Teknikens ekonomi och organisation

​Forskarskolan finns vid institutionen för teknikens ekonomi och organisation.


Viceprefekt med ansvar för forskarutbildningen: Susanne Ollila

Studierektor: Karl Palmås

Administratör: Ann-Sofie Ullenius

Mer om forskarutbildningen vid Teknikens ekonomi och organisation

 

Studieplan

Fastställd av vicerektor 2005-05-17, diarienummer C 2005/604.
Senast reviderad 2022-04-12, diarienummer TME 2022-0115.
Denna studieplan gäller för doktorander antagna från och med 2022-04-25.
Övergångsbestämmelser:
En doktorand som antagits till en äldre studieplan kan avlägga examen enligt denna under förutsättning att aktuell Arbetsordning för forskarutbildning och aktuell lokal examensordning för examina på forskarnivå följs.

Doktorander antagna till äldre studieplan i forskarskola Teknikens ekonomi och organisation kan dock byta till gällande allmän studieplan genom anmälan till pro/vice-prefekt. Byte ska dokumenteras i den individuella studieplanen.
 
Forskarskolan regleras av arbetsordningen och examensordningen och beskrivs i den allmänna studieplanen. Om det skulle föreligga konflikt mellan dokumenten så är arbetsordningen och examensordningen styrande. För den senaste versionen av samtliga styrdokument som hänvisas till i denna allmänna studieplan, se Chalmers intranät.
 

1. Ämnesbeskrivning

Beskrivning av forskarutbildningsämnet

Forskarskolan Teknikens ekonomi och organisation är en utbildning där de forskarstuderande tar sig an frågeställningar relevanta för såväl akademi som industri. Vi lägger tyngdpunkten på mycket goda teoretiska och metodologiska färdigheter. Forskarutbildningsämnet är interdisciplinärt och omfattar ekonomiska, organisatoriska och sociala aspekter på teknik och teknikanvändning. Såväl samhällsvetenskapliga, tekniska, naturvetenskapliga som matematiska kunskapsområden finns med i den vetenskapliga basen.

Inom forskarskolan Teknikens ekonomi och organisation bedrivs studier inom områden såsom teknikens roll för samhällsutvecklingen, industriell förnyelse baserad på tekniska innovationer samt ledning och organisering av teknikbaserad verksamhet i näringsliv och offentlig sektor.

2. Utbildningens mål

Examensmål

Nationella mål för generella examina på forskarnivå (licentiatexamen och doktorsexamen) och lokala krav för forskarutbildning framgår av Lokal examensordning för Chalmers tekniska högskola AB – för examina på forskarnivå.
Doktorerna skall lära sig att planera och leda framförallt egna forskning- och utvecklingsaktiviteter, samt att samarbeta tvärvetenskapligt. Detta är väsentligt då forskarskolan syftar till att ge doktoranderna en god grund för framtida ledande positioner inom akademi, näringsliv och den offentliga sektorn. 

3. Behörighetsvillkor och antagning

Grundläggande behörighet

Behörig att antas till forskarutbildning i Teknikens ekonomi och organisation är den som avlagt en examen på avancerad nivå med en inriktning som har tillräcklig anknytning till forskarutbildningsämnet. Teknikens Ekonomi och Organisation är brett och tvärdisciplinärt fält. Sökande kan därför inneha examina inom samhällsvetenskap och humaniora, såväl som inom ingenjörsvetenskaperna. För personer med utländsk behörighet gäller motsvarande krav. Examinator ska i samråd med huvudhandledaren göra en bedömning att den sökande har sådan förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen. Övriga villkor för grundläggande behörighet framgår av Chalmers arbetsordning för forskarutbildning.

Antagning

Föreskrifter om antagning framgår av Chalmers arbetsordning för forskarutbildning.
 

4. Utbildningens upplägg

Doktorsutbildningen omfattar 240 högskolepoäng (hp) och licentiatutbildningen minst 120 högskolepoäng; ett års heltidsstudier omfattar 60 högskolepoäng.

För licentiatutbildning fördelas högskolepoängen mellan kurser och uppsatsarbete på följande sätt: kurser minst 30 hp och licentiatuppsats minst 90 hp.  

För doktorsutbildning fördelas högskolepoängen mellan kurser och avhandlingsarbete på följande sätt: kurser minst 60 hp och avhandling minst 165 hp.  

Kurser

Kurskraven inom forskarskolan omfattar dels krav som är gemensamma för alla Chalmers forskarutbildningar, dels krav som är specifika för ämnet.

Kurser gemensamma för Chalmers forskarutbildning
De kursfordringar som gäller för forskarutbildningen specificeras i Lokal examensordning för Chalmers tekniska högskola AB – för examina på forskarnivå. 

Kurskrav inom forskarskolan Teknikens ekonomi och organisation
Forskarskolan innefattar tre obligatoriska kurser:
  • Researching Technology Management and Economics (7.5 hp) eller Theory of Science (7.5 hp)
  • Quantitative methods (7.5 hp)
  • Qualitative methods (7.5 hp)
Innan avlagd licentiatexamen ska doktoranden slutföra endera Researching Technology Management and Economics eller Theory of Science, samt en av de båda metodkurserna. Resterande kursinnehåll (motsvarande minst 15 hp) utgörs av valfria kurser. Här kan GTS (General and Transferable Skills)-kurser ingå.

