Mikroteknologi och nanovetenskap

Forskarskolan finns vid institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap.


Studierektor: Per Lundgren


Studieplan

(fastställd av prorektor den 17 maj 2005, diarienummer C2005/604)
(reviderad 5 september 2007)
(reviderad den 24 februari 2014)
 

1. Ämnesbeskrivning och mål för utbildningen

Ämnet Mikroteknologi och nanovetenskap omfattar kunskaper om material, komponenter och delsystem för framtida elektronik, fotonik, mikro- och nanosystem. Forskarutbildningen har till syfte att utbilda och examinera licentiater och tekniska doktorer som vid examen är väl orienterade om aktuella forskningsutmaningar i området, som kan koppla forskning med samhälleligt nyttiggörande utanför akademien, som har tillräckliga färdigheter i forskningsmetodik och som har mycket goda och fördjupade kunskaper om ett specifikt delområde i vilket avhandlingsarbetet är fokuserat. Utbildningen till licentiat syftar till att den studerande självständigt skall kunna delta i forsknings- och utvecklingsarbete. Målet för utbildningen till doktor är att den disputerade ska ha förmåga att kritiskt och självständigt planlägga, leda, slutföra och presentera forsknings- och utvecklingsarbete; se även de allmänna målen för Chalmers forskarutbildningar.

2. Behörighetsvillkor och förkunskaper

Behörig att antas till forskarutbildning i Mikroteknologi och nanovetenskap är den som avlagt masterexamen i fälten fysik, kemi eller teknikvetenskap med relevant inriktning (exempelvis elektroteknik) eller förvärvat motsvarande kunskaper på annat vis. Även studerande med grundexamen från matematisk-naturvetenskaplig fakultet eller motsvarande kan i vissa fall antas till forskarutbildning vid Chalmers. Se även Förkunskapskrav i Studiehandbok för forskarutbildning.

3. Utbildningens uppläggning och inriktning

Doktorsutbildningen omfattar 240 högskolepoäng varav licentiatutbildningen är 120 högskolepoäng; ett års heltidsstudier beräknas ge 60 högskolepoäng.
 
Forskarutbildningen består av:
  • obligatoriska kurser inom området Generic and Transferable Skills (GTS)
  • valfria kurser
  • vetenskapligt arbete som leder till en vetenskaplig avhandling.
Undervisningen i forskarutbildningen består av handledning inom forskningsprojekt, föreläsningar och seminarier. Den studerande förväntas delta i Chalmers, institutionens och avdelningens till forskande och undervisande personals allmänt inriktade mötes- och seminarieverksamhet.
Utöver detta ska doktoranden också genomföra en muntlig populärvetenskaplig presentation före disputation, samt skriva en populärvetenskaplig presentation av avhandlingsämnet på baksidan av sin doktorsavhandling.

4. Kurser

Kursdelen innehåller en obligatorisk del och en valfri del, som anpassas till den studerandes forskningsinriktning, intresse och kunskapsprofil.

4.1. Obligatoriska kurser

Se Chalmers beskrivning av kurspaketet i GTS. Samtliga doktorander skall före licentiatexamen ha genomgått den obligatoriska ”Introduktionsdag för doktorander”.
 
För doktorander antagna före 2012-09-01, krävs för licentiatexamen kurserna ”Teaching Learning and Evaluation”, samt ”Ethics and Sustainable Development”, motsvarande 6 högskolepoäng, samt för doktorsexamen ytterligare 3 poäng som kan väljas bland övriga kurser i kurpaketet i GTS.
 
Doktorander som är antagna fr.o.m. 2012-09-01 ska inom kurspaketet i GTS tillgodogöra sig 9 högskolepoäng för att erhålla licentiatexamen och ytterligare 6 högskolepoäng för att erhålla doktorsexamen.

4.2. Valfria kurser

Examinatorn och handledaren fastställer i samråd med den forskarstuderande en studieplan innehållande de valfria kurserna.

5. Avhandling

Att skriva och presentera en licentiatuppsats är inte obligatoriskt, men starkt rekommenderat. Studenter som inte skriver licentiatuppsats skall presentera sin forskning i ett ”mittseminarium”, ungefär halvvägs genom forskarutbildningen, för att markera att fordringar motsvarande licentiatexamen uppnåtts.

5.1. Licentiatuppsats

För licentiatexamen fordras att den studerande författar ett självständigt arbete, som redovisas i form av en licentiatavhandling och presenteras vid ett seminarium. Vid seminariet skall en diskussionsledare medverka och under ca 30 minuter ställa frågor och diskutera arbetet med studenten i form av en "mini-disputation". Uppsatsen bedöms med betygen Godkänd eller Icke godkänd.

