Biovetenskap

Forskarskolan är placerad vid institutionen för biologi och bioteknik.
 
 

Studieplan

(fastställd av prorektor den 15 september 2005, diarienummer C2005/1045)
(reviderad den 16 oktober 2008)
(reviderad den 30 augusti 2016)
(reviderad den 28 mars 2018)
 

1 Ämnesbeskrivning

Biovetenskap är ett tvärvetenskapligt forsknings- och utbildningsområde vid Chalmers Tekniska Högskola. Biovetenskap vid Chalmers kännetecknas av utveckling, tillämpning och kommunikation av teknologiska och ingenjörsmässiga verktyg och lösningar på problem inom biologi, bioteknik, biomedicin, bioinformatik och livsmedelsvetenskap.
 
Forskarskolan i Biovetenskap finns vid följande institutioner:
 • Biologi och bioteknik
 • Data och informationsteknik
 • Kemi och kemiteknik
 • Matematiska vetenskaper
 • Mikroteknologi och nanovetenskap
 • Signaler och system
 • Teknisk fysik
 • Tillämpad Mekanik

2 Mål

Doktorandutbildningen syftar till att utrusta den forskarstuderande med förmågan att planera, utföra, kritiskt granska och presentera oberoende arbete inom forskning och utveckling, inom industri, utbildningsväsende eller annan samhällsverksamhet.
 
Utbildningen leder till en doktors- eller licentiatexamen i biovetenskap. Beroende på om doktoranden har teknisk eller naturvetenskaplig grundutbildning erhålles teknologie respektive filosofie doktor- eller licentiat-examen.
 
Doktoranden kan även välja att erhålla sin examen i Biovetenskap, eller i Biovetenskap med särskild inriktning enligt följande lista:

 • Biokemi
 • Bioinformatik
 • Medicinsk teknik
 • Bionanoteknik
 • Biofysikalisk kemi
 • Biofysik
 • Utbildningsvetenskap
 • Livsmedelsvetenskap
 • Industriell bioteknik
 • Teoretisk Biologi
 • Molekylärbiologi
 • Syntetisk biologi
 • Systembiologi

3 Behörighet och antagning

För tillträde till forskarutbildningen i biovetenskap fordras civilingenjörsexamen, filosofie magisterexamen eller annan likvärdig utbildning med inriktning mot biovetenskap eller den särskilda inriktning som forskarutbildningen kan inriktas mot (se ovan, punkt 2).
Specifika krav:
 • Sökande till forskarutbildningen måste ha uppnått 240 utbildningspoäng (HEC) varav minst 60 HEC på avancerad nivå (d.v.s. minst 60 HEC erhållna på Master-kurser).
 • Studenter med annan likvärdig utbildning kan antas till forskarutbildningen efter granskning och övervägande av förväntad kapacitet att genomföra forskarutbildningen. För mer detaljer om antagningskrav, såsom kunskaper i Engelska etc, se Chalmers ”Arbetsordning för forskarutbildning” (punkt 4.1 – Förkunskapskrav) eller ”Doktorandhandboken”.
 • För att påbörja forskarutbildning måste sökande godkännas vid institutioner som har handledare och examinatorer godkända inom biovetenskap.
 
Examensbevis och övriga relevanta handlingar granskas av studierektor, som tillsammans med proprefekt godkänner antagning som doktorand.
 
Doktoranden anställs i det första kontraktet på ett år, därefter förnyas kontraktet för en period av två år samt slutligen för ett sista år. Förnyelse av anställningskontrakt förutsätter att kraven uppfylls. Kraven granskas av studierektor i samband med årliga uppföljningssamtal. Studierektor rådgör med handledare och rekommenderar examinator om kontrakt kan förnyas. Vid behov konsulteras proprefekt.
 
För mer detaljer om antagningskrav, se Chalmers ”Arbetsordning för forskarutbildning” (punkt 4.1 – Förkunskapskrav) och ”Doktorandhandboken”.

