Människa-teknik-design

​Forskarskolan finns vid institutionerna:


Studierektor: Oskar Rexfelt
Webbadministration: Lars-Ola Bligård

Studieplan

(fastställd av prorektor den 17 maj 2005, diarienummer C2005/604)
(reviderad den 2012-11-07)

1 Ämnesbeskrivning och mål för utbildningen

Forskningen inom ämnet omfattar följande områden:

 • utveckling av kunskap om relationen mellan människa – teknik - design i vid bemärkelse samt hur denna relation kan formas med hänsyn tagen till individers men också till miljö- och samhällsbehov. Med teknik avses här enskilda produkter, produktsystem samt system för framställning av produkter. Med design avses produktbestämning i vid bemärkelse, omfattande såväl form- som funktionsaspekter. Med relation avses inte enbart interaktion utan också t.ex. adoption och acceptans, attraktivitet och affekt, användbarhet och säkerhet respektive inlärning och förståelse.
 • kunskap om processer, metoder och verktyg, dels hur krav på produkters, produkt- respektive produktionssystems utformning kan identifieras och kommuniceras, dels hur olika designlösningar kan utvärderas. Systemsynen, dvs. samspelet mellan människa-teknik-uppgift-kontext är central – där kontext skall förstås som omfattande fysiskt, psyko-socialt och historiskt-kulturellt sammanhang. Förutsättningarna för en fungerande dialog mellan designprocessens olika aktörer är ett speciellt tema. 
 • kunskap om utformning av produkter och system med utgångspunkt dels i individers fysiska, kognitiva, och emotionella förutsättningar, dels i semantiska och estetiska aspekter. Utveckling och värdering av metoder och verktyg för att på ett systematiskt sätt hantera designrelaterade frågeställningar är ett viktigt tema. Målsättningen är att finna goda designlösningar vilka bidrar till människors välbefinnande och frånvaro av skador och ohälsa, men också till producerande företags produktivitet och konkurrenskraft. 

Problemställningarna inom forskningsområdet återfinns till stora delar i gränslandet mellan olika discipliner t.ex. mellan teknik och beteendevetenskap och/eller mellan teknik och ergonomi/fysiologi/medicin. Forskningen är därför tvärdisciplinär till sin karaktär.


Forskningen förutsätter en fördjupad förståelse för modern teknologi som designmaterial samt väl genomtänkt metodik för gestaltning av en produkts avsedda användning, vilket innefattar allt från frågor om produktens fysiska gränssnitt till frågor om användningens etik och estetik.


Forskarutbildningen skall leda till fördjupade kunskaper inom ämnesområdet samt till kunskaper och färdigheter för att självständigt planera och genomföra forskningsverksamhet. Doktoranden skall efter avslutad utbildning vara väl förberedd för fortsatt verksamhet inom akademi eller industriell forsknings- och utvecklingsverksamhet, såväl nationellt som internationellt.

2 Förkunskapskrav

Behörig att antas som doktorand i Människa – Teknik - Design är den som genomgått grundläggande svensk högskoleutbildning på minst 240 högskolepoäng inom utbildningsprogram med fördjupning av relevans för forskarutbildningsämnet eller den som har utländsk högskoleutbildning av motsvarande omfattning och innehåll.

För sökande med utländsk grundutbildning gäller motsvarande förkunskapskrav som för dem med svensk grundutbildning, men sökande från utlandet, som inte har engelska eller skandinaviskt språk som modersmål, skall dessutom normalt genomgå ett engelskt språktest för att få antas.


Den som inte uppfyller behörighetskraven i studieplanen kan antas enligt ett särskilt antagningsförfarande. För sådan sökande kan kompletteringar föreskrivas. Beslut fattas av ansvarig för forskarutbildningen vid respektive institution i samråd med examinator.

3 Utbildningens uppläggning

Två forskarexamina kan avläggas: licentiatexamen respektive doktorsexamen. Oavsett slutmålet är studierna i en första fas inriktade mot licentiatexamen och därefter mot doktorsexamen. Forskarutbildningen till doktorsexamen omfattar totalt 240 högskolepoäng, vilket motsvarar fyra års heltidsstudier. Licentiatexamen omfattar totalt 120 högskolepoäng, motsvarande två års heltidsstudier. 


Forskarstudierna består av en kursdel och en avhandlingsdel, som leder till licentiat- respektive doktorsexamen.

För varje forskarstuderande sammanställs en individuell studieplan baserad på den studerandes bakgrund och mål.


Denna plan utformas i samråd med huvudhandledaren och godkänns av examinator.


Studieplanen skall följas upp och ev. revideras minst en gång per år under hela doktorandutbildningen. Denna uppföljning skall ske i dialog med examinator, huvudhandledare och studierektor för forskarskolan. Studierektor för forskarskolan ansvarar för kalla till denna uppföljning.

