Fartyg mellan isberg

Förstärkt verklighet ger säkrare arktisk sjöfart

​Mängden sjöfart i Arktis ökar allt snabbare, och med det risken för olyckor i de svårnavigerade farlederna. Därför har nu forskare på Chalmers i samarbete med Arkitektur- och designhögskolan i Oslo utvecklat AR-verktyg in en VR-miljö som på sikt ska kunna hjälpa befälen ombord att ta rätt beslut i en prövande miljö under press.
På grund av tilltagande issmältning i Arktis som en följd av klimatförändringar ökar nu sjöfarten i norra ishavet då fler farleder är isfria större delar av året. Men att navigera i Arktiska farvatten är riskfyllt på grund av isberg, snabba väderomslag och i vissa fall bristande erfarenhet hos besättningen. Det kan leda till olyckor och utsläpp av till exempel olja och farliga kemikalier.

– Som befäl behöver man ha mycket erfarenhet för att navigera farlederna i norra ishavet. Till exempel krävs ett vältränat öga för att kunna avgöra om det är ny is som fartyget med lätthet kan åka igenom eller om det är hård flerårsis som kan slita upp skrovet, säger Monica Lundh, docent och enhetschef på Maritime Human Factors vid institutionen för mekanik och maritima vetenskaper. 

Säkrare arbete på fartygsbryggan

Inom forskningsprojektet Sedna är målet är att göra Arktisk sjöfart säkrare. Ett fokusområde är fartygsbryggan och hur den ska anpassas till förhållanden med mycket is. Därför har Chalmersforskarna i enheten Maritime Human Factors i samarbete med Arkitektur- och designhögskolan i Oslo utvecklat ett verktyg med förstärkt verklighet (augmented reality på engelska förkortat AR, läs mer om AR i faktarutan nedan) som ska hjälpa sjöbefälen ombord att identifiera faror som till exempel isberg, grund och andra fartyg. Verktyget kommer vara uppbyggd av stora mängder realtidsdata i från bland annat satellit, radar, sensorer och sjökort. Katie Aylward är doktorand på enheten för Maritime Human Factors:

– Miljön i Arktis sätter stora krav på besättningen. En unik miljö och ett överflöd av information från många olika källor på kan vara väldigt påfrestande. Det kan leda till bristande situationsuppfattning och dåliga beslut. Vår förhoppning är att verktyget ska ge befälen den mest relevanta informationen för stunden och hjälpa dem till rätt beslut i en krävande miljö och under press.

Tester i VR/AR-labb

För att på ett säkert sätt testa och utveckla AR-verktyget används en simulerad fartygsbrygga i VR-miljö. Baserat på resultat från Chalmers, som bygger på analyser av intervjuer med fartygsbefäl med erfarenhet från is navigering, har Arkitektur och designskolan i Oslo har skapat ett VR/AR-labb. Chalmers ansvarar för att testa verktyget på sistaårsstudenter på sjöbefälsprogrammet på Chalmers, erfarna sjöbefäl, instruktörer och annan personal inom sjöfartsindustrin.

– Att få återkoppling från befäl med olika erfarenheter och perspektiv är väldigt värdefullt för den fortsatta utvecklingen och tillämpningen av AR-verktyget. Vi vet inte riktigt när det kan ske men fördelen med ett AR-verktyg är att det går att applicera på redan befintliga fartyg och är inte beroende av ombyggnationer på bryggan. Så förhoppningsvis inom en överskådlig framtid, säger Katie Aylward.


Fakta: AR är en förkortning för Augmented Reality, på svenska förstärkt verklighet, där digitala element adderas till verkligheten i realtid. Till skillnad från virtual reality (VR) där allt som syns är utbytt mot en interaktiv digital miljö.

Fakta: Sedna är ett forskningsprojekt där ett innovativt och integrerat riskbaserat tillvägagångssätt för säker arktisk navigering, skeppsdesign och drift ska utvecklas. Projektet är finansierat av Horizon 2020. Läs mer: SEDNA  Safe maritime operations under extreme conditions: the Arctic case


Text: Anders Ryttarson Törneholm​​

Sidansvarig Publicerad: fr 20 mar 2020.