Sjöfart och marin teknik

​Forskarskolan finns vid institutionen för Mekanik och maritima vetenskaper.

Forskarskolan leds av Ida-Maja Hassellöv.
Administratör för forskarutbildningen är Lotta Sjögren.

Studieplan

Reviderad 13 februari 2013.

2009-03-17 dnr C 2009-249
2005-10-24 dnr C 2005-1199

1 Ämnesbeskrivning och mål för utbildningen

Vid institutionen för Mekanik och maritima vetenskaper finns samlat de vetenskapsområden vid Chalmers som rör sjöfart- och skeppstekniska tillämpningar på, vid och under vattnet. Forskarutbildningen vid institutionen har tre inriktningar: skeppsteknik, sjöfartsteknik och marin miljöteknik. En gemensam del tillhandahåller grundkunskap inom övriga områden som behövs för att skapa en systemsyn inom sjöfart och marin teknik.

1.1 Särskilda inriktningar

Doktoranden väljer en av de tre inriktningarna. I licentiat- eller doktorsexamen kan inriktningen anges om doktoranden så önskar.

 • Skeppsteknik
  Inriktningen kan specialiseras bland annat mot konstruktionsteknik eller hydrodynamik. Inom konstruktionstekniken behandlas projekteringsmetodik för fartygskonstruktion, marina strukturers struktur- och hållfasthetsegenskaper, utmattningsanalys, lättviktskonstruktion samt riskanalys tillämpat på bl.a. sjösäkerhet. Inom hydrodynamiken behandlas skrovets hydrodynamiska egenskaper och utformning med avseende på motstånd, propulsion, manöver- eller sjöegenskaper. Utveckling av simuleringsmetoder sker inom båda områdena.
 • Sjöfartsteknik
  Inriktningen omfattar hantering av fartyget och shipping management. I dessa områden ingår Human Factors samt MTO-frågor (Människa-teknik- organisation), arbetsmiljö, informationsbehov och nautik. Vidare studeras operation av fartyget, befraktning, lasthantering och organisationsfrågor som t ex bemanning och utbildning. Inom dessa områden utförs studier, utvärderingar och mätningar, samt utvecklas riktlinjer eller konkreta förslag till berörda organisationer.
 • Marin miljöteknik
  Behandlar sjöfartens miljöpåverkan i form av utsläpp till luft och vatten. Vidare studeras reningsteknik och andra lösningar för att minska miljöpåverkan. Forskningen innefattar även utveckling och tillämpning av metodik för utvärdering av miljöpåverkan och resursförbrukning ur ett systemperspektiv.

1.2 Mål

Målet för forskarutbildningen är att ge kvalifikationer för avancerat utvecklingsarbete inom ämnesområdet, färdighet i forskningsmetodik, undervisningsvana och god presentationsteknik samt kompetens för framtida självständig forskning. För en mer utförlig beskrivning hänvisas till Chalmers policydokument om Mål för forskarutbildning.

2 Antagningsvillkor

För antagning krävs att sökanden skall ha en högskoleexamen på minst 240 högskolepoäng (hp). Sökandens examen skall också ha en inriktning som har tillräcklig anknytning till forskarutbildningsämnet. I annan ordning förvärvade, likvärdiga kunskaper kan efter särskild prövning ge behörighet.

 • För inriktningen skeppsteknik krävs en teknisk utbildning inom något av områdena maskin, farkost, väg och vatten, teknisk fysik eller motsvarande.
 • Inriktningarna sjöfartsteknik och marin miljöteknik är mycket breda och förkunskapskraven bestäms av aktuellt projekt. Sjöfartsteknik är en lämplig inriktning för sökande med sjöbefälsbakgrund.
 • Sökanden som inte har engelska eller ett skandinaviskt språk som modersmål skall genomgå ett språktest, se Chalmers arbetsordning för forskarutbildning.

Antagning till forskarutbildning görs av prefekt på förslag av examinator.

3 Utbildningens uppläggning och inriktning

Utbildningen omfattar forskningsarbete, kurser, deltagande i vetenskapliga seminarier, samt utveckling av pedagogisk kompetens. Doktoranden förväntas under sin utbildningstid presentera sitt arbete vid vetenskapliga konferenser och i vetenskapliga tidskrifter.


Den forskarstuderande tilldelas en examinator, en huvudhandledare samt minst en biträdande handledare. Examinator kan vara identisk med någon av handledarna. Huvudhandledare skall vara minst (oavlönad) docent, biträdande handledare skall ha doktorskompetens.


Tillsammans gör huvudhandledaren och den forskarstuderande upp en individuell studieplan vid inledningen av utbildningen. Den ska godkännas av examinator och inriktningens studierektor. Studieplanen omfattar en beskrivning av kurser och en plan över forskningsarbetet, i första hand fram till licentiatexamen. En uppdatering av studieplanen skall göras minst en gång per år i samband med de doktorandsamtal som skall genomföras med doktorand, studierektor, handledare och examinator.

