​Energisystemanalys

Vi analyserar hur en omställning till ett framtida, hållbart och säkert energisystem skulle kunna se ut.

Wind and solar power

Energiomställningen är en grundläggande fråga för klimatet, hur vi ska hantera jordens ändliga resurser och få en tryggad energiförsörjning. Idag domineras energisystemet helt av fossila bränslen samtidigt som nya tekniker som vind- och solenergi växer snabbt. Inom detta forskningsområde analyserar vi hur en omställning till ett framtida energisystem med låga, noll- eller negativa utsläpp av växthusgaser skulle kunna se ut. Vi forskar också om energisäkerhet och olika energisystems påverkan på klimatet.

Vi arbetar främst inom tre områden

Modellering a​v elsystem med hög grad av variabel elproduktion

Kostnader för sol- och vindkraft har sjunkit snabbt under det senaste decenniet, och fler och fler aktörer ser framför sig att elsystemet kan komma att domineras av sol och vindenergi. En viktig frågeställning är då hur ett sådant system kan fungera under vindstilla dagar utan solsken. Med hjälp av en uppsättning modelleringsverktyg för kraftsystemet på europeisk och global nivå analyseras betydelsen av överföring, energilagring och andra åtgärder för variationshantering. Forskningen utforskar också frågor om hur andra delar av energisystemet, såsom vattenkraft, bioenergi och väte, samverkar med vind och sol.

Vägar för att nå globala klimatmål

Utsläppen av växthusgaser behöver minskas snabbt för att nå stränga klimatmål, som de som står i Parisavtalet. Det finns många potentiella framtida vägar som kan stämma överens med de globala målen. Varje väg har olika konsekvenser för växthusgaserna i atmosfären, övergången av tekniska system, konsumtionsmönster och resursanvändning. Inom detta forskningsfält använder vi metoder som klimatmodeller med reducerad komplexitet, integrerade bedömningsmodeller och prospektiv livscykelanalys för att analysera dessa konsekvenser. Våra forskningsfrågor relaterar till exempel klimatpåverkan av olika växthusgaser, tidtabellen för utsläppsminskningar och konsekvenser för resursanvändning i olika vägval för framtiden. 

Energisäkerhet

En av de viktigaste övervägandena när man utformar energipolitik och energistrategier är energisäkerhet. I takt med att energisystemen blir mer komplexa och diversifierade kräver energisäkerhet ett mer nyanserat tillvägagångssätt och analys ur olika perspektiv. Vi definierar energisäkerhet som låg sårbarhet hos avgörande energisystem och undersöker hur olika vägval formar de systemen och deras sårbarheter. Vår forskning använder en kombination av kvalitativa jämförande fallstudier, indikatorbaserade utvärderingsramverk och scenarioanalys för att förstå hur energisäkerhet formar energival och energipolitik.

Seniora forskare

Nyckelpublikationer​​

Reichenberg, L., Hedenus, F., Mattsson, N., Verendel, V.
Deep decarbonization and the supergrid–Prospects for electricity transmission between Europe and China Energy 239, 122335

Reichenberg, L., Hedenus, F., Odenberger, M., & Johnsson, F. (2018). The marginal system LCOE of variable renewables–Evaluating high penetration levels of wind and solar in Europe. Energy, 152, 914-924.

Hänsel M.C., Drupp M.A., Johansson D.J.A., et al, 2020, Climate economics support for the UN climate targets, Nature Climate Change 10 (8), 781-789

Johansson D.J.A., Azar C., Lehtveer M., Peters G.P., 2020, The role of negative carbon emissions in reaching the Paris climate targets: The impact of target formulation in integrated assessment models, Environmental Research Letters 15 (12), 124024