Teknikens ekonomi och organisation

​Forskarskolan finns vid institutionen för teknikens ekonomi och organisation.


Viceprefekt med ansvar för forskarutbildningen: Susanne Ollila

Studierektor: Karl Palmås

Administratör: Satenik Atanesyan

Mer om forskarutbildningen vid Teknikens ekonomi och organisation

 

Studieplan

 
(fastställd av prorektor den 17 maj 2005, diarienummer C2005/604)
(reviderad den 29 juli 2009)
(reviderad den 1 september 2012)
(reviderad den 2 april 2014)
(reviderad den 10 mars 2016)
 

1. Ämnesbeskrivning och mål för utbildningen

Ämnet Teknikens ekonomi och organisation omfattar ekonomiska, organisatoriska och sociala aspekter på teknik och teknikanvändning. Såväl samhällsvetenskapliga, tekniska, naturvetenskapliga som matematiska kunskapsområden finns med i den vetenskapliga basen. Området spänner från teorier om teknikens roll för samhällsutvecklingen och industriell förnyelse baserad på tekniska innovationer till management av teknikbaserad verksamhet i näringsliv och offentlig sektor.
 
Forskarutbildningen vid institutionen ska utveckla kunskaper och färdigheter i hur man vetenskapligt formulerar och löser problem samt redovisar resultat. Målet är att på en internationellt konkurrenskraftig nivå utbilda licentiater och doktorer med goda kunskaper inom ett brett tillämpningsområde, skolade i vetenskaplig forskningsmetodik och med en hög specialistkompetens inom området för det egna forskningsarbetet.
 
Forskarutbildningen ska
  • utveckla individens kreativitet och kritiska tänkande samt förmågan att identifiera, formulera, behandla, lösa och presentera vetenskapliga problem
  • tillmötesgå individens behov av vetenskaplig fördjupning och kritiskt kunskapssökande
  • förbereda för ledande befattningar avseende forskning, utveckling och utbildningsverksamhet inom näringslivet, högskolan eller samhället i övrigt.
 
Under utbildningen får doktoranderna därför utveckla förmågan att
  • planera och leda forsknings- och utvecklingsarbete
  • diskutera vetenskapliga problem med forskarkollegor inom och utom landet
  • muntligt och skriftligt sprida kännedom om det egna forskningsområdet, dess resultat och möjligheter till kollegor såväl som till allmänheten
  • även utanför det egna specialområdet i litteraturen finna vetenskapliga resultat som är relevanta för en given problemställning
  • samverka tvärvetenskapligt

2. Behörighetsvillkor

Behörig att antas till forskarutbildning är den som avlagt examen inom relevant civilingenjörsprogram. Sökande som på annat sätt har förvärvat likvärdig utbildning omfattande 240 högskolepoäng kan efter särskild prövning förklaras behörig. Den individuella prövningen kan resultera i krav på kompletterande utbildning innan studierna får påbörjas.

3. Studiernas uppläggning och längd

För doktorsexamen krävs 240 högskolepoäng efter avlagd civilingenjörs- eller mastersexamen. Utbildningen är uppdelad på en kursdel och ett avhandlingsarbete. Kursdelens omfattning skall motsvara minst 75 högskolepoäng och avhandlingsarbetet har en omfattning som motsvarar minst 150 högskolepoäng. De studerande förväntas därutöver delta aktivt i seminarieverksamhet under hela studietiden.
 
Senast ett år från antagning skall ett planeringsseminarium hållas med minst två opponenter. Den ena är senioropponent (med doktorsexamen) och den andra är junioropponent (doktorand). Bägge kan komma från institutionen.
 
För licentiatexamen krävs 120 högskolepoäng efter avlagd civilingenjörs- eller masterexamen. För doktorander antagna före 2013-01-01 utgör kursdelen 60 högskolepoäng, inklusive de obligatoriska kurserna, och en licentiatuppsats 60 högskolepoäng. För doktorander antagna fr.o.m. 2013-01-01 utgör kursdelen 50 högskolepoäng, inklusive de obligatoriska kurserna, och en licentiatuppsats 70 högskolepoäng. Den som inte avlägger licentiatexamen ska redovisa sitt arbete vid ett licentiatnivåseminarium vid motsvarande tidpunkt. För att få hålla licentiatseminarium eller licentiatnivåseminarium skall alla kurspoäng (50 alternativt 60) vara inrapporterade i Ladok senast en månad innan datumet för seminariet. För att uppnå licentiatnivå ställs samma kurskrav som för licentiatexamen.​
 
Arbetet med det självständiga vetenskapliga arbetet bedrivs normalt parallellt med studier av kurser enligt en av huvudhandledaren i samråd med den studerande utarbetad plan. Avhandlingsarbetets inriktning skall anges vid antagningen och preciseras senast ett år efter antagning till forskarutbildningen.
 
Doktorsexamen innebär normalt fyra års heltidsstudier efter civilingenjörs- eller masterexamen. Motsvarande för licentiatexamen/uppnådd licentiatnivå är två år.
 
Internationella kontakter och internationell samverkan är angelägna och institutionen stimulerar till internationellt konferensdeltagande, studiebesök och längre vistelser vid välrenommerade utländska universitet eller forskningsinstitut.

