Tolkning av resultat

VRAKA är ett verktyg för att bedöma risk, och resultaten kommer att vara just en bedömning baserad på ett antal antaganden om verkligheten. Resultaten kommer också att bero av kvantitet och kvalitet av de indata som utgör grunden för bedömningen.

De uppskattningar och den information som bedömaren anger i VRAKA ​kan vara i form av intervall snarare än punktvärden och resultatet kommer således att kunna avläsas som en fördelning snarare än ett punktvärde. Det gör det möjligt att hantera de osäkerheter som kan föreligga vad gäller information som krävs i VRAKA och för en riskbedömning av vraket. Detta innebär också att en analys av resultatet kan göras där de indata som bidrar mycket till osäkerhet i resultatet kan identifieras. Vilket i sin tur innebär att mer information kan inhämtas gällande den specifika indikatorn eller aktiviteten för att minska osäkerhet i resultatet.
Det är också möjligt att få reda på vilken aktivitet som anses bidra mest till den bedömda risken. Dylik information kan användas till att minska eller helt förbjuda aktiviteten i vrakets område och på så sätt minska risken. Den minskade risken kan uppskattas i VRAKA.

Val av nivå för konsekvensbedömning inverkar på omfattning och innehåll i det beslutsstöd som kan levereras av VRAKA. Det är viktigt att beakta vilken information de olika nivåerna av konsekvensbedömning är baserad på. I nivå 1 verkar t.ex. olja som grov företrädare för både miljömässiga och socioekonomiska effekter medan de i nivå två och tre blir alltmer förfinade.  I de flesta fall föreslås sannolikheten för utsläpp och konsekvenser jämföras separat mellan olika vrak. Den vikt som läggs vid de två respektive parametrarna kommer också att påverka utfallet av beslutet. Det är viktigt att vara medveten om de val som görs. Ska sannolikhet för utsläpp eller konsekvens få påverka beslutet mest eller ska de påverka lika mycket? Hur säkerställs i så fall det?

Resultat från VRAKA kan utgöra en del av informationen på vilket beslut för riskminskande åtgärder vad gäller fartygsvrak tas. VRAKA bör inte ses som den enda källan till information utan en sammanvägd kunskap bör ligga till grund där t.ex. in-situ inspektioner kan utgöra ytterligare viktigt underlag.

Sidansvarig Publicerad: ti 18 sep 2018.