Innan avlagd doktorsexamen ska doktoranden slutföra endera Researching Technology Management and Economics eller Theory of Science, samt båda metodkurserna. Vidare ska doktoranden slutföra kurskrav inom GTS motsvarande 7.5 hp. Resterande kursinnehåll (motsvarande minst 30 hp) utgörs av valfria kurser.

Licentiatuppsats

En licentiatuppsats ska skrivas på engelska. Den kan i undantagsfall skrivas på svenska, och ska då innehålla en sammanfattning på engelska.

Uppsatsens syfte är att redovisa de relevanta vetenskapliga resultat som uppnåtts under uppsatsarbetet samt att beskriva dessa på ett sätt som är tillgängligt även utanför den vetenskapligt allra närmaste kretsen av forskare. En licentiatuppsats kan antingen vara en sammanläggningsuppsats eller en monografi. Om uppsatsen är en sammanläggningsuppsats ska den inledas med en introduktion, s k ‘kappa’, som följs av de ingående vetenskapliga artiklarna. Kappans syfte är att sätta studierna i sitt sammanhang, samt att presentera relevanta resultat som av olika skäl inte beskrivs i artiklarna.

Artiklarna måste besitta de form- och kvalitetsmässiga egenskaper som möjliggör godkännande för publicering i sakkunniggranskade vetenskapliga tidskrifter av hög internationell standard. Licentiatuppsatsen skall presenteras på ett öppet seminarium.

Övriga föreskrifter angående licentiatuppsatsen framgår av Chalmers arbetsordning för forskarutbildning.

Avhandling

En avhandling ska skrivas på engelska. Den kan i undantagsfall skrivas på svenska, och ska då innehålla en sammanfattning på engelska.

Avhandlingens syfte är att redovisa de relevanta vetenskapliga resultat som uppnåtts under avhandlingsarbetet samt att beskriva dessa på ett sätt som är tillgängligt även utanför den vetenskapligt allra närmaste kretsen av forskare. En avhandling kan vara antingen en sammanläggningsavhandling eller en monografi. Om avhandlingen är en sammanläggningsavhandling ska den inledas med en introduktion, s k ‘kappa’, som följs av de ingående vetenskapliga artiklarna. Kappans syfte är att sätta studierna i sitt sammanhang, samt att presentera relevanta resultat som av olika skäl inte beskrivs i artiklarna.

Artiklarna måste besitta de form- och kvalitetsmässiga egenskaper som möjliggör godkännande för publicering i sakkunniggranskade vetenskapliga tidskrifter av hög internationell standard, och flertalet av artiklarna skall vara godkända för publicering i sådana tidskrifter.

Övriga föreskrifter angående avhandlingen framgår av Chalmers arbetsordning för forskarutbildning.

Handledning

Av Chalmers arbetsordning för forskarutbildning framgår att för varje doktorand ska det utses minst två handledare. En av dem ska utses till huvudhandledare. Doktoranden har rätt till handledning under utbildningen så länge inte prefekt beslutar något annat.

Doktorandernas forskning skall regelbundet följas upp på seminarier. Under avhandlingsarbetets gång skall doktoranderna ha kontinuerlig kontakt med huvudhandledare, och även ha regelbundna möten med hela handledarkommittén. När avhandlingsarbetet är nästintill slutfört (ca 6 månader före planerad disputation), skall det presenteras och försvaras på ett slutseminarium.

Övriga föreskrifter angående handledning framgår av Chalmers arbetsordning för forskarutbildning.
 

5. Examination

Efter fullgjord forskarutbildning erhålls doktorsexamen. Licentiatexamen kan vara ett delmål till doktorsexamen. I de fall licentiatexamen inte avläggs ska ett mittseminarium hållas för att markera licentiatnivå.  

Examination, licentiatexamen

För licentiatexamen fordras att den forskarstuderande fått betyget godkänd på licentiatuppsatsen och dess presentation samt blivit godkänd på de övriga fordringar som ingår i utbildningen.

Examination, doktorsexamen

För doktorsexamen fordras att den forskarstuderande fått en vetenskaplig avhandling och dess försvar godkänt samt blivit godkänd på de övriga fordringar som ingår i utbildningen.
Övriga föreskrifter angående examination framgår av:
  • Chalmers arbetsordning för forskarutbildning
  • Lokal examensordning för Chalmers tekniska högskola AB – för examina på forskarnivå
 

6. Examensbenämning

Examen benämns Teknologie licentiatexamen i Teknikens ekonomi och organisation alternativt Filosofie licentiatexamen i Teknikens ekonomi och organisation respektive Teknologie doktorsexamen i Teknikens ekonomi och organisation alternativt Filosofie doktorsexamen i Teknikens ekonomi och organisation.

Examens engelska översättning är Degree of Licentiate of Engineering in Technology Management and Economics alternativt Degree of Licentiate of Philosophy in Technology Management and Economics respektive Degree of Doctor of Philosophy in Technology Management and Economics.

Förled svarar mot namnet på den fakultet inom vilken grundexamen avlagts. Förledet beslutas på institution av prefekt i samband med antagning och används vid examen.

Avsteg från beslutat förled ska styrkas av institutionen i en individuell dispens. I vissa enskilda fall kan annat förled än det som motsvarar den fakultet där grundexamen avlagts användas
 

Sidansvarig Publicerad: må 15 aug 2022.