Hållbar cirkulär bioekonomi: markanvändning och biobaserade system

Vi analyserar dagens och framtidens markanvändning och biobaserade system, i ett brett hållbarhetsperspektiv.

Jordbruk illustration

Den kanske mest uppenbara mänskliga förändringen av jorden på systemnivå är omvandlingen av naturliga ekosystem till jord- och skogsbrukssystem som producerar mat, material, bränsle och andra produkter. Nästan hälften av jordens landyta har genomgått denna typ av förändring och vår markanvändning är en starkt bidragande orsak till klimatförändringar, förlust av biologisk mångfald och störningar i näringskretsloppen. Men våra brukade landskap är samtidigt en integrerad del av vår kultur med potential att stödja höga nivåer av biologisk mångfald, rekreations- och andra kulturella värden. Efterfrågan på mark och biomassa kommer att öka i takt med att en växande och rikare global befolkning kräver mer biomassa för mat, energi och material. Inte minst eftersom användningen av biomassa främjas i en rad nya tillämpningar på grund av oro för resursbrist, klimatförändringar och andra miljöproblem orsakade av användningen av fossila bränslen och andra icke-förnybara resurser.

Vår forskargrupp adresserar ett brett spektrum av markanvändningsrelaterade frågor och omfattar studier av resurser, tekniker, elementcykling, biologisk mångfald, ekosystemtjänster, klimatpåverkan, försörjning på landsbygden och styrmedel. Vi utvecklar och använder en mängd olika tillvägagångssätt som markanvändningsmodellering, livscykelanlys, energi- och materialflödesanalys, fjärranalys/GIS, samt en kombination av andra kvantitativa och kvalitativa metoder.

Vårt mål är att främja förståelsen av markanvändning och biomassasystem och de tillhörande miljömässiga, sociala och ekonomiska effekterna, för att samhället ska övergå till mer hållbar markanvändning. Vi sprider våra resultat och insikter i syfte att åstadkomma informerade markförvaltningsbeslut, utveckling av policyer, standarder och certifieringssystem för biobaserade produkter.

Seniora forskare

Key publicati​ons​

Cowie, A. L., Berndes, G., Bentsen, N. S., Brandão, M., Cherubini, F., Egnell, G., ... & Ximenes, F. A. (2021). Applying a science‐based systems perspective to dispel misconceptions about climate effects of forest bioenergy. GCB Bioenergy, 13(8), 1210-1231. https://doi.org/10.1111/gcbb.12844

Englund, O., Berndes, G., & Cederberg, C. (2017). How to analyse ecosystem services in landscapes—A systematic review. Ecological Indicators, 73, 492-504. https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2016.10.009

Herrero, M., Henderson, B., Havlík, P., Thornton, P. K., Conant, R. T., Smith, P., Wirsenius, S. ... & Stehfest, E. (2016). Greenhouse gas mitigation potentials in the livestock sector. Nature Climate Change, 6(5), 452-461. https://doi.org/10.1038/nclimate2925

Pendrill, F., Gardner, T. A., Meyfroidt, P., Persson, U. M., Adams, J., Azevedo, T., ... & West, C. (2022). Disentangling the numbers behind agriculture-driven tropical deforestation. Science, 377(6611), eabm9267. https://doi.org/10.1126/science.abm9267

van der Werf, H. M., Knudsen, M. T., & Cederberg, C. (2020). Towards better representation of organic agriculture in life cycle assessment. Nature Sustainability, 3(6), 419-425. https://doi.org/10.1038/s41893-020-0489-6