Nutrition och matsäkerhet i låginkomstländer

Bild 1 av 1
Familj i Tanzania som äter en måltid tillsammans

Chalmers har, i sin roll av teknisk högskola, potential att påverka framtida lösningar för de globala hållbarhetsmålen. Ett nyckelelement i detta arbete är engagemang i strategiska nätverk/allianser, universitetsbaserade projekt och samverkans- plattformar, med fokus på forskning. Ett viktigt steg togs när “the East Africa Initiative” lanserades, med syfte att undersöka och utveckla pågående samverkan och kontakter med partner-universitet i Öst Afrika. Ett av de strategiska områdena är Nutrition och Livsmedelssäkerhet, med fokus på två av FN:s mål för Hållbar Utveckling ”utrota fattigdom” (SDG1) och ”utrota hunger” (SDG2), samt uppnå miljömässig hållbarhet.

SIDA Livsmedelsäkerhetsprogam i samarbete med Tanzania

Programmet Hållbar livsmedelsproduktion och värdehöjande insatser för ökad livsmedelssäkerhet i Tanzania, inom SIDAs ramverk för bilateral forskningssamverkan, är ett samarbete mellan Universitetet i Dar es Salaam (USDM), Sveriges Lantbruks Universitet (SLU) och Chalmers tekniska högskola.

Programmets syfte är att, genom fortsatt utveckling av forsknings-resultat från det tidigare SIDA finansierade utvecklingsprogrammet mellan och svenska universitet, ytterligare stärka förutsättningarna att tillhandahålla resultatinriktad forskning, kunskap, och innovationer, och därmed bidra till ökad livsmedelssäkerhet i Tanzania.

De planerade gemensamma aktiviteterna förväntas ge positiva och långsiktiga effekter på livsmedelsproduktion i Tanzania, och mer specifikt minska fattigdomen i landet genom ökad livsmedelssäkerhet och värdehöjande insatser, framför allt genom ökad användning av legymer (alt. baljväxter?) i livsmedel och djurfoder. Aktiviteterna strävar att medverka i arbetet mot de Globala hållbarhetsmålen: SDG1 - Bekämpa fattigdom och SDG2 – Hunger och att uppnå miljömässig hållbarhet.

Partners och medverkande universitet:

  • Dr. Oscar Kibazhoi, Department of Food Science and Technology, University of Dar es Salaam (USDM), Tanzania
  • Dr. Vincent Vicent, Department of Food Science and Technology, University of Dar es Salaam (USDM), Tanzania
  • Professor Rodomiro Ortiz, Institutionen för Växtförädling, Sveriges Lantbruks Universitet, Sverige

SWEAFUN

SWEAFUN (Sweden-East Africa University Network) är ett nytt strategiskt initiativ från Chalmers tekniska högskola för att främja samarbete med partneruniversitet i Östafrika i syfte att ta fram ny kunskap som främjar en global hållbar utveckling.

Det övergripande målet är att gemensamt bedriva forskning och utbildning för att nå FNs hållbarhetsmål för 2030. Att ta fram näringsrika livsmedel är ett av de tematiska områdena inom SWEAFUN med syfte att minska undernäringen hos kvinnor och små barn i låg- och medelinkomstländer. Inriktningen i vår forskning är fokuserad på FN:s hållbarhetsmål nummer 2 – ”att utrota hunger, uppnå livsmedelssäkerhet och förbättrad nutrition”.

Vår målsättning i samarbete med forskare i Kenya, Tanzania och Uganda, är att ta fram ny kunskap om underutnyttjade traditionella livsmedel som grönsaker och insekter med potentiellt högt näringsvärde. Att berika den traditionella spannmålsbaserade kosten med sådana näringsrika livsmedel, och att använda dessa som ingredienser i nya innovativa livsmedel för barn och kvinnor, kan förväntas bidra till en förbättrad näringsstatus hos dessa utsatta grupper.”

Partners och medverkande universitet:

  • Prof. Monica Ayieko, Jaramogi Oginga Odinga University of Science and Technology (JOOUST), Kenya
  • Assoc. Prof. Yusuf Byaruhanga, Makerere University, Uganda.
  • Senior lecturer Lucy Mlipano Chove, Sokoine University of Agriculture, Tanzania.