Teknisk utveckling i olika socio-politiska sammanhang

Vi strävar efter att identifiera realistiska scenarier och strategier för omställning till energisystem med låga koldioxidutsläpp, industrier, hållbar livsmedelsproduktion och markförvaltning.

Vi utvecklar koncept och verktyg för att förstå vilka vägar till hållbarhet som är genomförbara i den verkliga världen, som kontrast till matematiska modeller och abstrakta visioner – och vilka åtgärder och styrmedel för att implementera dessa vägar som är mest realistiska att implementera i olika sammanhang.

Identifiera mekanismer för övergångar

Vi analyserar empiriskt pågående omställningar av energi och landanvändning runt om i världen för att identifiera och förklara deras huvudsakliga drivkrafter och begränsande faktorer. Vår egenutvecklade metod undersöker samspelet mellan ekonomiska, teknologiska och politiska faktorer som har spelat en roll i alla historiska förändringar av energi-, mark- och livsmedelssystem och utforskar hur dessa faktorer kommer att förändras för att forma framtiden.

Konceptualisera och bedöma genomförbarhet

Vi strävar efter att utveckla ett vetenskapligt rigoröst koncept för genomförbarheten av hållbara omställningar som sträcker sig bortom rena tekniska och ekonomiska överväganden. Vi utvecklar också verktyg för att operationalisera och jämförande bedöma genomförbarheten av olika scenarier, strategier och färdplaner för framtida övergångar. I synnerhet utvärderar vi regelbundet genomförbarheten av IPCC:s energi-klimatscenarier samt nationella strategier för utsläpp av koldioxid.

Att mäta hastigheten på den tekniska förändringen

En nyckelaspekt i vårt arbete är att mäta hastigheten på omställningar och identifiera förutsättningar för snabba förändringar. Alla omställningsprocesser är icke-linjära, vilket innebär att man utvecklar tekniker för att mäta förändringshastigheten som är robusta över tid, med hjälp av olika typer av tillväxtmodeller. Vi använder dessa mätningar för att jämföra de snabbaste förändringsperioderna i det förflutna med de som behöver hända i framtiden. Detta gör att vi kan reflektera över hur genomförbarheten för snabba förändringar utvecklas, både inför klimatoro men också inför de nuvarande energi- och livsmedelskriserna – som har varit nyckelfaktorer för förändringar historiskt.

Genomförbara och realistiska styrmedel

Framtida hållbarhetsomställningar kommer att behöva drivas av en stark och noga avvägd politik, men är alla politiska åtgärder lika genomförbara? Vi försöker att vetenskapligt besvara denna fråga genom att utveckla kriterier och indikatorer för politisk genomförbarhet, som hjälper beslutsfattare och andra samhällsaktörer att utveckla realistiska men effektiva förslag för att påskynda hållbar omställning.

Seniora forskare

Nyckelpublicationer

Hedenus, F., Jakobsson, N., Reichenberg, L., & Mattsson, N. (2022). Historical wind deployment and implications for energy system models. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 168, 112813.​

Bager, S. L., Persson, U. M. & Reis, T. N. P. dos. Eighty-six EU policy options for reducing imported deforestation. One Earth 4, 289–306 (2021).

Cherp, A., Vinichenko, V., Tosun, J., Gordon, J. A. & Jewell, J. National growth dynamics of wind and solar power compared to the growth required for global climate targets. Nat Energy 6, 742–754 (2021).

Vinichenko, V., Cherp, A. & Jewell, J. Historical precedents and feasibility of rapid coal and gas decline required for the 1.5°C target. One Earth 4, 1477–1490 (2021).

Jewell, J. & Cherp, A. On the political feasibility of climate change mitigation pathways: Is it too late to keep warming below 1.5°C? Wiley Interdiscip Rev Clim Change 11, e621 (2020).

Jewell, J., Vinichenko, V., Nacke, L. & Cherp, A. Prospects for powering past coal. Nat Clim Change 9, 592–597 (2019).

Cherp, A., Vinichenko, V., Jewell, J., Brutschin, E. & Sovacool, B. K. Integrating techno-economic, socio-technical and political perspectives on national energy transitions_ A meta-theoretical framework. Energy Res Soc Sci 37, 175 190 (2018).