Rymdgeodesi och geodynamik

Vår forskning handlar om globala geodynamiska processer. Vi genomför mätningar och analyser av sådana processer, till exempel för att bestämma rörelser i jordskorpan, jordens rotation, mängden vattenånga i atmosfären, och förändringar i tyngdkraftsfältet. 

Två teleskop
Onsalas tvillingteleskop ingår i ett internationellt nätverk där teleskop i 20 länder samarbetar för att öka vår kunskap om jorden och dess rörelser.
Fotograf: Chalmers/Anna-Lena Lundqvist

Huvudsakligen använder vi rymdgeodetiska metoder så som geodetisk VLBI* och globala satellitnavigationssystem (GNSS), samt markbaserade radiometrar, och gravimeter. Arbetet kompletteras med motsvarande modellberäkningar.

Mätningar av globala geodynamiska rörelser

 • Landhöjningen, både i vertikalt och horisontellt led. Horisontella rörelser har inte kunnat mätas tidigare.
 • Havets absoluta höjning, med hjälp av olika mätningar av havets höjd relativt jordskorpan. Detta är en nyckelparameter i modeller över jordens klimat och havens eventuella uppvärmning.
 • Jordens deformation som härrör från tidvattnets och atmosfärens belastningseffekt på jordskorpan.
 • Jordens rotation och dess variationer med hjälp av VLBI-tekniken.
 • Mätningar av globala rörelser (plattektonik), något vi började med 1980. Onsala är därmed ett av de radioastronomiska observatorier som har den längsta historiken för mätning av jordens rörelser.

Mätningar i atmosfären

 • Atmosfärens variationer, främst med avseende på vattenånga i tropospfären, är ett område vi fokuserar på.
 • Korttidsprognoser till vädertjänster, speciellt vid extrema vädersituationer.
 • Långtidsmätningar med GNSS över långa tidsskalor, 15 år eller mer. Dessa har troligen en mycket stor potential för att övervaka klimatförändringar och/eller validera klimatmodeller både regionalt och globalt.
 • Mätningar av molekyler i troposfären och mellersta atmosfären med hjälp av markbaserade radiometrar.
 • Mätningar av variationer i jonosfären med hjälp av GNSS.

Mätningar av tyngdkraftsfältet

 • Mätningar med en supraledande gravimeter för att studera förändring av tyngdkraftsfältet p.g.a. landhöjning.
 • Modellering av tidvattnets och atmosfärens påverkan på tyngdkraftsmätningar.

* Geodetisk VLBI, efter engelskans very-long-baseline interferometry, innebär att man observerar man radiovågor från avlägsna, ljusstarka galaxer (så kallade kvasarer) med nätverk av radioteleskop. Tillsammans med satelliters radiosignaler kan signalerna från kvasarer utnyttjas för att göra mätningar av jorden, atmosfären, haven och klimatets förändringar på kort och lång sikt.

Personal