4 Kurser

För licentiatexamen omfattar kursdelen av utbildningen 45 hp. För doktorsexamen fordras därutöver 15 hp, totalt 60 poäng.

4.1 Obligatoriska kurser inom Chalmers

Doktorander, antagna fr.o.m. 1 september 2012, ska tillgodogöra sig 15 högskolepoäng inom området Generic and Transferable Skills under doktorandtiden. Generic and Transferable Skills (GTS) är ett samlingsnamn på utvecklingsaktiviteter/kurser som inte har direkt koppling till forskningsämnet och som syftar till att ge Chalmers doktorander professionell och personlig utveckling. 9 högskolepoäng ska erhållas före Licentiatexamen. Före disputation ska ytterligare 6 högskolepoäng erhållas.

Utöver kurspaketet Generic and Transferable Skills ska doktoranden också delta i en introduktionsdag för doktorander (senast före licentiatexamen), genomföra en muntlig populärvetenskaplig presentation före disputation samt skriva en populärvetenskaplig presentation på baksidan av sin doktorsavhandling.

4.2 Valfria kurser

Doktoranden kan i samråd med examinator välja lämpliga ämnesspecifika kurser vid Chalmers. Det finns även nationella och internationella kurser av värde för forskarutbildningen. Vid behov kan även kortare riktade kurser skapas i form av litteraturkurser med handledning och examination i form av kort uppsats samt seminarier för diskussion.

4.3 Tillgodoräknande av kurser

Relevanta kurser från grundutbildningen kan få tillgodoräknas i forskarutbildningen. Maximalt 30 hp i forskarutbildningen får vara inhämtade innan forskarstudierna påbörjats inom ramen för genomgången grundutbildning. Detta gäller för forskarstuderande som antas med minst 270 hp från sin grundutbildning. Forskarstuderande som antas med 240 hp grundexamen får ej tillgodoräkna sig några poäng från grundutbildningen, och mellan 240- och 270-poängsnivån gäller en gradvis övergång. Inom dessa ramar avgör examinator hur många och vilka grundutbildningspoäng, som får tillgodoräknas.
Mastersstudenter från Chalmers internationella program, som kommit till Chalmers med fyra års universitetsstudier (BSc), uppfyller kraven för att få tillgodoräkna sig upp till 30 hp från grundutbildningen.

5 Avhandling

Detaljerade instruktioner om utformning av licentiatuppsats och doktorsavhandling, samt hur licentiatseminarium respektive disputation går till finns i Studiehandboken under avsnittet ”Examen”.

5.1 Licentiatuppsats

Licentiatuppsatsen kan skrivas som en monografi som skall ha sådan kvalitet att den (efter eventuell redigering) kan antas för publicering i (minst) en internationell vetenskaplig tidskrift av god klass. Den kan också vara en sammanläggningsavhandling som omfattar en kortare sammanfattning och ett antal (normalt 1-2) rapporter. Rapporternas kvalitet skall vara sådan att de har antagits, eller kan förväntas bli antagna, för publicering i en internationell vetenskaplig tidskrift av god klass. Uppsatsen skall skrivas på engelska. Till det offentligt utlysta licentiatseminariet rekommenderas att utse en i ämnet speciellt kunnig diskussionsledare.

5.2 Doktorsavhandling

Doktorsavhandlingen kan vara en sammanläggningsavhandling, som omfattar en sammanfattning och ett antal (normalt 4-5) rapporter. Rapporternas kvalitet skall vara sådan att de har antagits, eller kan förväntas bli antagna, för publicering i en internationell vetenskaplig tidskrift av god klass. Alternativt kan avhandlingen vara en monografi med motsvarande kvalitetskrav. Avhandlingen skall skrivas på engelska.

6 Fordringar för examen

För licentiatexamen fordras dels kurser motsvarande minst 45 hp, inkluderande tillgodoräknade kurser och alla obligatoriska kurser, dels en vetenskaplig uppsats motsvarande minst 60 hp. Prestationen ska vara totalt 120 hp.

För doktorsexamen fordras dels kurser motsvarande minst 60 hp, inkluderande kurserna på licentiatnivå, dels en avhandling motsvarande minst 165 hp. Prestationen ska totalt motsvara 240 hp inkluderande den obligatoriska licentiatexamen.

7 Övrigt

I övrigt hänvisas till Chalmers allmänna anvisningar för forskarutbildningen och avhandlingar, t.ex. Chalmers arbetsordning för forskarutbildning och Studiehandboken.

Sidansvarig Publicerad: on 17 jun 2020.