Teknisk akustik

​Forskarskolan finns vid institutionen för Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik.

Studierektor: Krystyna Pietrzyk
Administration: Lena Högberg​

Studieplan

(fastställd av prorektor den 8 november 2005, diarienummer C2005/1199)
(reviderad den 27 november 2007)
(reviderad den 1 september 2012)
 

1. Bakgrund och organisatorisk ram

Forskarskolan för Teknisk Akustik har sitt ursprung i NINA (Nordic Institute of Acoustics), ett samarbetsprojekt mellan de tre ledande akustikgrupper i Norden. NINA startades 2004 och partners är:
 
 • Marcus Wallenberg Laboratory for Sound and Vibration Research, KTH och
 • Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Chalmers.
 
Syftet med bildandet av NINA är att stödjer varandras master- och forskarutbildning (se diarie C2005/144).
 
Studierektor vid respektive organisation, t ex studierektor vid Institutionen för bygg- och miljöteknik, står för den övergripande administrationen av forskarutbildningen vid berört lärosäte.

2 Ämnesbeskrivning och mål för utbildningen

2.1 Ämnet

Akustik har under åren utvecklats till en egen disciplin med ett starkt tvärvetenskapligt forskningsområde som involverar bland annat fysik, mekanik, fluid- och termodynamik, signalbehandling, psykologi och medicin. Det amerikanska akustiska sällskapet (ASA) definierar arbetsområdena inom akustik enligt “Physics and Astronomy Classification Scheme (PACS)” som:
 
Standards; General linear acoustics; Nonlinear acoustics; Aeroacoustics and atmospheric sound; Underwater sound; Ultrasonics, quantum acoustics, and physical effects of sound; Transduction, acoustical devices for the gene-ration and reproduction of sound; Structural acoustics and vibration; Noise: its effects and control; Architectural acoustics; Acoustical measurements and instrumentation; Acoustic signal processing; Physiological acoustics; Psychological acoustics; Speech production; Speech perception; Speech processing and communication systems; Music and musical instruments; Bioacoustics.
 
(Fet stil indikerar områden som partners inom NINA inte är aktiva inom och som inte täcks av nuvarande kursverksamhet på master- eller forskarutbildningsnivå.)
 
Ovanstående arbetsområden utgör verksamhetsinnehållet i forskarskolan Teknisk akustik.
 
Genom akustikområdets tvärvetenskapliga karaktär attraheras idag doktorander från skilda utbildningsprogram (vid Chalmers t ex från V, M, E, F).
 
Forskarskolan teknisk akustik skall, på en internationellt konkurrenskraftig nivå, kunna ge en såväl allmän och bred kompetens inom och kring det valda vetenskapsområdet, som ge en hög kompetens inom det specialområde som behandlas i avhandlingen.

2.2 Utbildningens mål

Forskarutbildningen är i första hand inriktad mot doktorsexamen. Det finns dock även möjlighet att inom ramen för forskarutbildningen avlägga licentiatexamen, antingen som en deletapp mot doktorsexamen eller som en avslutad utbildning.
 
Doktorsutbildningen syftar i första hand till att ge:
 • goda kunskaper inom ett brett område kring det valda specialområdet.
 • förtrogenhet med den vetenskapliga litteraturen inom det valda specialområdet
 • ett självständigt, kritiskt och probleminriktat arbetssätt
 • träning i vetenskaplig metodik och redovisning
 • god förmåga att identifiera, formulera, behandla och lösa tekniska och vetenskapliga problem
 
Andra viktiga mål är att utveckla förmågan att
 • planera och leda tekniskt forsknings- och utvecklingsarbete
 • planera och leda sådant ingenjörsarbete där vetenskaplig skolning och forskningserfarenhet erfordras eller med fördel kan utnyttjas.
 
