Materialvetenskap

​Forskarskolan i materialvetenskap är en tvärvetenskaplig forskarskola för doktorander från institutionerna för
Det finns en studierektor för forskarskolan Materialvetenskap på var och en av dessa tre institutioner.
Lena Falk, Fysik (värdinstitution)
Itai Panas och Tiina Nypelö​,  Kemi och kemiteknik
Johan Ahlström, Industri- och materialvetenskap
 

Studieplan

Fastställd av vicerektor 2005-08-17, diarienummer C2005/937.
Senast reviderad 2021-06-23, diarienummer F2021-0111. 
Denna studieplan gäller för doktorander antagna från och med 2021-08-01. 
För äldre studieplaner, kontakta institutionens pro/viceprefekt för forskarutbildning.

Övergångsbestämmelser: 
En doktorand som antagits till en äldre studieplan kan avlägga examen enligt denna under förutsättning att aktuell Arbetsordning för forskarutbildning och aktuell lokal examensordning för examina på forskarnivå följs. 

Doktorander antagna till äldre studieplan i forskarskola Materialvetenskap kan dock byta till gällande allmän studieplan genom anmälan till pro/vice-prefekt. Byte ska dokumenteras i den individuella studieplanen. 

Forskarskolan regleras av arbetsordningen och examensordningen och beskrivs i den allmänna studieplanen. Om det skulle föreligga konflikt mellan dokumenten så är arbetsordningen och examensordningen styrande. För den senaste versionen av samtliga styrdokument som hänvisas till i denna allmänna studieplan, se Chalmers intranät. Forskarskolan materialvetenskap är en tvärinstitutionell forskarskola med doktorander på Institutionerna för fysik (värdinstitution), kemi och kemiteknik, och industri- och materialvetenskap. 

1. Ämnesbeskrivning 

Beskrivning av forskarutbildningsämnet 

Materialvetenskap är ett interdisciplinärt ämnesområde som beskriver samband mellan ett fast materials sammansättning och struktur, och materialets egenskaper, framställningsprocess och prestanda. Förståelsen av sambanden mellan sammansättning och struktur, egenskaper, framställningsprocess och prestanda utgör den vetenskapliga grunden för utvecklingen av material för avancerade tillämpningar inom modern teknologi. Grundforskning och tillämpad forskning inom området tillgodoser ett ständigt växande behov av förbättrade och mer välkaraktäriserade strukturella och funktionella material. 

Forskarutbildningsämnet materialvetenskap fokuserar på materialklasserna metaller, keramer och polymerer samt kompositer i dessa system. 

2. Utbildningens mål

Examensmål

Nationella mål för generella examina på forskarnivå (licentiatexamen och doktorsexamen) och lokala krav för forskarutbildning framgår av Lokal examensordning för Chalmers tekniska högskola AB – för examina på forskarnivå. 

Särskilda lärandemål för forskarskolan

Forskarskolans mål är att ge grundläggande kunskaper, praktiska färdigheter och erfarenheter på en hög internationell nivå. Specifika mål för våra doktorander är:
  • Att förvärva praktiska kunskaper i materialvetenskap baserade på grunderna inom fysik, kemi, biologi och teknikvetenskaperna.
  • Utveckla den analytiska förmågan att tillämpa förvärvad kunskap vid analys och tolkning av data och resultat. 

3. Behörighetsvillkor och antagning 

Grundläggande behörighet 

Behörig att antas till forskarutbildning i materialvetenskap är den som avlagt en examen på avancerad nivå med en inriktning som har tillräcklig anknytning till forskarutbildningsämnet. För personer med utländsk behörighet gäller motsvarande krav. Examinator ska i samråd med huvudhandledaren göra en bedömning att den sökande har sådan förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen. Övriga villkor för grundläggande behörighet framgår av Chalmers arbetsordning för forskarutbildning. Den avlagda examen på avancerad nivå måste vara en examen i fysik, kemi, bioteknik, materialvetenskap, material- och tillverkningsteknik eller annat ämne som ligger nära materialvetenskap. 

Antagning 

Föreskrifter om antagning framgår av Chalmers arbetsordning för forskarutbildning.. 

4. Utbildningens upplägg

Doktorsutbildningen omfattar 240 högskolepoäng (hp) och licentiatutbildningen 120 högskolepoäng; ett års heltidsstudier omfattar 60 högskolepoäng. 

För licentiatutbildning fördelas högskolepoängen mellan kurser och uppsatsarbete på följande sätt: kurser 30 hp och uppsats 90 hp.

För doktorsutbildning fördelas högskolepoängen mellan kurser och avhandlingsarbete på följande sätt: kurser 60 hp och avhandling 180 hp.

Kurser 

Kurser inom forskarskolan omfattar dels kurser som är gemensamma för Chalmers forskarutbildning och dels kurser som är specifika för ämnet. 

