Alminger Labb

​Vår forskning handlar om bioaktiva ämnen i livsmedel. Forskningen fokuserar på karakterisering av växtbaserade råvaror och livsmedel med syfte att förstå hur processning och digestion påverkar specifika egenskaper, samt att identifiera mekanismer som kan ge ny kunskap om hur vissa livsmedel bidrar till förebyggande av sjukdomar.
Ett ökat intag av växtbaserade livsmedel med bär, fukt och spannmål har kopplats till positiva hälsoeffekter i form av lägre risk för hjärt-kärlsjukdom, typ-2 diabetes och vissa cancerformer. Genom in vitro simulering av digestionen i mag-tarm kanalen, kombinerat med cellstudier i jästmodell vill vi identifiera vilka ämnen, och i vilka former olika komponenter i livsmedel kan ha betydelse för hälsoeffekter, samt möjliga bakomliggande mekanismer.
Efterfrågan på hälsosamma och klimatsmarta livsmedel ökar samtidigt som stora mängder av högkvalitativa och värdefulla växtbaserade råvaror inte tas till vara, eller inte hanteras på ett optimalt sätt.
Hållbar livsmedelsproduktion, med inriktning på studier kring resurseffektiv hantering av råvaror och restprodukter från livsmedelskedjan, i syfte att i samverkan med industrin skapa mervärden från sidoströmmar genom att återinföra värdefulla komponenter och råvaror för produktion av nya livsmedel är en annan viktig del av vår forskning. Gruppen forskar även kring global livsmedels-säkerhet i samverkan med universitet i östra Afrika.

Sidansvarig Publicerad: on 07 jul 2021.