Materialvetenskap

​Forskarskolan i materialvetenskap är en tvärvetenskaplig forskarskola för doktorander från institutionerna för
Det finns en studierektor för forskarskolan Materialvetenskap på var och en av dessa tre institutioner.
Lena Falk, Fysik (värdinstitution)
Lars Nordstierna, Jan Froitzheim, Kemi och kemiteknik
Antal Boldizar, Industri- och materialvetenskap
 

Studieplan

(fastställd av prorektor den 17 augusti 2005, diarienummer C2005/937)
(reviderad den 8 april 2008)
(reviderad den 18 februari 2013)

1. Ämnesbeskrivning och mål för utbildningen

Materialvetenskap beskriver samband mellan materials kemiska och fysikaliska struktur och deras egenskaper, prestanda och processparametrar. Oavsett om materialet hör till klassen metaller, keramer, polymerer eller kompositer ger en förståelse av sambanden mellan struktur-process-egenskap-prestanda en vetenskaplig grund för att utveckla material för avancerade applikationer inom modern teknik. Grundforskning och tillämpad forskning inom detta område tillgodoser ett ständigt växande behov av förbättrade material vars struktur och funktion är väl beskrivna. Huvudmålet för detta utbildningsprogram är att ge den grundläggande kunskapen, de praktiska färdigheterna och den praktik på hög internationell nivå som krävs för att bli ledande inom materialvetenskap inom akademin eller industrin. Programmet vilar på tre pelare, som har sin grund i den forskning som bedrivs vid de deltagande institutionerna: relevans, kvalitet och unicitet. Det breda spektrumet av materialrelaterad forskning vid de deltagande institutionerna skapar förutsättningarna för en tvärvetenskaplig strategi och synergieffekter.Specifika mål för studenterna är:
 1. Att med fysik, kemi, biologi och teknik som grund förvärva praktiska kunskaper i materialvetenskap.
 2. Utveckla den analytiska förmågan att tillämpa förvärvad kunskap vid analys och tolkning av data och resultat.
 3. Förvärva färdigheter i skriftlig och muntlig presentation och kommunikation.
 4. Flytta fram forskningsfronten inom ett visst specialområde och dokumentera resultaten genom vetenskapliga artiklar, konferensbidrag och patent.
 5. Utveckla kreativitet när det gäller att identifiera nya, lovande områden inom materialvetenskaplig forskning.

2. Behörighetsvillkor och förkunskaper

Examen från en civilingenjörsutbildning (i kemi, kemi och bioteknik, fysik eller material- och tillverkningsteknik) eller en internationell master eller universitetsexamen (minst 240 högskolepoäng) i fysik, kemi eller ett annat ämne som ligger nära materialvetenskap krävs. Goda kunskaper i engelska krävs. Antagningen av en student beslutas av den pro-/viceprefekt som ansvarar för forskarutbildningen vid en deltagande institution och/eller av prefekten.

3. Utbildningens upplägg

De deltagande institutionerna genomför forskningsprogram som gäller praktiska och teoretiska aspekter av material, deras användning och processmetoder samt deras elektroniska, fysikaliska, mekaniska och kemiska egenskaper i förhållande till deras struktur. 
Inom denna breda ram kommer studenterna att inrikta sin forskning på väldefinierade forskningsproblem. Studenterna följer en individuell studieplan under ledning av en handledare, en biträdande handledare och en examinator. Programmet innefattar forskningsarbete, kurser och slutförande av en licentiat- och en doktorsavhandling.

Information för forskarstuderande på Chalmers finns på svenska och engelska.

Arbetsordningen för forskarstuderande på Chalmers finns på svenska and på engelska.

4. Specialiseringar

Examina utfärdas i Materialvetenskap. Varje deltagande institution beslutar om möjliga specialiseringar inom detta område. En förteckning över godkända specialiseringar kommer att upprättas.

5. Kurser

Krav: 30 högskolepoäng för en licentiatexamen och 60 högskolepoäng för en doktorsexamen.

Obligatoriska kurser och aktiviteter

Doktorander som antas efter den 1 september 2012 måste ta 15 högskolepoäng inom området Personlig och professionell utveckling, med den internationella benämningen Generic and Transferable Skills (GTS), under sina forskarstudier. För en licentiatexamen krävs 9 högskolepoäng inom GTS. Av dessa är 1,5 högskolepoäng valfria GTS-kurser. För att erhålla en doktorsexamen efter licentiatexamen krävs ytligare 6 GTS-högskolepoäng. Även dessa högskolepoäng är valfria, och kurserna väljs efter studentens behov.