För att nå de uppställda målen behöver träning ges i vetenskaplig kommunikationsförmåga, dvs. att
 • diskutera vetenskapliga problem med forskarkollegor inom och utom landet
 • muntligt och skriftligt på ett pedagogiskt sätt sprida kännedom till såväl kollegor som allmänhet om det egna forskningsområdet, dess resultat och möjligheter
 • även utanför den egna ämnesinriktningen i litteraturen finna vetenskapliga resultat som är relevanta för en given problemställning.
 
Den här givna allmänna beskrivningen av syftet med doktorsutbildningen gäller i sina huvuddrag även för licentiatutbildningen. Dock leder denna till en mindre bredd och inte samma fördjupning som doktorsutbildningen. Ej heller är kraven på självständighet i det vetenskapliga arbetet lika framträdande.

3 Förkunskapskrav

Generellt gäller för den som skall antas till forskarutbildningen att han/hon skall ha en grundläggande högskoleutbildning om minst 180 högskolepoäng (enligt svensk utbildningsnivå). Den sökandes examen skall också ha en inriktning som har tillräcklig anknytning till forskarutbildningsämnet. Utöver denna miniminivå gäller särskilda förkunskapskrav för ämnet.
 
För att antas till forskarskolan Teknisk akustik krävs följande:
 • Genomgången allmän, lokal eller individuell utbildningslinje inom grund-läggande högskoleutbildning. Högskoleutbildningen skall omfatta minst 180 högskolepoäng som påbyggts med ytterligare minst 60 högskolepoäng med inriktning mot forskarskolans ämne. Högskolestudierna skall vara genomgångna på ett tillfredsställande sätt.
eller
 • Civilingenjörsexamen eller mastersexamen med kunskaper inom forskar-utbildningens ämnesområde. Civilingenjörsexamen eller mastersexamen vid annan utbildningslinje eller annan relevant svensk eller utländsk utbildning kan uppfylla kraven för behörighet. 
Den sökande skall ha sådan förmåga som i övrigt bedöms nödvändig för att kunna genomgå forskarutbildning.
 
För sökande med utländsk grundutbildning gäller motsvarande förkunskapskrav som för dem med svensk grundutbildning, men sökande från utlandet, som inte har engelska eller skandinaviskt språk som modersmål, skall dessutom normalt genomgå ett engelskt språktest (t ex TOEFL 550 (paper-based eller TOEFL 213 (computer-based)) för att få antas.
 
Den som inte uppfyller behörighetskraven i studieplanen kan antas enligt ett sär-skilt antagningsförfarande i samråd med ämnets examinator angående kurskompletteringar. Institutionens prefekt skall därefter godkänna det kompletterande kurspaketet. När dessa kurser godkänts kan den tilltänkte forskarstuderande antas.

4 Utbildningens uppläggning

Vid forskarskolan Teknisk akustik avläggas såväl teknologie licentiatexamen som teknologie doktorsexamen. För båda dessa examina krävs genomförande av ett kursprogram och ett självständigt vetenskapligt arbete.
 
Den forskarstuderande tilldelas en examinator (vanligtvis forskargruppsledare), en huvudhandledare och minst en biträdande handledare. En examinator kan också ha rollen som handledare.
 
Tillsammans gör huvudhandledaren och den forskarstuderande upp en individuell studieplan som skall godkännas av examinator. Den individuella studieplanen omfattar en förteckning över kurser och en plan över forskningsarbetet. Studieplanen skall sedan uppdateras minst två gånger per år.

5 Kurser

För licentiatexamen omfattar kursdelen av utbildningen minst 45 högskolepoäng. För doktorsexamen fordras minst 60 högskolepoängs kursdel. Ämnesspecifika kurser ges av forskarskolan och andra institutioner/forskarskolor vid Chalmers, men också nationella och internationella kurser förekommer. Forskarstuderande och examinator kommer tillsammans överens om vilka kurser som skall ingå i ex-amen.

