Sea water scrubber

En skrubber (från engelskans sea water scrubber) används ombord på fartyg för att rena avgaserna från framförallt försurande svaveloxider. Avgaserna leds in i skrubbern där de tvättas genom en fin spray med havsvatten. Föroreningarna i avgaserna hindras då från att nå luften och stannar istället kvar i tvättvattnet. Den enklaste formen av tekniken, så kallade öppna skrubbrar, släpper tillbaka det kraftigt förorenade och försurade tvättvattnet från skrubbern rakt ut i havet. Även så kallade stängda skrubbrar har ofta betydande utsläpp av kraftigt förorenat och försurat vatten.

Forskare vid Chalmers har sedan 2007 arbetat i en rad projekt  med att utvärdera skrubbertekniken ur ett helhetsperspektiv, där även negativa effekter på havsmiljön beaktas. Forskningsområdet aktualiseras av de skärpta regler som träder i kraft första januari 2020, för att begränsa sjöfartens utsläpp av svaveloxid, vilket föranlett en mycket stor ökning i antalet skrubberinstallationer på fartyg.

Bakgrund

Sjöfartens utsläpp av svaveloxider var länge oreglerade och i början av 2000-talet visade prognoser på att sjöfartens utsläpp snart skulle vara större än de totala landbaserade utsläppen. Efter omfattande förhandlingar i det internationella sjöfartsorganet IMO (International Maritime Organization) enades medlemsländerna om att tillämpa skärpta regler som kommer gälla från och med den första januari 2020. För att möta de nya reglerna förväntades fartygen byta till lågsvavligt bränsle, vilket innebär kraftigt ökade bränslekostnader för fartyg. Därför har intresset ökat för att i stället installera en skrubber.​​​​

Unikt laboratorium

Vid institutionen för mekanik och maritima vetenskaper finns ett världsunikt motorlabb med en modellskrubber som används i forskning och undervisning.​ Läs mer.​

Pågående projekt

Mer information kommer inom kort.

Avslutade projekt

  • Sea water scrubbing – en rökgasreningsmetod för minskning av SOX-utsläpp från fartyg
    Denna förstudie om skrubbrar fokuserade på marinkemin bakom skrubberprocessen. Arbetet inkluderade modellering av förhållandet mellan havsvattentemperatur och alkalinitet kontra de åtgång av havsvatten för att uppfylla de kommande strängare svavelreglerna.
  • SHIpH: Sjöfartens bidrag till försurning i Östersjön
    Det tvärvetenskapliga projektet SHIpH samlade forskare med kompetens inom atmorsfärskemi, meteorologi, oceanografi, marin kemi och biologi för att modellera storskaliga försurningseffekter från sjöfarten i Östersjön. Lär mer: SHIpH​
  • Ekotoxikologiska effekter av Seawater Srubbing och dess koppling till havsförsurning
    Utsläpp av partiklar och de försurande ämnena svaveldioxider (SOX) och kvävedioxider (NOX) till luft kan påverka både mänsklig hälsa och miljön negativt. Projektet undersökte ekotoxikologiska effekter skrubbing och dess koppling till havsförsurning. Läs mer: Ekotoxikologiska effekter

Sidansvarig Publicerad: to 07 nov 2019.