5.2. Doktorsavhandling

För doktorsexamen fordras att den studerande författar och vid offentlig disputation försvarar en vetenskaplig avhandling (doktorsavhandling). Avhandlingen skall normalt vara i formen av en sammanläggningsavhandling där delar av arbetet har publicerats i internationella vetenskapliga tidskrifter, men kan även vara i formen av en monografi. Avhandlingen bedöms med betygen Godkänd eller Icke godkänd.

6. Fordringar för examen

6.1. Licentiatexamen

Fordringarna för licentiatexamen omfattar totalt 120 högskolepoäng, varav minst 30 högskolepoäng i forskarutbildningskurser och 90 högskolepoäng i licentiatuppsatsen.

6.2. Doktorsexamen

Fordringarna för doktorsexamen omfattar totalt 240 högskolepoäng, varav 60 högskolepoäng i forskarutbildningskurser och 180 högskolepoäng i avhandlingen.

7. Handledning

Den som antagits till forskarutbildning har rätt till handledning: heltidsstuderande under fyra år för doktorsexamen, under två år för licentiatexamen; deltidsstuderande i samma omfattning fördelat på motsvarande längre tidsperiod.
Varje forskarstuderande skall ha en examinator, en huvudhandledare samt minst en biträdande handledare. Huvudhandledaren samt de biträdande handledarna formar en handledargrupp. De biträdande handledarna hämtas från forskarskolan, från andra akademiska institutioner och/eller från industri/offentlig verksamhet.
 
Examinator har övergripande ansvar för forskarutbildningens inriktning och kan också vara huvud- eller biträdande handledare. Examinator fastställer betyg på tentamina och licentiatuppsats.
 
Handledningen består dels av allmän rådgivning beträffande studiernas organisation och uppläggning, dels av anvisningar till specifik kurs förutom stöd till det självständiga avhandlingsarbetet. Handledning i samband med en viss kurs ges i allmänhet av den som har ansvaret för kursen. Detaljer i upplägg och innehåll i handledningen beskrivs i den forskarstuderandes individuella studieplan.
 
Huvudhandledare ansvarar för att en forskningsuppgift finns för den forskarstuderande. Huvudhandledaren ansvarar också för att den forskarstuderande får handledning i tillräcklig omfattning.
 
Biträdande handledare medverkar i handledningen av den forskarstuderande samt i studieuppföljningen.
 
Examinatorn, handledarna och den studerande utarbetar gemensamt vid studiernas början en individuell studieplan för den studerandes utbildningsgång. Denna grupp träffar sedan doktoranden gemensamt minst en gång per år tillsammans med forskarskolans studierektor för att diskutera det pågående arbetet. Vid varje sådant uppföljningsmöte uppdateras den individuella studieplanen, och undertecknas av den studerande, studierektor, handledarna och examinator, och arkiveras av studierektor. Se även ytterligare information om handledning i Studiehandbok för forskarstuderande.

8. Kunskapsprov och examination

På de olika kursavsnitten anordnas tentamina som kan vara skriftliga och/eller muntliga. Tentamina och prov bedöms med betygen Godkänd eller Icke godkänd.

Betyg för licentiatuppsats bestäms av examinator.

Betyg för doktorsavhandling bestäms av en betygsnämnd, som utses särskilt inför varje disputation. Vid betygssättningen tas hänsyn såväl till innehållet i som till försvaret av avhandlingen.

Tre månader före den planerade tidpunkten för disputationen måste en skiss av doktorsavhandlingen ges till instutionens proprefekt och till handledargruppen. Se även:
  • Chalmers handbok för forskarutbildning
  • Chalmers checklistor för licentiatseminarium och disputation
  • Chalmers checklistor för licentiat- och doktorsexamen
Alla doktorsavhandlingar i forskarskolan ska granskas och godkännas av en intern granskningskommitté vid institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, kallad TRC (Thesis Review Committee).

Doktoranden, (i närvaro av handledarna och examinatorn) ska föredra den förestående avhandlingen för TRC minst 6 månader före planerat disputationsdatum. TRC ger sedan återkoppling på avhandlingens kvalitet och ger råd och rekommendationer för det fortsatta planerandet och avhandlingsarbetet.

9. Övriga anvisningar

Vid heltidsstudier beräknas doktorsexamen normalt omfatta fyra år och licentiatexamen två år. Institutionstjänstgöring med upp till 20%, kan förlänga studietiden i motsvarande grad. Den studerande skall regelbundet redovisa sina studieresultat och planer.

Se vidare Studiehandbok för forskarstuderande, Arbetsordning för forskarutbildning, och allmänna policydokument.

Sidansvarig Publicerad: on 17 jun 2020.