5.1 Obligatoriska kurser

Kursblocket ”Personlig och professionell utveckling” (Generic and Transferable Skills, GTS) är ett samlingsnamn på utvecklingsaktiviteter/kurser som inte har direkt koppling till forskningsämnet. Kursblocket syftar till att ge Chalmers doktorander professionell och personlig utveckling. 15 högskolepoäng skall sammanlagt erhållas inom området innan disputation. Chalmers erbjuder ett centralt utbud av aktiviteter/kurser inom området. Inom GTS ska 9 högskolepoäng erhållas före licentiatexamen. Före disputation ska ytterligare 6 högskolepoäng erhållas. Bland de poänggivande kurser som ska tas före licentiatexamen är de centralt erbjudna kurserna ”Teaching, Learning & Evaluation”, ”Research Ethics & Sustainable Development” och ”Karriärplanering – Personligt Ledarskap” obligatoriska medan 1,5 högskolepoäng är valbara (från GTS utbud av aktiviteter/kurser). Efterföljande 6 högskolepoäng är också valbara och väljs efter doktorandens behov.
 
Valbara poänggivande aktiviteter inom GTS behöver inte alltid hämtas från det Chalmerscentrala utbudet. Aktiviteter kan, på förslag av examinator eller huvud-handledare, efter godkännande från proprefekt och i samråd med forskarskolans studierektor, hämtas från annat håll, t ex från aktiviteter på institutionsnivå.
 
Utöver kurspaketet GTS ska doktoranden också delta i en introduktionsdag för doktorander (senast före licentiatexamen), genomföra en muntlig populärvetenskaplig presentation före disputation samt skriva en populärvetenskaplig presentation på baksidan av sin doktorsavhandling.
Obligatoriet på 15 högskolepoäng för GTS gäller för doktorander antagna vid Chalmers tekniska högskola fr.o.m. 2012-09-01.
 
Gemensamma för Forskarskolan:
Ett tematiskt grundkursblock (15 högskolepoäng)
För den forskarstuderande som tillhör ytterligare en forskarskola kan andra kurser vara obligatoriska.

5.2 Valfria kurser

De valfria kurserna väljs normalt som ämnesspecifika. Här kan fördjupningskurser från Chalmers mastersutbildningar ingå.
 
Vid institutionen erbjuds varannat år en studieresa på temat Samhällsbyggande, motsvarande 1,5 högskolepoäng.
 
Partners i NINA erbjuder idag följande kurser inom forskarutbildning och mastersutbildning (ett urval av kurser som betraktas som lämpliga):
 • Theoretical Acoustics 7,5-15 högskolepoäng
 • Statistical energy analysis 7,5 högskolepoäng
 • Non-linear Vibrations 7,5 högskolepoäng
 • Aero-acoustics 7,5 högskolepoäng
 • Ultrasonics 7,5 högskolepoäng
 • Roomacoustics 7,5 högskolepoäng
 • Numerical methods in acoustics 7,5 högskolepoäng
 • Signal processing in acoustics 7,5 högskolepoäng
 • Marin acoustics 7,5-15 högskolepoäng
 • Active noise control 7,5 högskolepoäng
 • Structure-borne sound 7,5 högskolepoäng
Även doktorandkurser som ges vid andra forskarskolor eller institutioner kan ingå.

5.3 Tillgodoräknande av kurser

Relevanta kurser från mastersutbildningar kan få tillgodoräknas i forskarutbildningen. Maximalt 30 högskolepoäng i forskarutbildningen får vara inhämtade innan forskarstudierna påbörjats inom ramen för genomgången grundutbildning. Detta gäller för forskarstuderande som antas med minst 300 högskolepoäng från sin grundutbildning, dvs. Mastersexamen eller motsvarande. Forskarstuderande som antas med 240-270 högskolepoängs grundexamen får ej tillgodoräkna sig några högskolepoäng från grundutbildningen.
Blankett  "Tillgodoräknande rapportering av högskolepoäng ACE​"​ (intranätet)

6 Uppsats och avhandling

6.1 Licentiatuppsats

Licentiatuppsatsen skall ha sådan kvalitet att den (efter eventuell redigering) kan antas för publicering i en internationell vetenskaplig tidskrift av god klass. Uppsatsen bör skrivas på engelska. Till det offentligt utlysta licentiatseminariet skall kallas en i ämnet speciellt kunnig diskussionsledare.

