Sandberg Labb

​Ann-Sofie Sandberg forskar inom tre områden:

1) Vår forskning undersöker effekterna av mammans kost under graviditeten och barnets nutrition tidigt i livet med avseende på immunologisk mognad och med fokus på förebyggande av allergi. Målet är att hitta nya strategier för att kunna förutsäga och förebygga risk för allergi. Allergi utgör ett stort problem i synnerhet i industriländer, och är den vanligaste kroniska sjukdomen bland barn i Sverige. Det finns för närvarande ingen evidensbaserad strategi för att minska risken för allergi. Vi arbetar i två mamma/barn födelsekohorter: NICE och FARMFLORA. NICE: Det övergripande målet är att studera hur miljön - näring, mikrober och miljögifter - under graviditeten och barnets första år påverkar mognad av immunsystemet och utveckling av immunrelaterade och neurologiska sjukdomar. (omfattande biobank, multi omics-metoder). FARMFLORA: Att identifiera faktorer (diet och näringsämnen, tarm och luftvägsmikrobiota) som kan vara en del av allergiskydd av att växa upp på bondgård.

2) Marina bioaktiva ämnen och ingredienser och dess effekter på metabola sjukdomar. Speciellt studeras proteinskifte från köttprotein till fiskprotein och växtbaserat protein ur nutritions och hälsoaspekt .Målet är att identifiera ämnen i marina livsmedel som minskar risken för metabola sjukdomar och mekanismen för dessa samt att ta fram hälsosamma fisk och växtproteiner som ger ett lågt klimatavtryck. Epidemiologiska studier pekar på ett samband mellan fiskintag och långvarigt liv i god hälsa, men kunskap saknas om vilka faktorer i fisk som har effekt och hur det går till. Interventionsstudier i människa och möss utförs och i de senare tillämpas ett systembiologiskt angreppssätt för att undersöka mekanismer.

3) Järn och zinknutrition, bioberikning, fermentering och speciering av järn i relation till biotillgänglighet. Målet är att hitta sätt (livsmedelsprocesser, bioberikning) för att förbättra biotillgänglighet, järnstatus hos kvinnor i barnafödande åldrar och barn. Brist på mikronäringsämnen påverkar en stor del av befolkningen i låginkomstländer. Järn- och zinkbrist tillhör de två viktigaste näringsbristerna. Växtbaserade koster innehåller s k icke-hemjärn, som i allmänhet har låg biotillgänglighet på grund av organiska föreningar (fytat, polyfenoler) som hämmar upptaget i tarmen. Vi arbetar med studier i cellmodell och i humana interventionsstudier.

Samarbeten: System biologi Chalmers, Sahlgrenska Akademin, Sunderby Sjukhus, Karolinska Institutet, Umeå Universitet, Köpenhamns Universitet, Nestlé Research Centre, AgResearch New Zeeland.


Medarbetare:
Malin Barman, forskare
Mia Andersson, doktorand
Olle Hartvigsson, doktorand
Cecilia Mayer Labba, doktorand
Elin Johansson, Masterstudent
Markus Suokko Masterstudent
Cecilia Lindskog Masterstudent

Sidansvarig Publicerad: on 23 mar 2022.