4 Forskarskolans roll

Forskarskolan MTD’s roll är att:

 • Tillhandahålla ett ramverk för forskarstudierna (dvs. denna studieplan).
 • Tillhandahålla kurser relevanta för studieplanen.
 • Erbjuda en miljö för diskussion och nätverkande, främst doktorander emellan.
 • Att bevaka de forskarstuderandes framsteg och arbetssituation.

5 Examensbeteckning och särskilda inriktningar

Beteckningen för licentiat- respektive doktorsexamen är examen i Människa – Teknik – Design (eng:  Human – Technology – Design) med eventuell inriktning mot Människa-tekniksystem (eng: Human Factors Engineering) respektive med inriktning mot Interaktionsdesign (eng:  Interaction Design).

6 Kurser

Kursdelen innehåller en obligatorisk del och en individuellt utformad del som anpassas till den studerandes forskningsinriktning, intresse och kunskapsprofil. Den individuellt utformade kursdelen är specifik för varje forskarstuderande och beskrivs i den studerandes studieplan.

Maximalt 30 högskolepoäng kan få vara inhämtade innan forskarstudierna påbörjas inom ramen för genomgången grundutbildning. Huvudhandledaren avgör vilka högskolepoäng från grundutbildningen som kan tillgodoräknas i forskarutbildningen.

6.1 Obligatoriska kurser inom högskolan

Doktorander, antagna fr.o.m. 1 september 2012, ska tillgodogöra sig 15 högskolepoäng inom området Generic and Transferable Skills under doktorandtiden. 9 högskolepoäng ska erhållas före Licentiatexamen. Före disputation ska ytterligare 6 högskolepoäng erhållas.


Utöver kurspaketet Generic and Transferable Skills ska doktoranden också delta i en introduktionsdag för doktorander (senast före licentiatexamen), genomföra en muntlig populärvetenskaplig presentation före disputation samt skriva en populärvetenskaplig presentation till baksidan av sin doktorsavhandling.


6.2 Forskarskolans obligatoriska kurser

Kurser inom följande temata och med angiven omfattning är obligatoriska för doktorander inom Människa – Teknik – Design: 

 • Vetenskapsteori MTD 3 hp
 • Vetenskaplig metod MTD 7,5 hp
 • Vetenskapligt skrivande MTD 4,5 hp
 • Systemteori MTD 5 hp

I normalfall ska åtminstone tre av dessa kurser ha genomförts innan licentiatexamen.

6.3 Valfria kurser

För profilering inom ämnesområdet kan väljas forskarskolans valfria kurser alt. kurser vid andra forskarskolor inom Chalmers eller vid andra högskolor. Kurserna väljs i samråd mellan huvudhandledare och doktorand.


Utöver obligatoriska kurser inom högskolan, forskarskolans obligatoriska kurser och de valfria kurserna kan även litteraturstudier inom ämnesområdet ingå i forskarutbildningens kursdel. Dessa kurser utformas i varje enskilt fall i samråd med huvudhandledare och examinator.


Dessutom kan fortsättningskurser/fördjupningskurser från civilingenjörs-utbildningen/ motsvarande (med betyg 4 eller högre alt. VG) eller forskarutbildningskurser från andra institutioner ingå i forskarutbildningens kursdel. Samtliga kurser skall fastställas i förväg i samråd med huvudhandledare och examinator.

7 Uppsats och avhandling

I utbildningen ingår ett vetenskapligt arbete dokumenterat i en licentiatuppsats
eller en doktorsavhandling. Inriktningen på det vetenskapliga arbetet väljs med anknytning till aktuella forskningsproblem och definieras i samråd med handledare. Det vetenskapliga arbetet skall redovisas kontinuerligt. 

7.1    Licentiatexamen

För att erhålla licentiatexamen skall den forskarstuderande utföra ett forskningsarbete samt författa en licentiatuppsats som beskriver detta arbete.


I utbildningen fram till licentiatexamen har det egna forskningsarbetet en begränsad omfattning men skall likväl ges en sådan form att det leder till internationellt publicerbara resultat.


Licentiatuppsatsen kan ha formen av en monografi eller av en sammanläggning med ett antal vetenskapligt granskade artiklar. Dessa skall i det senare fallet bindas samman av en s.k. 'kappa' som knyter ihop bidragen samt diskuterar och drar slutsatser kring helheten. De enskilda artiklarna kan ha skrivits tillsammans med huvudhandledare, handledare eller andra personer. Uppsatsen bör, oavsett form, ha en omfattning motsvarande ca 2-3 konferenspapers och artiklar av normalt omfång. Artiklarna ska hålla en sådan nivå att de skulle kunna accepteras för publikation i en internationell vetenskaplig tidskrift med refereeförfarande. Uppsatsen skall normalt skrivas på engelska så att arbetet kan nå en internationell publik och bidra till den internationella forskningen på området. Licentiatuppsatsen skall presenteras på engelska eller svenska vid ett öppet seminarium. Uppsatsen bedöms med betygen underkänd (UK) eller godkänd (GK).


Som ett komplement till den skrivna uppsatsen kan den studerande visa upp designexempel i samband med licentiatseminariet. Vid betygssättningen tas då hänsyn till såväl innehåll i uppsatsen som kvalitén på de designexempel som visas. 

