Fysisk resursteori

Vår forskning har sina rötter inom fysik. Inledningsvis var forskningen inriktad mot omvandlingen av fysiska resurser (material, energi och mark) i naturliga och samhälleliga system. Idag är forskningen mer tvärvetenskaplig och syftar till att bygga kunskap om hur samhället kan ställas om i en mer hållbar riktning.

Earth at night
Bild: NASA/JPL/GSFC

Målet är att bedriva samhällsrelevant forskning med hög vetenskaplig nivå inom alla våra forskningsområden:

​Energisystemanalys

Detta område omfattar främst modellering och analys av framtida energi- och transportsystem. Exempel på frågeställningar är hur ett förnybart elsystem kan byggas och hur utsläpp av växthusgaser kan minskas på ett kostnadseffektivt sätt.

Hållbar cirkulär bioekonomi: markanvändning och biobaserade system​​

Inom detta forskningsområde analyserar vi dagens och framtidens markanvändning och biobaserade system, i ett brett hållbarhetsperspektiv.

​Hållbar konsumtion​ 

Forskargruppen för hållbar konsumtion studerar ett brett spektrum av tvärvetenskapliga konsumtionsfrågor på samhällelig och individuell nivå, t ex växthusgasutsläpp från hushållens konsumtion, rebound-effekter, tidsanvändning, välbefinnande och politiska styrmedel.​

​Hållbar transport och mobilitet

Denna forskargrupp analyserar alternativ för hållbara transporter inkl. alternativa bränslen, elektrifiering, autonom körning och innovativa mobilitetslösningar. Gruppen använder kvalitativa och kvantitativa metoder och utvärderar policy som stöder hållbara transporter nu och i framtiden.​

Komplexa system​ 

Omfattar teori- och modellutveckling för att beskriva och förstå sammansatta system inom natur- och samhällsvetenskap, till exempel inom statistisk mekanik och kvantfysik, liksom för ekologiska, evolutionära och samhälleliga system.

Metod- och modellutveckling för studier av samhälleliga system​

Gruppens forskning syftar till att beskriva och förstå system sammansatta av interagerande individer i samhället. Området inkluderar modellutveckling av resursomsättande system, t ex energisystemets utveckling.

Navigerande av hållbarhetsomställningar​

Forskargruppen tar utifrån inter- och transdisciplinär samverkan fram kunskap kring hur komplexa hållbarhetsomställningar kan vägledas i praktiken med fokus på backcasting och samhälleliga labb. Gruppen har medgrundat och byggt upp Chalmers Initiativ för Innovation och Hållbarhetsomställningar samt sin en egen testbädd Challenge Lab

Teknisk förändring i olika sociopolitiska sammanhang

Gruppens arbete strävar efter att identifiera realistiska scenarier och strategier för övergångar till energisystem med låga koldioxidutsläpp, industrier, hållbar livsmedelsproduktion och markförvaltning. Vi utvecklar koncept och verktyg för att förstå vilka vägar till hållbarhet som är genomförbara i den verkliga världen, i motsats till matematiska modeller och abstrakta visioner – och vilka policyer för att implementera dessa vägar som är mest realistiska i olika sammanhang.

Tvärvetenskaplig klimatmodellering

Att förstå samspelet mellan olika samhällsystem och klimatsystemet är en av utgångspunkterna för att kunna genomföra en omställning till ett samhälle utan utsläpp av växthusgaser. Inom detta forskningsområde använder vi tvärvetenskapliga modelleringsmetoder för att öka vår förståelse för dessa integrerade system.