Obligatoriska kurser och aktiviteter för licentiatexamen:
 • GFOK015, Introduktionsdag för doktorander (0 högskolepoäng)
 • GFOK020, Undervisning, lärande och utvärdering (GTS, 3 högskolepoäng)
 • GFOK025, Forskningsetik och hållbar utveckling (GTS, 3 högskolepoäng)
 • GFOK010, Karriärplanering – ditt personliga ledarskap (GTS, 1,5 högskolepoäng)
 • En valfri GTS-kurs (1,5 högskolepoäng)

Obligatoriska GTS-aktiviteter för doktorsexamen:
 • De obligatoriska kurserna och aktiviteterna för licentiatexamen (9 högskolepoäng)
 • Kurser från GTS-paketen Interpersonella färdigheter och Akademisk prestation (6 högskolepoäng)
 • Muntlig populärvetenskaplig presentation, innan doktorsavhandlingen försvaras (0 högskolepoäng)
 • Skriftlig populärvetenskaplig presentation, som publiceras på baksidan av doktorsavhandlingen (0 högskolepoäng)

Doktorander som antagits innan den 1 september 2012 måste ta följande kurser före licentiatexamen:
 • GFOK015, Introduktionsdag för doktorander (0 högskolepoäng)
 • GFOK020, Undervisning, lärande och utvärdering (3 högskolepoäng)
 • GFOK025, Etik, forskning och samhälle (3 högskolepoäng)


Kurser som rekommenderas starkt

 • TIF110, Avancerade analysmetoder (7,5 högskolepoäng)
 • KOO092, Syntes, egenskaper och struktur hos fasta material (7,5 högskolepoäng)
 • MMK162, Fastransformationer (7,5 högskolepoäng)

Kurser som följts och klarats av på mastersnivå godkänns som forskarutbildningskurser (upp till högst 30 högskolepoäng). En fullständig förteckning över kurser inom Materialvetenskap kan fås från studierektorerna.

6. Handledning under forskarutbildningen

Handledaren ansvarar för att en individuell studieplan upprättas, med detaljerade uppgifter om de planerade aktiviteterna. Studenten ansvarar för att utarbeta studieplanen och hålla den uppdaterad. En granskning av den individuella studieplanen och studentens framsteg görs en gång per år vid ett uppföljningsmöte med institutionens studierektor för forskarskolan i Materialvetenskap. Forskarstudenten, handledarna och examinatorn ska delta i detta möte. Handledaren och examinatorn ansvarar för att hög internationell standard upprätthålls dels för forskningsarbetets kvantitet och kvalitet, dels för dess presentation i licentiatuppsatsen och i doktorsavhandlingen.

7. Licentiat- och doktorsavhandling

a) Licentiatuppsatsen

De allmänna reglerna för licentiatuppsatser vid Chalmers ska följas i alla avseenden. Uppsatsen ska skrivas på engelska. Innehållet och texten ska följa regler och krav för publicering av vetenskapliga artiklar i erkända internationella tidskrifter. Det föredragna uppsatsformatet är en introduktion som följs av en sammanläggning av två artiklar som antingen är publicerade eller accepterade för publicering eller föreligger som manuskript (godkända av examinator) för inlämning till en internationell vetenskaplig tidskrift med kollegial utvärdering. Uppsatsen kan också ha formen av en monografi. Examinator avgör när uppsatsen är klar att presenteras offentligt. Presentationen av uppsatsen ska ske i närvaro av en extern granskare och examinator, och äga rum vid ett seminarium som är öppet för allmänheten. Examinator sätter betyg på uppsatsen (godkänd eller icke godkänd).

b) Doktorsavhandling

Forskningen för avhandlingen är en integrerad del av utbildningsprocessen för att nå djup, främja originalitet och föra kunskapen framåt. Doktorsavhandlingen bör uppvisa dessa egenskaper. Avhandlingen ska skrivas på engelska. De allmänna reglerna för doktorsavhandlingar vid Chalmers ska följas i alla avseenden. Innehållet och texten ska följa regler och krav för publicering av vetenskapliga artiklar i erkända internationella tidskrifter. Det föredragna avhandlingsformatet är en introduktion som följs av en sammanläggning av publicerade/accepterade/inlämnade artiklar och manuskript som godkänts av examinator. Avhandlingen kan också ha formen av en monografi.

8. Examinationskrav

a) Licentiatexamen

 • 30 högskolepoäng forskarkurser.
 • Godkänd licentiatuppsats.
 • Godkänd presentation av licentiatuppsatsen
 • Kurspaket och forskningsarbete ska motsvara sammanlagt 120 högskolepoäng.

a) Doktorsexamen

 • Framgångsrikt försvar av avhandlingen som genomförs vid ett offentligt seminarium.
 • Betyget godkänt för avhandlingsarbetet och försvaret av avhandlingen, rekommenderat av betygsnämnden, måste godkännas av prefekten.
 • 60 högskolepoäng forskarkurser.
 • Den sammanlagda tid som behövs för att uppnå en doktorsexamen bör motsvara fyra års heltidsarbete (240 högskolepoäng), vilket innebär att forskningsarbetet ska motsvara 180 högskolepoäng.

Sidansvarig Publicerad: on 17 jun 2020.