7.2 Doktorsexamen

För att erhålla doktorsexamen skall den forskarstuderande utföra ett forskningsarbete samt författa en avhandling som beskriver detta arbete. 


Doktorsavhandlingen kan ha formen av en monografi eller en sammanläggningsavhandling med ett antal vetenskapligt granskade artiklar. Dessa skall i det senare fallet bindas samman av en s.k. 'kappa' som knyter ihop bidragen samt diskuterar och drar slutsatser kring helheten. Avhandlingar bör i båda fallen ha en omfattning motsvarande ca 4-5 konferenspapers och artiklar av normalt omfång. Artiklarna ska hålla en sådan nivå att de skulle kunna accepteras för publikation i en internationell vetenskaplig tidskrift med refereeförfarande. De enskilda artiklarna kan ha skrivits tillsammans med huvudhandledare, handledare eller andra personer. För att visa att doktoranden har uppnått avsedd färdighet bör minst en av artiklarna ha skrivits av doktoranden själv. Avhandlingen skall normalt skrivas på engelska så att arbetet kan nå en internationell publik och bidra till den internationella forskningen på området. Avhandlingsarbetet skall försvaras muntligt på engelska eller svenska vid en offentlig disputation. Avhandlingsarbetet bedöms med underkänd (UK) eller godkänd (GK).

Som ett komplement till den skrivna avhandlingen kan den studerande visa upp designexempel i samband med disputationen Vid betygssättningen tas då hänsyn till såväl innehåll i avhandlingen som kvalitén på de designexempel som visas.

8 Fordringar för examen

8.1 Licentiatexamen

För licentiatexamen krävs minimum 120 högskolepoäng. 45 högskolepoäng inhämtas i kursdelen och 75 högskolepoäng i forskningsuppgiften. 9 högskolepoäng ska ha inhämtats inom Chalmers ”Generic and tranferable skills”, och doktoranden ska också ha deltagit i Chalmers introduktionsdag för doktorander.

Forskningsuppgiften redovisas i en licentiatuppsats, eventuellt kompletterad med designexempel. 

8.2 Doktorsexamen

För doktorsexamen krävs ytterligare högskolepoäng – sammanlagt 240 högskolepoäng – varav totalt 60 högskolepoäng inhämtas i kurser respektive 180 högskolepoäng avser forskning. 15 högskolepoäng ska ha inhämtats inom Chalmers ”Generic and tranferable skills”, och doktoranden ska också ha deltagit i Chalmers introduktionsdag för doktorander.


Forskningsuppgiften redovisas i en doktorsavhandling, eventuellt kompletterad med designexempel.
Doktoranden ska även genomföra en muntlig populärvetenskaplig presentation före disputation samt skriva en populärvetenskaplig presentation till baksidan av sin doktorsavhandling.

9 Handledning

Varje forskarstuderande skall ha en examinator, en huvudhandledare samt minst en biträdande handledare. Huvudhandledaren samt de biträdande handledarna formar en handledargrupp. Ansvar för att utse handledare samt att handledning utförs ligger hos institutionerna, medan forskarskolan följer upp att detta sker. De biträdande handledarna hämtas från institutionerna, från andra akademiska institutioner och/eller från industri/offentlig verksamhet.


Handledningen består dels av allmän rådgivning beträffande studiernas organisation och uppläggning, dels av anvisningar till specifik kurs och i samband med avhandlingsarbetet. Handledning i samband med en viss kurs ges i allmänhet av den som har ansvaret för kursen.


Examinator har övergripande ansvar för forskarutbildningens inriktning. Examinator godkänner den individuella studieplanen och beslutar om eventuell revidering. Examinator medverkar vid studieuppföljning. Examinator kan också vara huvudhandledare.


Huvudhandledare ansvarar för att en forskningsuppgift finns för den forskarstuderande. Huvudhandledaren ansvarar också för att den forskarstuderande får handledning i tillräcklig omfattning. Även huvudhandledaren medverkar vid studieuppföljning.


Biträdande handledare medverkar i handledningen av den forskarstuderande samt i studieuppföljningen.

10  Kunskapsprov

Kunskapskontrollens utformning bestäms av examinator för respektive moment. Den studerande deltar normalt i examinationen på det sätt som angivits för respektive kurs. Detta kan ske genom skriftlig eller muntlig tentamen, genom inlämningsuppgifter, alternativt genom seminarier.

11 Övriga anvisningar

Forskarstuderande i ämnet Människa – Teknik - Design tillhör Chalmersforskarskolan Människa – Teknik – Design. Den studerande kan även tillhöra nationella eller nordiska forskarskolor inom området.

Forskarstuderande som är antagna med tidigare studieplan för forskarskolan eller i äldre, relaterade forskarutbildningsämnen, kan efter godkännande av examinator och huvudhandledare istället välja att examineras enligt denna studieplan.

Sidansvarig Publicerad: on 17 jun 2020.