6.2 Doktorsavhandling

Doktorsavhandlingen kan vara en sammanläggningsavhandling som omfattar en sammanfattning och ett antal (normalt 3-5) uppsatser av sådan kvalitet att de har antagits, eller kan förväntas bli antagna, för publicering i en internationell vetenskaplig tidskrift av god klass. Granskade konferensartiklar kan även förekomma avhandlingen. Alternativt kan avhandlingen vara en monografi med motsvarande kvalitetskrav. Avhandlingen skall skrivas på engelska.

7 Fordringar för examen

7.1 Licentiatexamen

Licentiatexamen omfattar 2 års heltidsstudier, motsvarande totalt 120 högskolepoäng. Därav skall kursdelen utgöra minst 45 högskolepoäng, inklusive alla obligatoriska kurser och det vetenskapliga arbetet minst 60 högskolepoäng. Förhållandet i omfattning mellan kursdel och det vetenskapliga arbetet kan således variera mellan 45/75 och 60/60.

7.2 Doktorsexamen

Doktorsexamen omfattar 4 års heltidsstudier, motsvarande totalt 240 högskolepoäng. Därav skall kursdelen utgöra minst 60 högskolepoäng, inklusive alla obligatoriska kurser och det vetenskapliga arbetet minst 150 högskolepoäng. Förhållandet i omfattning mellan kursdel och vetenskapligt arbete kan således variera mellan 60/180 och 90/150.
 
Förhållandet i omfattning mellan kursdel och vetenskapligt arbete bestäms från fall till fall i samråd med examinatorn.

8 Handledning

Handledningen består av allmän rådgivning och konstruktiv kritisk granskning av forskningen och dess resultat. Vidare består handledningen av allmän rådgivning beträffande studiernas organisation och upplägg samt av anvisningar till specifika kurser.

8.1 Examinator

Prefekten utser en eller flera examinatorer. Examinatorer utses för en tidsperiod om 5 år. Professorer och annan docentkompetent lärare som är varaktigt knuten till Chalmers kan utses till examinator.
 
Examinator har ett övergripande ansvar för forskarutbildningen och skall säker-ställa att doktorandutbildningen uppfyller kvalitetskraven vad gäller forskningsuppgift och övriga moment. Examinator beslutar när 50 % av forskarutbildningen har fullgjorts och doktoranden därmed har uppnått så kallad licentiatkompetens.
 
Examinator skall godkänna den individuella studieplanen och vara delaktig vid studieuppföljning. Examinator skall även förhandsgranska licentiatuppsats respektive doktorsavhandling. Examinator godkänner efter samråd med huvudhandledaren licentiatuppsats och dess presentation.

8.2 Handledare

Prefekten utser vilka huvudhandledare som skall finnas. Huvudhandledaren skall vara docentkompetent och knuten till Chalmers.
 
Huvudhandledaren och doktoranden skall tillsammans utarbeta den individuella studieplanen. Huvudhandledaren ansvarar för att doktoranden i tillräcklig omfattning får kvalificerad handledning för att följa studieplanen.
 
I samband med doktorandens antagning utses även biträdande handledare av prefekt för att bistå med överenskommen rådgivning och uppföljning av doktorandarbetet.
 
Om avhandlingsarbetet utförs i industrin eller vid annan organisation utanför Chalmers tekniska högskola skall biträdande handledare utses vid det forskningsställe där arbetet utförs.
 
Enligt ovan kan en examinator också ha rollen som handledare.

Sidansvarig Publicerad: on 24 mar 2021.