Hållbar transport och mobilitet

Bild 1 av 2
Illustration individuell mobilitet.
Flyg mellan Göteborg och Phuket = 2353 kg utsläpp av växthusgaser.
Individuell mobilitet. Nätverk av besökta platser för individer ur grupper med olika beteenden.

Vi analyserar olika möjliga tekniker och system för att nå ett hållbart transportsystem, vilket inkluderar alternativa bränslen, elektrifiering och autonoma fordon samt andra innovativa mobilitetslösningar.

De hållbarhetsrelaterade utmaningar gruppen fokuserar på är klimatpåverkan och energiförbrukning av olika lösningar, med beaktande av ekonomiska, politiska, tekniska och beteenderelaterade aspekter. Gruppen är tvärvetenskaplig och samarbetar med aktörer i transportsektorn (inklusive intressegrupper), politiker och akademiker. De forskningsmetoder som används är både kvalitativa och kvantitativa, inklusive systemmodelleringsverktyg som optimering, simulering och agentbaserad modellering; ”mixed methods” såsom ekonometri kombinerat med intervjuer; enkäter, ”Big data”-analys, livscykelanalys etc.

Gruppen är aktiv inom följande forskningsområden:

Systemmodellering för att analysera framtidens transportsystem

Transportsystemet behöver förändras om vi ska lösa utmaningarna med att minska utsläppen av koldioxid och sektorns beroende av fossila bränslen. Vi använder systemmodeller för att fånga, analysera och förstå transportsektorn och dess kopplingar till energisystemet och miljön i stort. Till exempel så kan med dessa modeller analysera konsekvenserna av centrala trender som ökad delning, elektrifiering och automatisering av transporter på det övergripande energisystemet. Vidare så studerar vi också potentiella politiska styrmedel och dess konsekvenser och eventuella bieffekter. Denna forskning är tvärvetenskaplig med teorier och metoder från ekonomi, fordonsteknik och miljösystemanalys.

Personlig mobilitet

Denna forskning fokuserar på användarperspektivet rörande efterfrågan på mobilitet och olika mobilitetslösningar. Genom tvärvetenskaplig studier utvärderar vi olika mobilitetstjänster så som elbilar, delad mobilitet och introduktionen av självkörande bilar. Vi analyserar faktorer så som förändringar i behovet av mobilitet, miljöpåverkan, ekonomisk bärkraft och acceptans hos användare. Våra metoder sträcker sig från ekonometri, optimering, statistisk analys till enkäter, intervjuer och loggning av bilrörelsemönster.

Långväga resande

För många höginkomstländer är klimatpåverkan från det långväga resandet lika stor som från de dagliga korta resorna. Vår forskning omfattar bland annat metoder för mätning av växthusgasutsläpp från befolkningens flygresor. Vi är också intresserade av att förstå hur ett framtida transportsystem för långväga resande, som är i linje med klimatmålen, skulle kunna se ut när det gäller till exempel tåg, biobränslen, digitala möten och alternativa semestervanor. Ett annat forskningsområdet är policyanalys, till exempel avseende allmänhetens acceptans olika politiska styrmedel.

Big data inom mobilitet

Denna forskning har två huvudsakliga mål: 1) öka förståelsen för människans rörelsemönster genom inhämtning och analys av stora mängder data från digitala miljöer, 2) tillgängliggöra kunskap och data för medborgare, intressenter och forskare i syfte att främja hållbara transporter utifrån miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter. Genom att samla kunskap från en rad olika områden som transporter, maskininlärning, artificiell intelligens, datavetenskap och komplexa system och nyttja nya framsteg inom ’Big data’ och avancerad dataanalys, åsyftar forskningen till utveckling av högteknologiska innovativa mobilitetslösningar. Forskningen är av stor signifikans med tillämpningsområden inom folkhälsa, energi, komplexa system och stadsplanering

Seniora forskare

Nyckelpublikationer

Johannes Morfeldt, Simon Davidsson Kurland, Daniel J.A. Johansson, Carbon footprint impacts of banning cars with internal combustion engines, Transportation Research Part D: Transport and Environment, Volume 95, 2021, 102807, ISSN 1361-9209, https://doi.org/10.1016/j.trd.2021.102807.

 Schäfer, A.W., Yeh, S. A holistic analysis of passenger travel energy and greenhouse gas intensities. Nat Sustain (2020). https://doi.org/10.1038/s41893-020-0514-9.

 Liao, Y., & Gil, J., Pereira, R.H.M., Yeh, S., Verendel, V. Disparities in travel times between car and transit: Spatiotemporal patterns in cities. Scientific Report (2020) 10 (1), 1-12. https://www.nature.com/articles/s41598-020-61077-0.

Jörgen Larsson, Anna Elofsson, Thomas Sterner & Jonas Åkerman (2019) International and national climate policies for aviation: a review, Climate Policy, 19:6, 787-799, DOI: 10.1080/14693062.2018.1562871

Yeh, S., Shankar Mishra, G., Fulton, L., Kyle, P., McCollum, D., Miller, J., Cazzola, P. Detailed assessment of international transport-energy models’ structures and projections. Transportation Research Part D: Special Issue on global transport projections for integrated assessment (2017) 55: 294-309. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.trd.2016.11.001

Sprei, F. "Disrupting mobility." Energy Research & Social Science 37 (2018): 238-242. https://doi.org/10.1016/j.erss.2017.10.029

Münzel, Christiane, Patrick Plötz, Frances Sprei, and Till Gnann. "How large is the effect of financial incentives on electric vehicle sales?–A global review and European analysis." Energy Economics 84 (2019): 104493. https://doi.org/10.1016/j.eneco.2019.104493