Relaterat arbete och material

På denna sida läggs sådant som vi tror är av intresse för dig som besöker Transportinköpspanelens sida, ibland med direkt koppling till Transportinköpspanelen.

Aktuellt:

Projektet Överflytt av gods till närsjöfart genom branschsamverkan
Syftet med forskningsprojektet är att förstå hur en ökad och hållbar närsjöfart kan uppnås med utgångspunkt i hur rederier kan utveckla konkurrenskraftiga transportlösningar i samverkan med varuägare, speditörer och hamnar. Målet är att förklara hur samverkan mellan rederier, varuägare, speditörer och hamnar påverkar utvecklingen av närsjöfart inom Europa och att identifiera åtgärder som stärker denna samverkan. Även aktörernas initiativ och inställning till minskad klimat- och miljöpåverkan undersöks och vägar mot en mer hållbar närsjöfart identifieras. Projektet utgår från behov som identifierats i tidigare forskning (se Projektet Transportköparens roll för hållbar och ökad sjöfart nedan).

Centralt för projektet är att involvera transportbranschen, bland annat genom två fallstudier och en större referensgrupp. I första fallstudien ingår följande företag: rederiet Containership, Hallands hamnar och varuägaren Biltema. Den andra fallstudien består av rederiet Unifeeder, Norrköpings hamn, och varuägarna Rusta och Holmen. I referensgrupp ingår: Maersk MSC, Sealand, Geodis, Greencarrier, Agility, FH Bertling, Schenker, Scania, Samsung, ICA, Siemens Industrial Turbomachinery, Iggesund Paperboard och Roxtec.

I projektet ingår IVL Svenska miljöinstitutet och SSPA. Projektet finansieras av Trafikverket och pågår från juni 2020 till maj 2022.

För frågor om projektet kontakta Linda Styhre, tel. 010-788 69 02.


Förändrat transportsystem genom ändrat inköpsbeteende
För att nå målet om en fossilfri fordonsflotta år 2045 finns det behov av stora förändringar i samhällets transportsystem. Målet med projektet ”Förändrat transportsystem genom ändrat inköpsbeteende” är att bidra till ett förändrat transportsystem med lägre utsläpp genom ökad kunskap om hur inköpsbeslut tas. För att öka förståelsen för hur transportköpare fattar beslut kommer projektet använda psykologiska teorier. Projektet kommer att på teoretiska grunder identifiera ett antal nyckelfaktorer och testa dessa i en pilotstudie som skall ligga till grund för framtida fullskaliga datainsamlingar. 

I projektet deltar forskare från Chalmers, Göteborgs universitet och Erasmusuniversitetet i Rotterdam.

Tidigare:

Projektet Transportköparens roll för hållbar och ökad sjöfart
Transportköparnas roll är viktig att förstå eftersom den kan ha en stor påverkan på hur transporter utförs, vilket trafikslag som används och vilka krav, t.ex. tids- och miljökrav, som ställs på transporten. Detta projekt fokuserade på transportköparens roll för (1) överflytt av godsflöden från land till sjö och (2) utveckling av miljöeffektivare sjötransporter. Syftet med projektet var att ge ny kunskap om transportköparens roll för en ökad och mer hållbar sjöfart.

Projektet har identifierat tre områden som utgör hinder och möjligheter för öka andelen sjöfart utifrån ett transportköparperspektiv:
  1. Det är ingen prioriterad fråga bland transportköpare att jobba med överflytt från lastbil till järnväg och sjöfart.
  2. Det saknas kunskap om sjöfartslösningar bland vissa företag.
  3. Det finns en brist på samverkan mellan aktörerna.
Studien har även identifierat förslag till åtgärder. Några exempel är att avsätta tid för att överväga och utvärdera sjölösningar och att ledningen i företaget utvecklar tydligare transportrelaterade mål för hållbarhet och trafikslag. Andra åtgärder kan vara att öka kunskapen om sjöfart och skapa dialog genom samverkan med transportleverantörerna.

