Industridoktorand

Bland Chalmers cirka 1 100 forskarstuderande finns omkring 180 industridoktorander. Chalmers definierar en industridoktorand som en forskarstuderande som har en anställning vid ett företag (eller motsvarande) och inom ramen för sin tjänst genomgår forskarutbildning vid Chalmers. Doktoranden får normalt hela sin lön genom företaget.

Till kategorin industridoktorander hänför även forskarstuderande där det finns formaliserade samarbetsavtal och där Chalmers helt eller delvis svarar för lönen. Den forskarstuderande är helt eller delvis tjänstledig från sin anställning vid företaget (eller motsvarande). Forskningsuppgiften ingår i ett samfinansierat forskningsprojekt mellan Chalmers och företaget.

Industridoktoranden skall ha en huvudhandledare vid Chalmers. En biträdande handledare finns ofta vid företaget.

Hur går utbildningen till?

Forskarutbildningen leder till licentiatexamen och/eller doktorsexamen. Forskarutbildningen vid Chalmers bedrivs i form av forskarskolor. Alla doktorander skall tillhöra en forskarskola vid Chalmers. Varje forskarskola motsvaras av ett forskarutbildningsämne och benämns identiskt lika med ämnet. För varje forskarskola finns en studieplan som beskriver vilka förkunskaper som behövs, vilka inriktningar som finns inom forskarskolan, vilka kurser som ingår i utbildningen med mera. Studieplaner finns på våra webbsidor under respektive forskarskola (se vänstermenyn).

I utbildningen ingår utöver kurser en forskningsuppgift (projekt) som skall leda till en licentiatuppsats och/eller doktorsavhandling. Forskningsprojektet utförs oftast i en forskargrupp och två eller flera forskare (handledargrupp) svarar för handledningen. I handledargruppen ingår en huvudhandledare, som ansvarar för utbildningens uppläggning, avhandlingens kvalitet etc.

För industridoktorander väljs forskningsprojekt i samråd med doktorandens företag. Forskningen sker i nära samverkan med företaget. Till exempel kan experimentellt arbete helt eller delvis utföras vid företaget och en biträdande handledare utses där.

Hur lång tid tar det? 

Den sammanlagda studietiden vid licentiatexamen är två år och till doktorsexamen fyra år. Av denna tid skall doktoranden ägna minst halva tiden till sin forskningsuppgift. För doktorander anställda vid Chalmers ingår normalt att doktoranden undervisar i civilingenjörs- eller arkitektutbildningen motsvarande 20 procent av arbetstiden och det leder till en total studietid till doktorsexamen om fem år. För industridoktorander kan undervisningsdelen ersättas med arbete i företaget och pedagogisk meritering av annat slag.

Vem betalar utbildningen?

Det normala för Chalmers industridoktorander är att företaget svarar för lönen. Dessutom brukar företagen betala en del av kostnaderna för material, instrument, handledning och liknande efter överenskommelse mellan företaget och Chalmers.

Bidrag till industridoktorandprojekt

Varje år ger Vetenskapsrådet stöd till industridoktorandprojekt. Syftet är att skapa intresse inom näringsliv och industri för vetenskaplig, nyskapande forskning.
Läs mer: Vetenskapsrådet

Vad bör du tänka på?

Chalmers och företaget ska alltid teckna ett avtal om villkoren för samarbetet. I detta avtal bör, utöver finansiering, ingå överenskommelser vad gäller publicering av vetenskapliga arbeten, rätt till kommersialiserbara resultat etc. Chalmers har en mall för hur dessa avtal ska se ut.

Vart vänder du dig?

Intresserade företag bör vända sig till någon av Chalmers institutioner för att diskutera forskningsprojekt och hur utbildningen ska läggas upp för någon av de anställda. Oftast finns möjligheter till individuella anpassningar så att utbildningen kan genomföras på ett smidigt sätt. 

Hitta rätt via listan över institutioner vid Chalmers.


Sidansvarig Publicerad: ti 19 okt 2021.