Solid- och strukturmekanik

​Forskarskolan finns vid institutionen för Mekanik och maritima vetenskaper (M2) och Industri- och materialvetenskap (IMS).

Studierektor: Elena Kabo (M2), Magnus Ekh​ (IMS)

Studieplan

(fastställd av prorektor den 17 maj 2005, diarienummer C2005/604)
(reviderad 2007-01-01)
(reviderad 2007-09-06)
(reviderad 2012-12-18) 

1 Ämnesbeskrivning och mål för utbildningen

Inom området solid- och strukturmekanik studeras tillstånd och rörelse hos material och kroppar och därvid förekommande krafter och andra belastningar, t.ex. termiska. Ämnets vetenskapliga bas utgörs av allmänna mekaniska principer, av konstitutiva relationer mellan inre krafter och deformationer och av beräkningsmetoder. Bland tekniskt viktiga områden för den aktuella forskningen märks dels dynamiska system inklusive vågutbredning, vibrationer och buller, dels konstitutiv modellering inklusive utmattning och brott i olika material.
 
I forskarutbildningen läggs stor vikt vid ämnets teoretiska och metodiska grunder. Målet för forskarutbildningen är att ge dels kvalifikationer för avancerat ingenjörsarbete, dels färdighet i forskningsmetodik och kompetens för framtida självständig forskning. 

2 Antagningsvillkor

Forskarutbildningen i solid- och strukturmekanik är företrädesvis teoretiskt inriktad och förutsätter mycket goda baskunskaper i mekanik, hållfasthetslära och matematik (inklusive numerisk analys).
 
Behörighet att antas som forskarstuderande i solid- och strukturmekanik har den som avlagt civilingenjörsexamen, i första hand inom någon av utbildningslinjerna maskinteknik, väg- och vattenbyggnad eller teknisk fysik, eller som har avlagt annan relevant grundexamen om minst 240 högskolepoäng. Sökande som i annan ordning inom eller utom landet förvärvat likvärdiga kunskaper kan efter särskild prövning förklaras behörig.

3 Utbildningens uppläggning och inriktning

Den forskarstuderande tilldelas en examinator, en huvudhandledare och minst en biträdande handledare. Examinator är en av institutionens professorer och kan vara identisk med någon av handledarna.
 
Tillsammans gör huvudhandledaren och den forskarstuderande upp en individuell studieplan som skall godkännas av examinator och forskargruppens ledare. Studieplanen omfattar en förteckning över kurser och en plan över forskningsarbetet, i första hand fram till licentiatexamen. En rullande studieplan skall sedan göras två gånger per år.
 
Den forskarstuderande skall tillhöra forskarskolan i solid- och strukturmekanik vid institutionen för tillämpad mekanik och kan därutöver tillhöra ytterligare någon forskarskola (exempelvis av tvärinstitutionell eller nationell typ). 

4 Kurser

För licentiatexamen omfattar kursdelen av utbildningen 60 högskolepoäng (hp). För doktorsexamen fordras därutöver 15 hp, dvs totalt 75 hp. Ämnesspecifika kurser ges av den egna institutionen och andra institutioner vid Chalmers, men också nationella och internationella kurser förekommer. Även kurser från mastersprogrammen ingår normalt, företrädesvis är detta kurser som ges av institutionen samt kurser inom tillämpad matematik. 

4.1 Obligatoriska kurser

Följande kurser är obligatoriska till licentiatexamen:
 • Introduktionsdag för doktorander (0 hp, Chalmersgemensam)
 • Introduktionskurs för doktorander (1,5 hp, institutionsgemensam, inkluderande introduktionsdagen för doktorander)
 • Teaching, learning and evaluation (3 hp), Chalmersgemensam
 • Research ethics and sustainable development (3 hp), Chalmersgemensam
 • Career planning – your personal leadership (1,5 hp), Chalmersgemensam
 • Mechanics of solids, mastersprogrammet i Applied Mechanics (7,5 hp)
 • Dynamikkurs (7,5 hp)
 • FEM-kurs (7,5 hp)
 • Matematikkurs (7,5 hp)
Doktorander som antas fr o m 1 september 2012 skall tillgodogöra sig 15 hp inom Professionell och personlig utveckling (Generic and transferable skills), varav 9 hp i form av de fem första kurserna på listan ovan skall erhållas före licentiatexamen. Före disputation skall ytterligare 6 hp erhållas. Dynamikkursen, FEM-kursen och matematikkursen väljs i samråd med examinator.

För den forskarstuderande som tillhör ytterligare en forskarskola kan andra kurser vara obligatoriska. 

4.2 Valfria kurser

De valfria kurserna väljs normalt som ämnesspecifika. Här kan kurser från grundutbildningen ingå, företrädesvis från mastersprogrammet i Appled Mechanics och kurser i tillämpad matematik. Exempel på valfria doktorandkurser som ges vid institutionen är:
 • Beräkningar i icke-linjär kontinuumsmekanik (7,5 hp)
 • Avancerad utmattning (7,5 hp)
 • Analytisk mekanik och icke-linjära svängningar (7,5 hp)
 • Kontaktmekanik (7,5 hp)
 • Dynamik för stela och flexibla kroppar (7,5 hp)
Även doktorandkurser som ges vid andra institutioner kan ingå.

4.3 Tillgodoräknande av kurser

Relevanta kurser från grundutbildningen kan få tillgodoräknas i forskarutbildningen. Maximalt 30 hp i forskarutbildningen får vara inhämtade innan forskarstudierna påbörjats inom ramen för genomgången grundutbildning. Detta gäller för forskarstuderande som antas med minst 270 hp från sin grundutbildning. Forskarstuderande som antas med 240 hp grundexamen får ej tillgodoräkna sig några högskolepoäng från grundutbildningen, och mellan 240- och 270-hpnivån gäller en gradvis övergång. Inom dessa ramar avgör dock examinator hur många och vilka grundutbildningspoäng som får tillgodoräknas. 

5 Avhandling

5.1 Licentiatuppsats

Licentiatuppsatsen skall ha sådan kvalitet att den (efter eventuell redigering) kan antas för publicering i en internationell vetenskaplig tidskrift av god klass. Uppsatsen skall skrivas på engelska. Till det offentligt utlysta licentiatseminariet skall kallas en i ämnet speciellt kunnig diskussionsledare.

5.2 Doktorsavhandling

Doktorsavhandlingen kan vara en sammanläggningsavhandling som omfattar en sammanfattning och ett antal (normalt 3-5) uppsatser. Ett mål är att minst två av de ingående artiklarna skall publiceras i vetenskaplig tidskrift med refereeförfarande. Avhandlingen skall skrivas på engelska. 

6 Fordringar för examen

För licentiatexamen fordras dels kurser motsvarande minst 60 hp enligt ovan, dels en vetenskaplig uppsats motsvarande minst 60 hp.

För doktorsexamen fordras dels kurser motsvarande minst 75 hp enligt ovan, dels en avhandling motsvarande minst 165 hp. 

7 Övrigt

I övrigt hänvisas till de allmänna anvisningarna för forskarutbildningen och avhandlingar.

Sidansvarig Publicerad: to 29 apr 2021.