I projektet deltog IVL Svenska miljöinstitutet, SSPA och Maritimt Forum. Projektet finansierades av Trafikverket och pågick från april 2018 till oktober 2019.

För frågor om projektet kontakta Linda Styhre, tel. 010-788 69 02.
C443_Transportkoparens_roll_for_okad_och_hallbar_sjofart.pdfSlutrapporten kan läsas här


Projektet Transportinköp och energieffektiva godstransporter
Det övergripande syftet med detta projekt var att öka kunskapen om svenska godstransporters energieffektivitet och hur svenska transportköpande företag arbetar med energieffektivisering av sina godstransporter. I projektet har vi utvecklat en metod för att beskriva och beräkna energianvändningen för väg-, järnvägs-, och sjötransporter i Sverige, samt beräkna andelen förnybar energi. Resultat från Transportinköpspanelens enkätstudie användes för att undersöka hur svenska transportinköpande företag arbetar med energieffektivisering och ställer krav på energieffektiva transporter vid upphandling.

I projektet deltog IVL Svenska miljöinstitutet, Chalmers tekniska högskola och Q3 – Forum för hållbara transporter. Projektet finansierades av Energimyndigheten och pågick från april 2017 till oktober 2019.

För frågor om projektet kontakta Linda Styhre, tel. 010-788 69 02.


Indikatorer för en fossiloberoende vägtrafik år 2030
De nationella 2030-indikatorerna är framtagna av 2030-sekretariatet, som också samlar in och ansvarar för datamaterialet.
"Transportstyrelsen föreslår skärpta krav på beställare av transporter". Pressmeddelande i maj 2017


Projektet ENERGO - bättre logistik för minskad miljöpåverkan från godstransporter
Fram tills idag har förbättringar i godstransporters energieffektivitet och miljöprestanda till största delen skett genom teknologiutveckling i form av renare och effektivare fordon och bränslen. Hållbarhetsarbetet inom logistikområdet, det vill säga själva organiseringen av hur transporterna planeras, upphandlas och genomförs, har däremot inte utvecklats på samma sätt. I det avslutade projektet ENERGO undersöktes hur företag kan skapa energieffektiva och miljöanpassade transporter – genom logistikförbättringar. Fallstudier genomförde hos Scania, Stora Enso och Ahlsell. För frågor om projektet kontakta Sebastian Bäckström​, tel. 010-788 67 94


Projektet Utveckling av grönare logistiktjänster
Regionförbundet Örebro har under 2013 och 2014 lett projektet Utveckling av grönare logistiktjänster med syftet att driva på utvecklingen mot mer energieffektiva och klimatsmarta godstransporter. Inom ramen för projektet har de medverkande företagen och organisationerna startat interna gröna affärsutvecklingsprojekt och testat upphandlingsverktyg från Q3 och NTM. 20 november 2014 genomfördes ett webinar om ”Miljökrav vid upphandling av godstransporter”. Mer information finns på www.regionorebrolan.se/gronarelogistik

 
Infrastrukturminister Anna Johansson konstaterar att flera transportsektorer – till exempel åkeribranschen och flygbranschen – präglas av fusk och ojusta arbetsförhållanden. För att stävja detta vill hon att såväl transportköpare på företag som privatpersoner som beställer resor ska ta större ansvar när de köper transporttjänster.


Miljöanpassade transporter är inte dyrare. De kan till och med vara billigare. Men politiken behöver ge oss långsiktiga spelregler för förnybara drivmedel för att vi ska kunna ta ett rejält kliv framåt, skriver bland andra Lars Mårtensson, ordförande Kneg i den debattartikel som publicerades i Göteborgs-Posten den 2 juli, 2014.


Ställ krav för klimatsmartare transporter
KNEG Resultatrapport 2014

Sidansvarig Publicerad: on 17 feb 2021.