Tillämpad informationsteknologi

​Inriktningar
 • Digital gestaltning
 • Högskolepedagogik

Forskarskolan finns vid institutionen för data- och informationsteknik.

Studierektor: Mary Sheeran, Wolfgang Ahrendt

 

Studieplan

(fastställd av rektor den 31 oktober 2006, diarienummer C2006/1051)
(reviderad den 24 augusti 2007)
(reviderad den 30 september 2015)

1. Ämnesbeskrivning och mål för utbildningen

Tillämpad informationsteknologi är ett ämne i gränslandet mellan ingenjörsvetenskap och samhällsvetenskap. Ämnet kombinerar teoretiska och empiriska ansatser med metoder för professionell design av mjukvara och gränssnitt i syfte att utveckla innovativa IT-artefakter och välgrundad IT-användning inom olika tillämpningsområden. Tillämpad informationsteknologi inriktar sig på såväl användningen, utvecklingen och organiseringen av tekniken som på tekniken själv. Det ger utrymme för fokusering på någon av dessa aspekter, liksom för fokusering på särskilda tillämpningsområden.

Forskarutbildningen inom informationsteknologi syftar till att ge den forskarstuderande:
 • fördjupade kunskaper i informationsteknologi i allmänhet och det valda fördjupningsområdet i synnerhet,
 • praktisk skolning i applikationsutveckling och utvecklingsmetoder
 • fördjupade kunskaper i teoribildning relevant för ämnet, samt färdighet i att använda och utveckla teorier i det egna forskningsarbetet,
 • praktisk skolning i empiriskt arbete och forskningsmetodik, särskilt med inriktning mot ämnet informationsteknologi samt
 • förmåga att i skriftlig och muntlig form delta i vetenskapliga diskussioner på en internationell arena inom ämnets vetenskapliga samfund.
Målet för utbildningen till doktor är att ge förmåga att kritiskt och självständigt planlägga, leda, slutföra och presentera forsknings- och utvecklingsarbete.

2 Förkunskapskrav

För att antas till utbildning på forskarnivå krävs att den sökande uppfyller kriterier för grundläggande och särskild behörighet i enlighet med vad som anges i högskoleförordningen, 7 kapitel 39 §.
Grundläggande behörighet har den som har:
 1. avlagt en examen på avancerad nivå,
 2. fullgjort kursfordringar om minst 240 hp, varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller
 3. på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
 
Krav på särskild behörighet ska vara helt nödvändiga för att forskarstuderande ska kunna tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå (högskoleförordningen 7 kapitel 40 §). Behörig att antas till forskarutbildning i tillämpad informationsteknologi är den som:
 • avlagt magisterexamen eller civilingenjörsexamen i datavetenskap, datorteknik, eller i ett designorienterat ämne som är informationsteknologiskt relevant.
Behörig är även den som på annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
För sökande med utländsk grundutbildning gäller motsvarande förkunskapskrav som för dem med svensk grundutbildning, men sökande från utlandet, som inte har engelska eller skandinaviskt språk som modersmål, skall dessutom normalt genomgå ett engelskt språktest (t ex TOEFL 550 (paper-based eller TOEFL 213 (computer-based)) för att få antas.

3 Utbildningens uppläggning

Doktorsutbildningen omfattar 240 högskolepoäng och licentiatutbildningen 120 högskolepoäng; ett års heltidsstudier beräknas ge 60 högskolepoäng.
 
Forskarutbildningen består av
 • obligatoriska kurser
 • individuell studiekurs
 • deltagande i seminarieverksamhet och gästföreläsningar
 • ett vetenskapligt arbete ledande till en vetenskaplig avhandling
 
Den studerande skall delta i den vetenskapliga aktiviteten genom att närvara vid seminarier och gästföreläsningar, även om dessa inte har direkt anknytning till någon del av studiekursen. Varje forskarstuderande skall presentera sina forskningsresultat vid ett högre seminarium minst en gång per år.

