Undeland lab bild

Undeland Labb

​Vårt övergripande mål är att skapa värde från underutnyttjade marina livsmedelsråvaror genom att stabilisera och/eller isolera dess värdefulla lipider, proteiner och antioxidanter. Marina lipider är mest kända för sitt höga innehåll av långkedjiga fleromättade n-3-fettsyror (sk ”omega-3”), vilka i många studier visat sig minska risken för bla hjärt-/kärlsjukdomar. Tyvärr är n-3-fettsyrorna mycket känsliga för oxidation, vilket reducerar näringsvärdet och ger upphov till det som i folkmun kallas härskning. Vår forskargrupp utvecklar därför nya strategier för att skydda de marina lipiderna mot oxidation. När det gäller marina proteiner har dessa generellt ett högt innehåll av essentiella aminosyror, en god biotillgänglighet och en god teknisk funktionalitet, vilket gör att de är en viktig spelare att räkna med i det pågående proteinskiftet. Man måste dock se bortom den klassiska fiskfilén när man tänker marint protein. Vi utvecklar proteinisolat och proteiningredienser från bla fisk- och skaldjursbiprodukter samt alger för att stimulera en hållbar användning av våra marina resurser.
 
Just nu är vi engagerade i flertalet projekt kring fettoxidation i fisk, skaldjur och alger nationellt och på EU-basis. Viktiga forskningsfrågor är bla hur sammansättningsskillnader kopplade till geografisk fångstplats, årstid, processmetod och specifik vävnadsdel påverkar uppkomsten av fettoxidation i olika marina råvaror. Just nu undersöker vi bla. hur vi med naturliga antioxidanter från både landlevande växter och alger kan hämma uppkomsten av fettoxidation i fiskbiprodukter eller i proteinisolat från dessa. Vi har också ett stort fokus på hemoglobin, vilket är en av de effektivaste oxidationskatalysatorerna i fisk. Vi undersöker därför nya strategier för att avlägsna hemoglobin från fisk under tidiga steg i fiskprocesskedjan. Vi har också projekt där vi studerar uppkomsten av fettoxidation i mage och tarm. I provrörsmodeller har vi sett att reaktiva aldehyder kan bildas från både fiskoljor och fisk under simulerade mag- och tarmbetingelser. Detta skulle kunna påverka n-3-fettsyrornas hälsoeffekter, något vi studerar i en tarmcellmodell.

När det gäller marina proteiner är flera projekt inriktade på hur dessa kan isoleras från komplexa marina råvaror såsom hel fisk, fiskbiprodukter och alger med hjälp av den sk ”pH-skiftmetoden”. Proteinextrakten undersöks sedan utifrån molekylära aspekter, men även utifrån teknisk funktionalitet (gelning, emulgering mm), näringsprofil, biotillgänglighet och stabilitet. I andra projekt fokuserar vi på isolering av proteiner från processvatten genererade i sjömatsindustrin. En rad olika tekniker för koncentrering av protein utvärderas, och även här är proteinernas struktur, näringsprofil och funktionalitet centrala. Många av dessa projekt utförs i nära samarbete med industrin.

Medarbetare:
Professor Ingrid Undeland
Forskare Mehdi Abdollahi
Forskare Bita Forghani
Forskare Haizhou Wu
Post Doc Naveen Kumar
Doktorand Mursalin Sajib
Doktorand Semhar Ghirmai
Doktorand Jingnan Zhang
Doktorand Joao Trigo
Doktorand John Axelsson
Doktorand Mal Vall-Ilosera

Masterstudenter
Bovie Hong
Pearly Teo Huiyi
Eline Van Berlo
Myriam Houlon

Gäst Masterstudent
Xueqing Lei

Teknisk personal:
Dr Karin Larsson
Dr Rikard Fristedt

Sidansvarig Publicerad: on 23 mar 2022.