4 Utbildningens upplägg

Antagna forskarstuderande tilldelas en huvudhandledare som ansvarar för handledning under utbildningsprocessen och under utvecklingen av det aktuella vetenskapliga forskningsprojektet. Därutöver ska varje forskarstuderande ha en minst en biträdande handledare. Huvudhandledaren ansvarar för att finna lämplig biträdande handledare. Forskarstuderande tilldelas också en examinator som inte ska vara samma person som huvudhandledaren. Examinators viktigaste uppgift är att godkänna att doktoranden uppfyller kraven för halvtid-seminarium, licentiat-examen och doktors-examen. Dessutom avgör examinator vilka kurser som kan räknas in i examen, samt vilken poäng dessa motsvarar.
Varje forskarstuderande har en individuell studieplan. Studieplanen upprättas i ett formulär som kan hämtas här. Studieplanen ska vara upprättad tre månader efter antagning. Detta görs i samråd med handledare. Studieplanen skickas till studierektor. Studierna följs upp under årliga uppföljningssamtal varav det första skall ske i god tid före utgången av år 1, vanligen ca 9 månader efter start. Inför varje uppföljningssamtal ansvarar doktoranden för att den individuella studieplanen är uppdaterad enligt instruktioner som finns i formuläret och som vid behov förtydligas muntligt under uppföljningssamtalen, Den individuella studieplanen är ett viktigt dokument som diarieförs och bland annat utgör underlag för halvvägsseminarium och förnyelse av kontrakt. Instruktioner för studieplan, och uppföljning följer i punktform:

 • Obligatoriska uppföljningsmöten med studierektor ska ske årligen. Möten bokas av doktoranden via bokningslista utskickad av studierektor minst två gånger per år till forskarskolans doktorander.
 • Utöver doktorand och studierektor ska minst en handledare närvara. Övriga involverade, som examinator, biträdande handledare, mentorer m fl. är alltid välkomna att delta om så önskas.
 • Studieplanen uppdateras av doktoranden, samt skickas till studierektor senast två arbetsdagar före mötet.
 • Efter mötet revideras studieplanen enligt diskussion och beslut fattade under mötet. Doktoranden samlar in signaturer från handledare och examinator och skickar studieplanen till studierektor för signering. Den slutgiltiga versionen skickas i pdf format via email till institutionsadministratören som arkiverar och diarieför i Chalmers 360.
Forskarskolan omfattar ett antal komponenter om sammanlagt 240 högskolepoäng (HEC) för en doktorsexamen eller 120 HEC för en licentiatexamen (60 HEC motsvarar ett års heltidsstudier vid svenska universitet och högskolor). Doktorsexamen är ekvivalent med 4 års heltidsstudier. Licentiatexamen motsvarar 2 års heltidsstudier. Forskarstuderande kan arbeta upp till 20% av en heltid med antingen undervisning på grundutbildningsnivå, annan institutionstjänstgöring eller externa uppdrag. I dessa fall kan licentiatexamen ta upp till maximalt 2,5 år, medan en doktorsexamen kan ta upp till maximalt 5 år.
Forskarutbildningen består av följande komponenter:

 • Forskningsarbete som ligger till grund för en vetenskaplig avhandling
 • Obligatoriska och valfria kurser
 • Deltagande vid vetenskapliga konferenser, seminarier och gästföreläsningar vid institutionen och inom forskarskolan
Det rekommenderas starkt att de forskarstuderande utöver sitt eget forskningsområde skall ha skaffat sig kompetens inom följande två områden innan de erhåller en examen från forskarskolan i biovetenskap:

 • Statistisk planering av biologiska experiment och analys av experimentella resultat
 • Etiska frågeställningar inom biovetenskaplig forskning
Denna kunskap kan de tillgodogöra sig antingen genom formella kurser eller seminarier, genom att delta vid konferenser, under arbetet i forskarskolan eller via tidigare utbildningsprogram.

4.2 Kurser

För doktorsexamen krävs minst 60 HEC, varav minst 15 måste vara från Generic and Transfersable Skills kurser (GTS-kurser) samt 6 HEC från Avancerade teknologier inom biovetenskap. För licentiatexamen krävs minst 30 HEC, varav minst 9 HEC måste vara från GTS-kurser samt 4 HEC från Avancerade teknologier inom biovetenskap.
 