4 Särskilda inriktningar

Forskarutbildningen kan också bedrivas i ämnet Tillämpad informationsteknologi med inriktning mot digital gestaltning, samt med inriktning mot högskolepedagogik

5 Kurser

Kursdelen innehåller en obligatorisk del och en individuellt utformad del som anpassas till den studerandes forskningsinriktning, intresse och kunskapsprofil.
 
Maximalt 30 kurspoäng kan få vara inhämtade innan forskarstudierna påbörjas inom ramen för genomgången grundutbildning. Detta gäller för forskarstuderande som antas med minst 270 hp från sin grundutbildning. Forskarstuderande som antas med 240 hp grundexamen får ej tillgodoräkna sig några poäng från grundutbildningen, och mellan 240- och 270-högskolepoängsnivån gäller en gradvis övergång. Inom dessa ramar avgör dock examinator hur många och vilka grundutbildningspoäng som får tillgodoräknas. Huvudhandledaren avgör vilka högskolepoäng från grundutbildningen som kan tillgodoräknas i forskarutbildningen.

5.1 Obligatoriska kurser

För doktorand som är antagen efter den 1 september 2012 är det obligatoriskt att läsa minst 15 hp inom GTS-paket under doktorandtiden. 9 hp ska vara avslutade innan licentiatexamen. Som doktorand ska du också genomföra en muntlig, populärvetenskaplig presentation före disputation samt skriva en populärvetenskaplig presentation till baksidan av din doktorsavhandling. Mer information finns på Chalmers hemsida för gemensamma doktorandkurser (Generic and Transferable skills). 
 
Följande kurser är obligatoriska för licentiatexamen (L) och för doktorsexamen (D)
 
                                                                 L          D
Vetenskapsteori                                   7,5       7,5
Forskningsmetod                                    6         12
Design av IT-artefakter                        4,5       7,5
Teoretiska perspektiv på IT                    6         12
Etik                                                            3          3
Pedagogik                                                 3          3
Introduktionsdag för doktorander        0          0
Individuell studiekurs                           15        45
Totala kurskrav                                      45        90

5.2 Individuell studiekurs

För profilering inom ämnesområdet fastställer huvudhandledare i samråd med den forskarstuderande en individuell studiekurs, som motsvarar 15 hp för licentiatexamen och 45 hp för doktorsexamen. I den individuella studiekursen kan ingå såväl individuella läskurser som relevanta valfria doktorandkurser vid Chalmers, Göteborgs Universitet eller andra lärosäten. Den individuellt utformade kursdelen är specifik för varje forskarstuderande och beskrivs i dennes individuella studieplan.

6 Uppsats och avhandling

6.1 Licentiatuppsats

För att erhålla licentiatexamen skall den forskarstuderande utföra ett forskningsarbete samt författa en licentiatuppsats som beskriver detta arbete. I utbildningen fram till licentiatexamen har det egna forskningsarbetet en begränsad omfattning men skall likväl ges en sådan form att det leder till internationellt publicerbara resultat. Licentiatuppsatsen kan ha formen av en monografi eller av en sammanläggning med ett antal vetenskapligt granskade artiklar. Dessa skall i det senare fallet bindas samman av en s.k. 'kappa' som knyter ihop bidragen samt diskuterar och drar slutsatser kring helheten. De enskilda artiklarna kan ha skrivits tillsammans med huvudhandledare, biträdande handledare eller andra personer. Uppsatsen bör, oavsett form, ha en omfattning motsvarande ca 2-3 konferenspapers och artiklar av normalt omfång. Artiklarna ska hålla en sådan nivå att de skulle kunna accepteras för publikation i en internationell vetenskaplig tidskrift eller internationell konferens av hög kvalitet med refereeförfarande. Uppsatsen skall normalt skrivas på engelska så att arbetet kan nå en internationell publik och bidra till den internationella forskningen på området. Licentiatuppsatsen skall presenteras på engelska eller svenska vid ett öppet seminarium. Uppsatsen bedöms med betygen underkänd (UK) eller godkänd (GK).

