Du som vill doktorera

Forskarutbildningen leder till en doktorsexamen och/eller licentiatexamen och därefter fortsatt karriär inom forskning och utveckling i näringslivet eller högskolevärlden. Vid Chalmers finns drygt 1 100 forskarstuderande. 

Hur går det till?

Licentiatexamen är antingen en självständig examen eller en etapp mot doktorsexamen och fordrar normalt två års heltidsstudier. För att nå doktorsexamen behövs fyra års heltidsstudier. Examen avläggs i ett vetenskapligt ämne som är knutet till någon av Chalmers institutioner/centra och dess forskarskolor. Utbildningen består av kunskapsinhämtning genom kurser och egen forskning.

Forskningen utförs i de flesta fall inom en etablerad forskargrupp med handledning av en erfaren forskare (handledare). Flertalet forskargrupper arbetar internationellt vilket ger goda möjligheter att förlägga delar av studierna utomlands. Forskningsresultaten redovisas i en doktorsavhandling, som försvaras vid en offentlig disputation, eller en licentiatavhandling, som presenteras vid ett seminarium.

Vilka är förkunskapskraven?

Generellt gäller att den som antas till forskarutbildningen ska ha en grundläggande behörighet. Det innebär avlagd examen på avancerad nivå om minst 240 högskolepoäng (enligt svensk universitetsnivå). Den studerandes examen ska också ha en inriktning som har tillräcklig anknytning till forskarutbildningsämnet. Utöver denna miniminivå gäller särskilda förkunskapskrav för ämnet. Dessa anges i studieplanen för ämnet. För personer med utländsk grundutbildning gäller motsvarande krav.

Mer information om forskarutbildningen, forskarskolorna, tänkbara forskningsprojekt, möjligheten att få doktorandtjänst eller bli industridoktorand, etc får du genom att ta direktkontakt med Chalmers forskarskolor, institutioner eller forskningsledare.

Doktorandtjänst

De flesta doktorander på Chalmers har en doktorandtjänst vilket innebär att de är anställda av Chalmers. De medverkar normalt också i undervisningen på Chalmers utbildningsprogram, oftast som räkneövningsledare eller laborationshandledare. Andra arbetsuppgifter på institutionerna kan också komma på fråga. Undervisning och annat institutionsarbete får omfatta högst 20 procent av arbetstiden.

Alla doktorandtjänster utannonseras under Lediga tjänster.

Om att bli industridoktorand

Publicerad: to 20 feb 2020.