften med våra professorstjänster är att stärka samverkan med starka akademiska lärosäten inom utvalda områden. Med tillsättningen av Astrid Linder som professor vill vi verka för en utveckling av goda samarbeten mellan Chalmers och VTI inom området trafiksäkerhet med inriktning mot skadeprevention.


Här kan du se ett tv-inslag från tysk TV om Astrid Linder och forskningsprojektet VIRTUAL.
 
Text: Anna Vörös

Sidansvarig Publicerad: må 07 feb 2022.