Vad har FRIST gjort?

Sedan starten 2004 har vi examinerat tekniska doktorer och licentiater med inriktning mot ”Kostnadseffektiv provtagning”, Alternativa  sorptionsmaterial”, "Beslutsstöd för bedömning av EBH-åtgärders hållbarhet” och ”Projektriskanalys av EBH-åtgärder i den bebyggda miljön".
Vi har internationellt publicerat ett stort antal vetenskapliga artiklar, deltagit i konferenser och seminarier, samt examinerat ett stort antal examensarbeten. Därutöver har vi inom FRIST genomfört  projekt med framförallt riskvärdering inom Naturvårdsverkets kunskapsprogram Hållbar Sanering. Vi har även utfört uppdragsforskning med experimentell inriktning och i pilot-skala för att rena förorenade vatten.

Vi har startat nya kurser på Mastersnivå vid Chalmers där efterbehandling av förorenade områden ingår som viktiga delar. Vi ger också fortbildning för handläggare i grundläggande statistisk dataanalys. Att utbildning på både grund- och forskarutbildningsnivå kan startas och utvecklas inom detta område är viktigt för att kunna trygga en återväxt av kunniga problemlösare.  Fortbildning behövs för att föra ut våra kunskaper till dem som har nytta den. Alla utbildningar måste utgå från en välgrundad forskning.


Sidansvarig Publicerad: ti 30 aug 2022.