4. Kurser i forskarutbildningen

En plan över vilka kurser som ska ingå i forskarutbildningen görs upp av huvudhandledaren och den studerande. Till de obligatoriska kurserna hör kurser gemensamma för alla forskarstuderande vid Chalmers. Introduktionsdag för doktorander (0 högskolepoäng) och kurs i pedagogik (3 högskolepoäng) och etik (3 högskolepoäng) är obligatoriska för doktorander som antagits mellan 2005-01-01 och 2012-08-31. Introduktionsdagen och båda kurserna är krav för licentiatexamen och för att uppnå licentiatnivå. Doktorander antagna fr.o.m. 2012-09-01 ska istället tillgodogöra sig 15 högskolepoäng inom området Generic and Transferable Skills under doktorandtiden. 9 högskolepoäng ska erhållas före Licentiatexamen. Före disputation ska ytterligare 6 högskolepoäng erhållas. Utöver kurspaketet Generic and Transferable Skills ska doktoranden också delta i en introduktionsdag för doktorander (senast före licentiatexamen), genomföra en muntlig populärvetenskaplig presentation före disputation samt skriva en populärvetenskaplig presentation på baksidan av sin doktorsavhandling.
 
Därutöver finns för denna forskarskola tre obligatoriska kurser. Även dessa är krav för licentiatexamen och för att uppnå licentiatnivå.
Researching Technology Management and Economics, 7,5 högskolepoäng (Eller kursen Teori och Metod 7,5 högskolepoäng, som gavs före 2011.)
Kvantitativa metoder, 7,5 högskolepoäng
Kvalitativa metoder, 7,5 högskolepoäng
 
Övriga kurser väljs från ett utbud som beskrivs på institutionens hemsida för forskarutbildning. Kurser på masternivån som inte ingår i den forskarstuderandes grundexamen samt kurser från andra institutioner och högskolor kan väljas efter samråd med huvudhandledaren. Det finns möjlighet att i forskarutbildningen tillgodoräkna kurser från grundutbildningen motsvarande högst 30 högskolepoäng. Detta gäller för forskarstuderande som antas med minst 270 hp från sin grundutbildning. Forskarstuderande som antas med 240 hp grundexamen får inte tillgodoräkna sig några högskolepoäng från grundutbildningen, och mellan 240- och 270-hpnivån sker en gradvis ökning av vad som får tillgodoräknas.

5. Avhandlingsarbetet

Det egna forskningsarbetet ska ges en sådan uppläggning att det leder till internationellt publicerbara vetenskapliga resultat. Såväl licentiatuppsats som doktorsavhandling bör vara skriven på engelska.
 
Doktorsavhandling kan vara antingen en sammanläggningsavhandling eller en monografi. I en sammanläggningsavhandling skall delarbetena bedömas som publiceringsbara i etablerade vetenskapliga tidskrifter, och de flesta delarbetena bör vara antagna till publicering i etablerade internationella vetenskapliga tidskrifter.
 
Avhandlingen skall försvaras vid en offentlig disputation med särskilt utsedd opponent och bedöms av betygsnämnd med betygen Godkänd eller Icke godkänd. Vid betygssättningen tas hänsyn till såväl innehåll som försvaret av avhandlingen.

6. Organisation av forskarutbildningen

Varje studerande har från start en huvudhandledare. Huvudhandledaren måste vara minst docent. Examinator måste vara professor. I samband med precisering av forskningsarbetet, senast i anslutning till RP-seminariet, utser viceprefekt för forskarutbildningen två biträdande handledare som tillsammans med huvudhandledaren utgör en handledargrupp. Någon av de biträdande handledarna kan med fördel hämtas utanför Chalmers.
 
Den som antagits till forskarutbildning har rätt till handledning: heltidsstuderande under fyra år för doktorsexamen, under två år för licentiatexamen; deltidsstuderande i samma omfattning fördelat på motsvarande längre tidsperiod.
 
Den studerande skall löpande redovisa sin forskning vid seminarier. Under avhandlingsarbetets gång skall den studerande ha kontinuerlig kontakt med sin huvudhandledare och vid återkommande tillfällen sammanträda med hela handledargruppen. Innan avhandlingen färdigställs skall arbetet presenteras och försvaras vid ett slutseminarium.

7. Examensbeteckning

Forskarstudier vid institutionen leder till doktors- eller licentiatexamen i Teknikens ekonomi och organisation. I vissa fall kan, för studerande med annan bakgrund än studier vid teknisk högskola, annan examensbenämning än teknologie lic/dr förekomma. Sådana ärenden prövas enligt institutionen arbetsordning för forskarutbildningen. Normalt är den alternativa examensbenämningen filosofie lic/dr.
 
Denna studieplan för forskarutbildningen inom Tekinkens Ekonomi och Organisation gäller forskarstuderande som antagits efter 1 januari 2005. Forskarstuderande som antagits till forskarutbildning i forskarutbildningsämne vid sektionen/institutionen för Teknikens ekonomi och organisation före detta datum kan efter godkännande av examinator och huvudhandledare välja att examineras i sina respektive ämnesområden.

Sidansvarig Publicerad: ti 23 feb 2021.