Nyttiggörande

Institutionens forskning har stor relevans för samhället - från våra observationer av jorden, atmosfären och rymden till hållbar användning och konsumtion av energi och resurser. 

​Chalmers står inte bara för excellens i forskning och utbildning. Här skapas också mötesplatser för akademi, samhälle och näringsliv. I nära samverkan bygger vi förutsättningar för en hållbar utveckling, såväl lokalt som globalt.
Vi vill vi också bistå beslutsfattare med tillförlitliga och lättbegripliga underlag för att underlätta omställningen till ett hållbart samhälle.​ Vi ser kommersiella samarbetsparter, det politiska systemet på olika nivåer och en intresserad allmänhet som viktiga mottagare för nyttiggörandeinsatser.

Samhällsrelevant forskning​

Institutionens forskning har stor relevans för samhället:

  • Observationer av jorden och dess atmosfär, liksom astronomi, är av stort intresse, då det placerar vår civilisation i ett större sammanhang.
  • Fusionsforskningen, liksom forskningen i energisystem och –tekniker, har som övergripande mål är att trygga hela världens energibehov för överskådlig tid.
  • Vi analyserar och utformar modeller kring olika resursflöden i samhället, för att bidra till att jordens växande befolkning får tillgång till dessa resurser.
  • Vi studerar komplexa företeelser i naturens och samhällets utveckling för att hitta mönster och kunna förutse förändringar.
  • Forskningen rörande jordobservationer, från rörelser i jordskorpan till atmosfärsvariationer och luftföroreningar, förser myndigheter, såsom SMHI och Lantmäteriet, och internationella organisationer med data.
  • Många forskningsprojekt genomförs också med ett aktivt deltagande från företag både på lokal, nationell och internationell nivå.
  • Skolor och alla olika slags grupper av intresserade välkomnas till vår institution, och till Onsala rymdobservatorium, för visningar och diskussioner.