Workshop och möten

2020

Workshoptemat var samverkan för effektivare transportinköp i en föränderlig omvärld och workshopen hölls den 18 november online. Nätverket möttes för att dela kunskap och diskutera hur transportinköp kan bidra till effektiva och hållbara transporter. Detta blir allt viktigare eftersom händelser såsom Covid19 och fler miljökrav och miljömål ändrar förutsättningarna för företag.

Läs mer om workshopen 2020

2019

​Ska man i grunden ändra uppläggen i logistiksystemet krävs samverkan.  Därför var samverkan, både internt och externt, i fokus under Transportinköpspanelens årliga workshop 2019

Läs mer om workshopen 2019


21 mars 2019 Workshop anordnad av IVL Svenska Miljöinstitutet, SSPA och Maritimt Forum inom projektet ”Transportköparens roll för ökad och hållbar sjöfart” som finansierades av Trafikverket. Ett 30-tal transportköpare, rederier, speditörer och forskare träffades för att diskutera hinder och möjligheter för överflyttning av gods från väg till närsjöfart inom Europa. Det framkom under workshopen att transportköpande företag tidigare haft fokus på annat internt miljöarbete, såsom inom produktionen, men att fokus nu även riktas mot transporterna. För att transportköparna ska kunna ha ett starkt mandat att arbeta med minskad klimat- och miljöpåverkan nämndes vikten av att företagsledningen driver på miljöarbetet. Även sjöfartens miljöpåverkan diskuterades under workshopen, och ingen av de medverkande transportköpande företag uppgav att de ställde specifika miljökrav på rederier.

2018

​Omställningen till fossilfria transport går fortfarande trögt, även om det finns en positiv trend med fler företag som ställer miljökrav vid transportupphandling. I synnerhet finns ett ökat intresse för alternativa drivmedel. Det var en av sakerna som diskuterades på Transportinköpspanelens årliga workshop 2018

Läs mer om workshopen 2018

2017

Betalningsviljan för grönare transporter har ökat, och transportinköpare ställer fler hållbarhetskrav vid upphandlingar. Det är några av de senaste resultaten från TIP:s enkätstudie som presenterades på Transportinköpspanelens femte workshop, den 12 maj 2017.

2016

Transportinköpspanelens fjärde upplaga av den årliga workshopen för transportinköpare hölls den 6 april i Göteborg. Årets tema var ”Att ställa krav och skapa förutsättningar för effektiva transporter”.
Läs mer om workshopen​ 2016

TIPS – Utbildningsprogram för erfarenhetsutbyte inom transportinköp – första mötet. 9-10 februari 2016. Deltagare från Transportinköpspanelen: Viktoria Sundquist, Linda Styhre och Kajsa Hulthén.

TIPS – Utbildningsprogram för erfarenhetsutbyte inom transportinköp – andra mötet. 27-28 september 2016. Deltagare från Transportinköpspanelen: Viktoria Sundquist, Vendela Santén och Sara Rogerson.

2015

Transportinköpspanelens årliga workshop för transportinköpare hölls den 29 april 2015 i Chalmersska huset, Göteborg. Intresset var stort när den tredje upplagan av Transportinköpspanelens årliga workshop för transportinköpare gick av stapeln på Chalmersska huset i Göteborg. Temat för dagen var Inköp av transporttjänster och lockade deltagare från många olika delar av industrin. Under dagen presenterades en del av resultaten från den enkätundersökning som utfördes under hösten 2014. 


Frukostseminarie: Miljöeffektiva transporter – är det möjligt? Frukostseminariet hölls tisdagen den 11 mars i Chalmersvillan, Göteborg. 

Den 27 januari anordnade KNEG tillsammans med Transportinköpspanelen en workshop där ett 20-tal representanter från större företag och organisationer samlades och diskuterade hur framtidens transportinköp kan ge minskad miljöpåverkan.

Under förmiddagen delades information om transportinköp, verktyg och tekniska lösningar för transporter. Bland annat redogjorde Dan Andersson från Transportinköpspanelen för preliminära resultat från den enkätstudie som vart annat år genomförs med svenska företag. 

Därefter ledde Dan Anderson, Árni Halldorsson och Sara Rogerson från Transportinköpspanelen en workshop om hur framtidens transportinköp kan ge minskad miljöpåverkan. Workshopen var uppdelad på tre områden:

  • Vilka effekter uppkommer som ett resultat av transportinköp?
  • Hur mäts effekter från transportinköp?
  • Hur kan framtidens transportinköp ge minskad miljöpåverkan?

För effekter av transportinköp handlade det om både pris och miljö men även en rad andra aspekter togs upp. Bland annat nämndes kundperspektivet och säljsidan, typen av krav som ställs och behovet av systemsyn, avtalslängd och organisationen samt den tid det tar att byta leverantör.

Beträffande mätning av miljörelaterade effekter nämndes exempelvis andel fossilfritt bränsle, drivmedelsåtgång, och varuförsörjningsplanering som minskar transporterad sträcka. Andra exempel på mätning som nämndes var returtransporter, samlastning, effektivitetsmått i vikt och volym. Dessutom kopplades leveransprecision, leveranssäkerhet och ledtid till fyllnadsgrad.

Avslutningsvis diskuterades ett antal områden att arbeta med både internt och externt för att minska transporternas effekter på miljön. En viktig fråga att arbeta med internt var att få acceptans i hela företaget, från företagsledningen till alla nivåer inom företaget där en samsyn skall råda. Externt skulle inköp arbeta med att se till att företagen kan dela på såväl kunskap, data/information samt system eller resurser. Dessutom diskuterades kravställande i upphandlingsprocessen. Man skall ställa krav under upphandlingen och under genomförandet fokusera på uppföljning av verksamheten. Dock bör man tänka sig för innan man som transportköpare blandar sig för mycket i hur lösningen skall utformas. Utöver detta diskuterades även problematiken med att det är många aktörer inblandande i kedjan, exempelvis att man kan diskutera krav med en part under upphandlingen men att denne sedan kommunicerar detta vidare till den som slutligen utför transporten, vilken man själv inte haft någon dialog med vilket kan leda till att budskapet försvinner på vägen.

Sidansvarig Publicerad: on 17 feb 2021.