6.2 Doktorsavhandling

För att erhålla doktorsexamen skall den forskarstuderande utföra ett forskningsarbete samt författa en avhandling som beskriver detta arbete. Doktorsavhandlingen kan ha formen av en monografi eller en sammanläggningsavhandling med ett antal vetenskapligt granskade artiklar. Dessa skall i det senare fallet bindas samman av en s.k. 'kappa' som knyter ihop bidragen samt diskuterar och drar slutsatser kring helheten. Avhandlingar bör i båda fallen ha en omfattning motsvarande ca 5 konferenspapers och artiklar av normalt omfång. Artiklarna ska hålla en sådan nivå att de skulle kunna accepteras för publikation i en internationell vetenskaplig tidskrift eller internationell konferens av hög kvalitet med refereeförfarande. De enskilda artiklarna kan ha skrivits tillsammans med huvudhandledare, biträdande handledare eller andra personer. För att visa att doktoranden har uppnått avsedd färdighet bör minst en av artiklarna ha skrivits av doktoranden själv. Avhandlingen skall normalt skrivas på engelska så att arbetet kan nå en internationell publik och bidra till den internationella forskningen på området. Avhandlingsarbetet skall försvaras muntligt på engelska eller svenska vid en offentlig disputation. Avhandlingsarbetet bedöms med underkänd (UK) eller godkänd (GK).

7 Examen

Typ av examen som kan erhållas kommer att variera beroende på grundutbildningsexamen (Teknologie, Filosofie, osv).

7.1 Licentiatexamen

Fordringarna för licentiatexamen omfattar totalt 120 högskolepoäng, varav 45 högskolepoäng i forskarutbildningskurser och 75 högskolepoäng i licentiatuppsatsen.

7.2 Doktorsexamen

Fordringarna för doktorsexamen omfattar totalt 240 högskolepoäng, varav 90 högskolepoäng i forskarutbildningskurser och 150 högskolepoäng i avhandlingen.

8 Handledning

Den som antagits till forskarutbildning har rätt till handledning: heltidsstuderande under fyra år för doktorsexamen, under två år för licentiatexamen; deltidsstuderande i samma omfattning fördelat på motsvarande längre tidsperiod. Varje studerande har en handledargrupp, som förutom huvudhandledare och examinator innehåller ytterligare minst en biträdande handledare. Denna grupp träffar doktoranden minst en gång per år för studieuppföljning. Rektor vid IT-universitetet utser examinator, som tillsammans med huvudhandledaren bestämmer den individuella studiekursen (se avsnitt 4.2). Examinator fastställer betyg på tentamina. Huvudhandledaren och examinatorn kan vara samma person. Om huvudhandledare och examinator är samma person ska den studerande ha minst två biträdande handledare. Examinatorn, huvudhandledaren och den studerande utarbetar gemensamt vid studiernas början en individuell studieplan för den studerandes utbildningsgång.

9 Kunskapsprov

På de olika kursavsnitten anordnas tentamina som kan vara skriftliga och/eller muntliga. Tentamina och prov bedöms med betygen Godkänd eller Icke godkänd. Betyg för doktorsavhandling bestäms av en betygsnämnd, som utses särskilt inför varje disputation. Tre månader före den planerade tidpunkten för disputationen måste en skiss av doktorsavhandlingen ges till ansvarig för forskarutbildningen vid institutionen för Tillämpad informationsteknologi och till handledargruppen.
 
Betyg för licentiatuppsats bestäms av examinator.

10 Övriga anvisningar

Vid heltidsstudier beräknas doktorsexamen normalt omfatta fyra år och licentiatexamen två år. Den studerande skall regelbundet redovisa sina studieresultat och planer.

Sidansvarig Publicerad: on 17 jun 2020.