Transportinköpspanelen om transportinköp och fossilfri trafik

Hur företag hanterar sina inköp av transporttjänster har stor inverkan på transportsektorns utveckling. Trots inköpens sammantagna betydelse för effektiviteten i transportsystemet så är transportinköp i många företag inte betraktad eller hanterad som en strategisk fråga. 

Transportinköpspanelens syfte är att följa utvecklingen av företagens sätt att köpa transporttjänster och att på olika sätt försöka bidra till att påverka denna utveckling i positiv riktning. Transportinköpspanelen bygger på ett långsiktigt samarbete mellan IVL Svenska Miljöinstitutet, Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet.
 
Transportinköp påverkar transporternas miljö- och klimateffekter på flera sätt, både på kort och lång sikt: 
  • Genom direkta miljökrav som ställs på transporter 
  • Genom de förutsättningar för ett effektivt resursutnyttjande som ges transportören genom övriga krav köparen ställer såsom volym och leveranstider.
Förutsättningarna påverkas av hur tjänsten specificeras, kontraktens utformas, hur transporterna beställs, samt hur transportör och kund delar med sig av relevant information kring efterfrågan och planering. Det är viktigt att utforma kraven på rätt sätt så att de ger incitament till förbättringar och inte hindrar transportörerna från att utforma en bra helhetslösning, t.ex. genom samordning med andra uppdrag. För att kunna sätta riktiga mål och krav för transporterna måste transportköparna förstå hur dessa påverkar transportsystemet.
 
En utgångspunkt för vårt arbete är att det redan på kort sikt finns stora ekonomiska och miljömässiga vinster i att utveckla företagens transportinköp till fördel för båda transportör och kund. Därtill kommer de långsiktiga konsekvenserna av omställningen till fossilfria transporter som innebära att de företag som tar särskild hänsyn till transporternas miljö- och klimatpåverkan redan nu kan ligga steget före då förutsättningarna och de direkta kostnaderna förändras. Detta på grund av att transporternas klimatpåverkan över tiden antas innebära ökade kostnader för fossila utsläpp och hög energiförbrukning.
 
De transportrelaterade kraven och val av transportörer kommer att påverka utformningen av framtidens transportsystem. För att transportföretag skall kunna utforma och erbjuda mer miljöanpassade transportlösningar måste transportköparna tydligare efterfråga dessa. Dessutom måste kunderna vara inställda på att anpassa sina egna logistiksystem till ett transportsystem som drivs av hållbar energi i stället för fossila bränslen.
 
Fossilfriutredningen föreslår åtgärder av olika slag samt gör en bedömning av åtgärdsområdenas potentialer enligt figuren nedan (avser vägtrafikens användning av fossil energi i förhållande till Naturvårdsverkets referensscenario).
 
 
Energieffektivisering och byte till el och biodrivmedel kräver teknisk utveckling av fordon och bränslen vilket fordrar styrmedel av olika slag. En positiv utveckling kan även stimuleras av förändrade krav från transportköparnas sida. De val som transportköpare gör kan få direkta effekter t.ex. för vilket trafikslag som används och vilka krav som ställs på motorer och drivmedel. Detta kan bidra till att uppnå den potential som finns för förbättringar inom dessa områden.
 
Men det krävs också förändrat beteende hos transportköparna för att de stora potentialer som finns i ”utveckling av samhälle och transportsystem” (se figur) skall kunna realiseras. Detta område omfattar de besparingar som kan göras genom effektivisering av transporterna genom bättre hantering och packning av gods, genomgång av varifrån produkter köps, var lager lokaliseras och hur produktionen planeras. Dessa faktorer ger, tillsammans med servicekraven på transporterna, förutsättningarna för bland annat ökad fyllnadsgrad och kortare körsträckor som påverkar såväl kostnaderna som miljöbelastningen.
 
Transportinköpspanelens mål är att kunna bidra till en positiv utveckling genom ett förändrat beteende hos transportinköpare. Detta kan ske genom att göra transportinköp till en strategisk fråga vilket sätter ökat fokus på transporteffektivisering och på de servicekrav som ställs vad gäller transporternas miljöpåverkan.

Sidansvarig Publicerad: ti 26 jan 2016.