anders ekberg, fredrik hörstedt och elena kabo
Anders Ekberg och Fredrik Hörstedt. På skärmen i bakgrunden syns Elena Kabo, som tyvärr inte kunde vara på plats denna dag.​​​
​​​​​

Järnvägsforskning prisas för genomslag i samhället

​Deras forskning har underlättat för godstransporter genom Europa, och dessutom gjort det lättare att planera underhåll. För detta får nu forskargruppen Chalmers pris för genomslag i samhället.

– Roligt och överraskande, kommenterar Anders Ekberg, biträdande professor vid institutionen för mekanik och maritima vetenskaper och föreståndare för Charmec.

Kompetenscentrumet Charmec är ett nationellt centrum som samlar tunga aktörer inom järnvägsområdet – Trafikverket, SJ och Bombardier är bara några. Nu prisas forskarna i Charmec dels för att ha bidragit till nya europeiska regler som förenklar för tåg som färdas över gränserna, dels för nya sätt att prognosticera sprickbildning i räls och hjul.

– Det är inte alltid så lätt att arbeta i gränslandet mellan forskning och industri. När vi talar mot industrin så anser vissa att forskning är för teoretiserande. När vi istället talar mot akademin så ser vissa oss som konsulter. Därför är det värdefullt att någon annan nu markerar att vi arbetar helt rätt, säger Anders Ekberg.

– Om man verkligen hittar rätt balans mellan industri och akademi kan de stora genomslagen ske. Det här priset är ett kvitto på just det.

Underlättar för tågtransporter

Forskningsgenomslaget, som gruppen nu prisas för, har tydligt gagnat både tågoperatörer och infrastruktur. Den tidigare europeiska oenigheten om gränsvärden för belastning av räls har gjort det svårt att transportera gods genom Europa – det har till och med hänt att tåg har fått avbryta resan och vända tillbaka. De nya harmoniserande reglerna, som baserats på forskargruppens beräkningar, underlättar för en utökning av godstransporterna, till förmån för klimatet.

Samma sak kan konstateras om sprickbildningsprognoserna. Med de nya beräkningsmodellerna går det bättre att förutsäga när ett hjul eller en räls behöver underhållas; planerat underhåll kan utföras istället för att man drabbas av oväntade stopp när något gått sönder.

– En av utmaningarna för kommande årtiondena är att öka tågtrafikens punktlighet samtidigt som allt fler tåg ska trafikera järnvägarna. Det kräver bättre precision i underhåll av både tåg och bana, säger Anders Ekberg.

Charmec en förutsättning för framgång

Charmecs bredd och tyngd är en förutsättning för vetenskapens genomslag i samhället, menar forskningsprofessorn Elena Kabo.

– Där skapas långsiktighet – vårt genomslag bygger på decennier av forskning – och en synergi mellan industri och akademi, som gör att vi kan lösa relevanta problemställningar samtidigt som vi har en stark vetenskaplig bas. Charmec ger också bättre möjlighet till samverkan mellan olika forskningsdiscipliner, vilket gör det möjligt att komma mycket långt, säger hon, och tillägger:

– Att vi nu vinner det här priset tror jag kan vidga synen på nyttan av tillämpad forskning, och förståelsen för att den bygger på mer grundläggande forskning. Både grundläggande och tillämpad forskning är viktig. Men det är ofta när de kombineras som stort genomslag i samhället kan ske.

Diplom, blommor och tal vid ceremonin

Chalmers pris för genomslag i samhället delades ut av Fredrik Hörstedt, vicerektor för nyttiggörande, vid en ceremoni på Veras gräsmatta.

– För oss är det naturligt att bygga kunskap som kommer ut i samhället. Oftast gör vi det via våra studenter som går ut i samhället med sina nya färdigheter. Men vi jobbar också med så många andra ansatser för att sprida nytta – exempelvis som rådgivare, nära våra uppdragsgivare eller tillsammans med forskningsinstitut, sade Fredrik Hörstedt, och fortsatte:

– Det här priset sätter spotlighten på de som lyckats väl med att skapa stora värden för samhället. Forskarna på Charmec har verkligen visat potentialen; hur vi på Chalmers kan bidra till att lösa samhällsutmaningar och samtidigt bygga en stark industri.


Text: Mia Malmstedt
Foto: Charlotte Emlind Vahul


FAKTA Chalmers pris för genomslag i samhället

Chalmers pris för genomslag i samhället delas 2019 ut för andra gången. Motiveringen lyder:

Årets pristagare består av forskare som med hjälp av ett målmedvetet, aktivt och brett arbetssätt åstadkommit stora samhälleliga värden. Med utgångspunkt i en gedigen, vetenskapligt underbyggd grund inom järnvägsmekanik har forskarna bidragit till nya metoder såväl som harmoniserade europeiska regler för tillåtna hjulkrafter inom tågtrafik. Genom samverkan med flera parter från många länder har man skapat genomslag inom såväl praktik som styrning och därmed även lagt grunden för ett genomslag som bedöms bidra till att godstransporter på järnväg står sig bättre i jämförelse med vägtransporter.

Nominerade var även forskarlag från institutionerna för Kemi och kemiteknik samt Teknikens ekonomi och organisation.

Förra året, 2018, vann Johan Mellqvist och hans forskarlag vid institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap. Läs mer här: Nyinstiftat pris till mätmetod för fartygsutsläpp

FAKTA Forskargruppen och forskningen

Ett flertal Chalmersforskare har bidragit till forskningen som nu prisas för sitt genomslag. Förutom Anders Ekberg och Elena Kabo nämns även Hans Andersson, Jens Nielsen, Björn Paulsson, Bengt Åkesson, Roger Lundén, Johan Ahlström och Björn Pålsson.

Mer om de harmonierande europeiska bestämmelserna för belastning på räls går att läsa här: Europeisk järnvägsharmoni – bättre för klimatet​

Mer om prognoser för sprickbildning går att läsa här: Prognoser för sprickbildning ökar järnvägens driftsäkerhet​

​​​​​

Sidansvarig Publicerad: må 28 okt 2019.