Kurser gemensamma för Chalmers forskarutbildning 
De kursfordringar som gäller för forskarutbildningen specificeras i Lokal examensordning för Chalmers tekniska högskola AB – för examina på forskarnivå. 

Kurser inom forskarskolan materialvetenskap 
Följande kurser är starkt rekommenderade:
  • TIF340, Avancerad avbildning och analys (7.5 hp)
  • KOO093, Syntes, egenskaper och struktur hos fasta material (7.5 hp)
  • MMK162, Fastransformationer (7.5 hp) 

Licentiatuppsats 

En licentiatuppsats ska skrivas på engelska. Den kan i undantagsfall skrivas på svenska, och ska då innehålla en sammanfattning på engelska. 

Uppsatsens syfte är att redovisa de relevanta vetenskapliga resultat som uppnåtts under uppsatsarbetet samt att beskriva dessa på ett sätt som är tillgängligt även utanför den vetenskapligt allra närmaste kretsen av forskare. En licentiatuppsats kan antingen vara en sammanläggningsuppsats eller en monografi. Om uppsatsen är en sammanläggningsuppsats ska den inledas med en introduktion, s k ‘kappa’, som följs av de ingående vetenskapliga artiklarna. Kappans syfte är att sätta studierna i sitt sammanhang, samt att presentera relevanta resultat som av olika skäl inte beskrivs i artiklarna. 

Det föredragna formatet är en sammanläggningsuppsats. En sammanläggningsuppsats bör innehålla två artiklar som kan vara publicerade i, acceptrade för publicering i, eller föreligga i manuskriptform (godkänd av examinator) för inskickande till, en internationell vetenskaplig tidskrift med refereegranskning. Presentationen av uppsatsen skall genomföras i närvaro av en extern granskare och examinator. 

Övriga föreskrifter angående licentiatuppsatsen framgår av Chalmers arbetsordning för forskarutbildning.

Avhandling 

En avhandling ska skrivas på engelska. Den kan i undantagsfall skrivas på svenska, och ska då innehålla en sammanfattning på engelska. 

Avhandlingens syfte är att redovisa de relevanta vetenskapliga resultat som uppnåtts under avhandlingsarbetet samt att beskriva dessa på ett sätt som är tillgängligt även utanför den vetenskapligt allra närmaste kretsen av forskare. En avhandling kan vara antingen en sammanläggningsavhandling eller en monografi. Om avhandlingen är en sammanläggningsavhandling ska den inledas med en introduktion, s k ‘kappa’, som följs av de ingående vetenskapliga artiklarna. Kappans syfte är att sätta studierna i sitt sammanhang, samt att presentera relevanta resultat som av olika skäl inte beskrivs i artiklarna. 

Det föredragna formatet är en sammanläggningsavhandling. 

Övriga föreskrifter angående avhandlingen framgår av Chalmers arbetsordning för forskarutbildning. 

Handledning 

Av Chalmers arbetsordning för forskarutbildning framgår att för varje doktorand ska det utses minst två handledare. En av dem ska utses till huvudhandledare. Doktoranden har rätt till handledning under utbildningen så länge inte prefekt beslutar något annat. 

Övriga föreskrifter angående handledning framgår av Chalmers arbetsordning för forskarutbildning. 

5. Examination 

Efter fullgjord forskarutbildning erhålls doktorsexamen. Licentiatexamen kan vara ett delmål till doktorsexamen. I de fall licentiatexamen inte avläggs ska ett mittseminarium hållas för att markera licentiatnivå.

Examination, licentiatexamen 

För licentiatexamen fordras att den forskarstuderande fått betyget godkänd på licentiatuppsatsen och dess presentation samt blivit godkänd på de övriga fordringar som ingår i utbildningen. 

Examination, doktorsexamen 

För doktorsexamen fordras att den forskarstuderande fått en vetenskaplig avhandling och dess försvar godkänt samt blivit godkänd på de övriga fordringar som ingår i utbildningen.

Övriga föreskrifter angående examination framgår av:
  • Chalmers arbetsordning för forskarutbildning
  • Lokal examensordning för Chalmers tekniska högskola AB – för examina på forskarnivå 

6. Examensbenämning

Examen benämns Teknologie licentiatexamen i Materialvetenskap alternativt Filosofie licentiatexamen i Materialvetenskap respektive Teknologie doktorsexamen i Materialvetenskap alternativt Filosofie doktorsexamen i Materialvetenskap. 

Examens engelska översättning är Degree of Licentiate of Engineering in Materials Science alternativt Degree of Licentiate of Philosophy in Materials Science respektive Degree of Doctor of Philosophy in Materials Science. 

Förled svarar mot namnet på den fakultet inom vilken grundexamen avlagts. Förledet beslutas på institution av prefekt i samband med antagning och används vid examen. 

Avsteg från beslutat förled ska styrkas av institutionen i en individuell dispens. I vissa enskilda fall kan annat förled än det som motsvarar den fakultet där grundexamen avlagts användas.

Sidansvarig Publicerad: må 29 aug 2022.