Tentamen på kurser för doktorsexamen kan vara i skriftlig eller muntlig form, alternativt i form av projektarbete eller liknande. Endast betyg "godkänd" eller "icke godkänd" ges för dessa kurser.
4.2.1 Obligatoriska kurser
Doktorander ska under utbildningen tillgodogöra sig 15 HEC (9 HEC för licentiat examen) inom området Generic and Transferable Skills (GTS), vilket är ett samlingsnamn på aktiviteter och kurser vilka inte har en direkt koppling till forskningsämnet och som syftar till att ge Chalmers doktorander professionell och personlig utveckling. Dessutom ska alla doktorander vid Chalmers delta i en introduktionsdag för nya doktorander samt under tidsperioden efter halvägs-seminariet genomföra en muntlig populärvetenskaplig presentation.
 
Avancerade teknologier inom biovetenskap (6 poäng för doktorsexamen, 4 poäng för licentiat-examen) är en obligatorisk kurs för forskarskolan i biovetenskap. Denna kurs utgörs av en fördjupning i 2-3 tekniker vilka doktoranden använder i sin forskning. Examination sker i form av en rapport/teknik.
4.2.2 Valbara kurser   
Dessa kurser ska ha stark inriktning mot biovetenskap samt mot det ämne som innefattas i en eventuell särskild inriktning. I de fall när doktoranden väljer att inrikta sig på ett särskilt område bör ca 50% av de valbara kurserna ägnas åt kurser med fokus på biovetenskap.
 
Avklarade kurser på avancerad nivå (Master) kan tillgodoräknas som kurser för doktorsexamen förutsatt att erhållen poängsumma överstiger 240 HEC.  Antalet poäng som får tillgodoräknas motsvarar erhållna poäng över 240 och maximalt 30 HEC. Examinator avgör vilka kurser som kan tillgodoräknas.

5 Krav/regler för examen

5.1 Doktorsexamen

För att erhålla en doktorsexamen ska följande krav uppfyllas:
 • Fullgjorda kurser om minst 60 poäng (se ovan: 4.2)
 • Godkänt halvvägs-seminarium eller licentiat-examen
 • Godkänd populärvetenskaplig presentation (se ovan: 4.2.1)
 • Godkänd Doktors-avhandling och disputation.
 
Kraven för halvvägs-seminarium är de samma som för en licentiat-examen (se nedan: 5.2), med undantaget att en licentiat-avhandling inte ingår. Normalt ska detta ske innan utgången av år tre. Påminnelse skickas ut efter 2.5 år.
 
Doktorsavhandlingen ska i normalfallet skrivas på engelska (svenska kan godkännas, men avhandlingen ska då innehålla en engelsk sammanfattning). Avhandlingen ska innehålla en översikt över forskningsfältet samt diskussion kring den egna forskningens bidrag till fältet. Avhandlingen ska baseras på minst 4 vetenskapliga artiklar om den egna forskningen, varav minst två ska vara publicerade.
 
För att säkerställa att avhandlingen håller godtagbar kvalitet ska en preliminär avhandling skickas ut för granskning av opponent och ledamöterna i betygsnämnden senast tre månader före disputationsdatum. Denna preliminära avhandling skall som ett minimum inkludera en kort sammanfattning av arbetet om ca 1 A4-sida, samt de artiklar och manuskript som är tänkta att ingå i den färdiga avhandlingen. Den tryckta avhandlingen ska finnas tillgänglig för granskning senast tre veckor före disputationsdatum.
 
Doktorsavhandlingen försvaras vid en offentlig disputation, efter vilken betygsnämnden bedömer om betyget godkänt eller icke godkänt ska ges.

5.2 Licentiat-examen

För att erhålla en licentiat-examen ska följande krav uppfyllas:
 • Fullgjorda kurser om minst 30 poäng (se ovan, 4.2)
 • Godkänd licentiat-avhandling.
 • Godkänt licentiat-seminarium
 
Licentiat-avhandlingen kan skrivas på engelska eller svenska. Avhandlingen ska innehålla en översikt över forskningsfältet samt diskussion kring den egna forskningens bidrag till fältet. Licentiat-avhandlingen ska baseras på minst 2 vetenskapliga artiklar med originalarbete om den egna forskningen, varav minst 1 ska vara publicerad med doktoranden som förstaförfattare.
 
Licentiatuppsatsen ska presenteras offentligt på engelska eller svenska. Bedömningen av licentiatuppsatsen och dess presentation görs därefter av examinator efter samråd med huvudhandledaren. Endast betyg godkänd eller icke godkänd ges.

Sidansvarig Publicerad: on 17 jun 2020.