Databas för transportforskning

Enkätstudier
Chalmers, IVL och Göteborgs universitet inledde under 2010 en satsning på att utveckla en gemensam databas för transportinköp på svenska företag. Idag innehåller databasen omfattande material från enkätstudien ”Inköp av transporttjänster – idag och imorgon.” Enkätstudien genomförs vartannat är sedan 2012 och resultat finns nu från fem mätningar: 2012-2020. Enkäten skickas ut till slumpmässigt utvalda företag med fler än 100 anställda inom tillverkande industri och partihandel i Sverige. Genom ett kontinuerligt arbete kan utveckling och trender därmed följas över tiden.

Databasen innehåller mycket information, som till exempel svenska företags syn på transportinköp, relationer med leverantörer, val av transportslag, organisation och inköpsprocessen, miljöhänsyn vid transportinköp, och företags syn på transportbranschens framtid. 


Transportinkopspanelen2020.pdfTransportinköpspanelen - sammanfattning av enkätresultat 2020


Nyttan med databasen
Det finns stor nytta med databasen för forskare, studenter, myndigheter och företag, se figur nedan. För akademin utgör databasen en kunskapskälla för forskning och utbildning. För myndigheter och industrin kan den leda till fördjupad kunskap om transportinköpet och relaterade aktiviteter, vilket kan bidra till beslutsunderlag. I samarbete mellan akademin och industrin kan vi verka för ett effektivare inköpsarbete, bättre logistik och minskad miljöpåverkan från transporter. Transportinköpspanelen arbetar fortlöpande med nyttogörandet av databasen för att driva detta arbete framåt. 

 Sidansvarig Publicerad: to 10 mar 2022.