Termo- och fluiddynamik

Forskarskolan finns vid institutionen för Mekanik och maritima vetenskaper.
 
Studierektor: Srdjan Sasic

Studieplan

(fastställd av prorektor den 17 maj 2005, diarienummer C2005/604)
(reviderad den 15 oktober 2007)
(reviderad den 27 september 2013)
 

1 Ämnesbeskrivning och mål för utbildningen

Grunden i utbildningen är termodynamik och fluidmekanik, både teoretiska aspekter, såsom turbulensmodellering och flerfasströmning, och tillämpningar i tekniska sammanhang, såsom värmeöverföring, turbomaskiner och förbränningsmotorer. Syftet med forskarutbildningen är att ge en ingående kunskap i strömningslära, turbulens och värmeöverföring med tillhörande tillämpningar både genom användning av numeriska som experimentella metoder.

2 Förkunskapskrav

Sökanden ska ha examen från en relevant civilingenjörslinje eller likvärdig utbildning om minst 240 högskolepoäng. Sökande som i annan ordning inom eller utom landet förvärvat likvärdiga kunskaper kan efter särskild prövning förklaras behörig.

3 Utbildningens uppläggning

Den forskarstuderande tilldelas en examinator, en huvudhandledare och minst en biträdande handledare. Examinator är en av institutionens professorer och kan vara identisk med någon av handledarna.
 
En individuell plan för forskarutbildningen sammanställs av forskarstuderanden tillsammans med examinatorn. Utbildningen består av ett antal kurser samt forskningsarbete. En plan för forskarutbildningen ska sammanställas när forskarstuderanden antas. Forskningsarbetet bör regelbundet presenteras vid konferenser eller seminarier. Forskarstuderanden bör vara verksam i grundutbildningen.
 
Den forskarstuderande skall tillhöra forskarskolan i termo-och fluiddynamik vid institutionen för mekanik och maritima vetenskaper och kan därutöver tillhöra ytterligare någon forskarskola (exempelvis av tvärinstitutionell eller nationell typ).

4 Särskilda inriktningar

Inga särskilda inriktningar.

5 Kurser

För doktorsexamen krävs 67,5 högskolepoäng, till licentiatexamen 52,5 poäng. Relevanta kurser från grundutbildningen kan få tillgodoräknas i forskarutbildningen. Maximalt 30 högskolepoäng i forskarutbildningen får vara inhämtade innan forskarstudierna påbörjats inom ramen för genomgången grundutbildning. Detta gäller för forskarstuderande som antas med minst 270 högskolepoäng från sin grundutbildning. Forskarstuderande som antas med 240 högskolepoäng grundexamen får ej tillgodoräkna sig några högskolepoäng från grundutbildningen, och mellan 240 och 270-poängsnivån gäller en gradvis övergång. Inom dessa ramar avgör dock examinator hur många och vilka grundutbildningspoäng som får tillgodoräknas.
 
Doktorander som antagits fr.o.m. 1 september 2012 skall tillgodogöra sig 15 högskolepoäng inom Professionell och personlig utveckling (Generic and Transferable skills), varav 9 högskolepoäng skall erhållas före licentiatexamen. Före disputation skall ytterligare 6 högskolepoäng erhållas. Mer information se Chalmers hemsida: Gemensamma doktorandkurser.

5.1 Obligatoriska kurser

Följande kurser är obligatoriska till licentiatexamen:
 • Introduktionsdag för doktorander, (0 hp), Chalmersgemensam
 • Introduktionskurs för doktorander (1.5 hp), institutionsgemensam
 • Teaching, learning and evaluation (3 hp), Chalmersgemensam
 • Research ethics and sustainable development (3 hp), Chalmersgemensam
För den forskarstuderande som tillhör ytterligare en forskarskola kan andra kurser vara obligatoriska.

5.2 Valfria kurser

På institutionen erbjuds ett antal doktorandkurser (kursansvarig inom parantes):
 • Aero acoustics (7,5 hp, professor Lars-Erik Eriksson)
 • Multiphase flow (7,5 hp, docent Srdjan Sasic)
 • CFD with OpenSource software (7,5 hp, professor Håkan Nilsson)
 • Direct injected gasoline engines (5 hp, docent Petter Dahlander)
 • Modelling of spray formation, ignition and combustion (5 hp, professor Michael Oevermann)
 • Turbulent reacting flows (7,5 hp, professor Michael Oevermann)
 • Optical measurement techniques (7,5 hp, professor Mark Linne)
 • Implementation of a finite volume solver for two-dimensional laminar flow (7,5 hp, professor Lars Davidsson)
Utöver dessa kurser kan finnas lämpliga kurser från andra institutioner och andra forskarskolor, t.ex. nationella:
 • CECOST (kontaktperson Sven Andersson)
 • Internal Combustion Engine Technology (VINNPRO)
De kurser som ska ingå i forskarutbildningen sammanställs av forskarstuderanden i samråd med examinatorn.

6 Uppsats och avhandling

6.1 Licentiatavhandling

Forskningsarbetet (Licentiatavhandlingen) ska motsvara 67.5 högskolepoäng. Avhandlingen ska vara skriven på engelska. Innehållet ska vara av sådan kvalitet att det bedöms kunna publiceras i internationella publikationer med referee-bedömning.

6.2 Doktorsavhandling

Forskningsarbetet (doktorsavhandling) ska bestå av 172.5 högskolepoäng. Avhandlingen ska vara skriven på engelska. Avhandlingen är oftast en sammanläggningsavhandling och en målsättning är att minst två av de ingående artiklarna ska publiceras i vetenskaplig tidskrift med refereeförfarande.

7 Fordringar för examen

7.1 Licentiatexamen

Licentiatexamen ska bestå av 120 högskolepoäng varav 52.5 högskolepoäng kurser (inkl. obligatoriska kurser under punkt 5).

7.2 Doktorsexamen

Doktorsexamen ska bestå av 240 högskolepoäng varav 67.5 högskolepoäng kurser (inkl. obligatoriska kurser under punkt 5). Information om disputation finns på Chalmers hemsida.

8 Handledning

Alla professorer verksamma vid institutionen kan vara examinatorer. Alla doktorander ska ha en huvudhandledare och en bihandledare. Huvudhandledaren ska vara docent eller professor. Bihandledare vid högskolan ska vara disputerad. Bihandledare vid industrin bör ha motsvarande kompetens.
 
I övrigt hänvisas till de allmänna anvisningarna för forskarutbildningen och avhandlingar.

Sidansvarig Publicerad: on 17 jun 2020.