Från ansökan till antagning

Här beskrivs hur det kan gå till när du söker en doktorandtjänst vid en institution knuten till Chalmers tekniska högskola. Samtidigt förtydligar vi de krav som ställs på dig som vill doktorera. Mer information hittar du i Chalmers Handbok för forskarutbildningen (se vänstermenyn). Information och fler allmänna råd och tips finns att läsa på Högskoleverkets hemsidor.

Förkunskapskrav

För dig som vill doktorera vid Chalmers tekniska högskola gäller att du först måste antas till en forskarskola. För detta krävs en grundläggande behörighet som innebär att du har

  • avlagt examen på avancerad nivå eller
  • minst 240 högskolepoäng (enligt svensk universitetsnivå) varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå. Din examen skall också ha en sådan inriktning att den anses anknyta tillräckligt väl till ditt forskarutbildningsämne.


Utöver dessa generella minimikrav gäller även speciella förkunskapskrav för det aktuella ämnet. Det kan t ex gälla att du skall ha specifika ämneskunskaper och för vissa forskarskolor krävs magisterexamen eller att motsvarande kunskaper har inhämtats på annat sätt. Vilka specifika krav som ställs ges i studieplanen för respektive forskarskola (se vänstermenyn).

För är sökande med utländsk grundutbildning gäller motsvarande förkunskapskrav som för de med svensk grundutbildning. Sökande som inte har engelska eller ett skandinaviskt språk som modersmål skall dessutom klara av ett engelskt språktest för att få antas. Läs mer om språkkraven.

Om du inte uppfyller behörighetskraven finns det möjlighet till ett särskilt antagningsförfarande. Kontakta forskarskolans studierektor och en examinator för att diskutera om vilka kurser du behöver komplettera med. Prefekten (ansvarig för institutionens verksamhet, dvs institutionschef) skall sedan, efter förslag från examinator, godkänna det kompletterande kurspaketet ni föreslagit. Först när du blivit godkänd på kurserna kan du antas som forskarstuderande.

Ansökan

Om du uppfyller kraven som gäller för att du skall kunna antas till Chalmers forskarutbildning bör du först ta kontakt med den institution och med någon handledare i det forskningsområde som intresserar dig. Du kan även ta kontakt med studierektorn för gällande forskarskola. Aktuella uppgifter om kontaktpersoner finns vid Chalmers forskarutbildnings hemsidor.

Dessa personer kan informera om möjlighet till doktorandtjänst, tänkbara forskningsprojekt och om hur forskarutbildningen går till. Tänk också på möjligheten att söka en forskarutbildning vid en annan institution än den där du har din grundutbildning. Forskning inom ett vetenskapligt område spänner ofta över institutionsgränserna och involverar många forskare med skiftande akademisk bakgrund.

Lediga doktorandtjänster annonseras på Chalmers hemsidor – Lediga tjänster på Chalmers – och i rikstäckande dagstidningar och branschtidskrifter. Urval görs utifrån en bedömning av de sökandes förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen.

Om du uppfyller förkunskapskraven och fått ett positivt besked att det finns plats för dig som forskarstuderande skall du nu meddela detta genom att fylla i blanketten: Antagning till forskarutbildning, vilken lämnas till institutionens sekreterare.

Antagning

Prefekten vid den institutionen du tjänstgör vid skall tillstyrka din ansökan genom sin underskrift på ansökningsblanketten. Om du inte har en grundutbildning vid Chalmers tekniska högskola skall du bifoga ett personbevis, som kan hämtas/beställas på Skatteverket – www.skatteverket.se . Om du har en utländsk grundexamen skall du även bifoga en kopia på utbildningsbeviset. Institutionen skickar sedan din ansökan vidare till enheten för studie- och systemadministration på Student- och utbildningsavdelningen.

Publicerad: må 02 okt 2017.