Nyheter: Centrum DTCChttp://www.chalmers.se/sv/nyheterNyheter från Chalmers tekniska högskolaFri, 27 Mar 2020 15:58:22 +0100http://www.chalmers.se/sv/nyheterhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/ace/nyheter/Sidor/Lyckad-virtuell-kick-off-for-Digital-Twin-Cities.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/ace/nyheter/Sidor/Lyckad-virtuell-kick-off-for-Digital-Twin-Cities.aspxLyckad virtuell kick-off för Digital Twin Cities<p><b>​Med över 80 deltagare som representerade trettio partners från akademi, bransch och offentlig sektor lanserades det nya kompetenscentrumet Digital Twin Cities (DTCC) under en virtuell kick-off.</b></p><div><div>Med hänsyn till utvecklingen av Covid-19 genomfördes kick-offen i form av en stor videokonferens.   </div> <br /></div> <div> – Vi hade sett fram emot att få träffas och fördjupa oss i diskussioner, men under rådande omständigheter behöver vi alla anpassa våra arbetssätt. Lyckligtvis har vi en god beredskap för att genomföra merparten av DTCCs aktiviteter online, säger Bernd Ketzler, centrumkoordinator.     </div> <div> </div> <div>Förutom att introducera alla partners till centrumets verksamhet, var huvudsyftet med kick-offen att initiera diskussionerna om konkret forskningsverksamhet. Genom digitala workshops och en enkät kommer parterna under kommande veckor att arbeta tillsammans med att skapa en detaljerad plan. Lina Vicsai, Rambøll Sverige, betonar vikten av samarbete mellan olika discipliner och sektorer:   </div> <div> </div> <div> – Skapandet av en digital tvilling av en stad har en oerhörd potential för att skapa värde för samhället i stort och dess invånare. Genom samskapande och utbyte av idéer kan vi lösa utmaningarna.  ”Virtual Gothenburg” är ett svenskt flaggskeppsprojekt som syftar till att skapa en digital kopia av Göteborg för att planera, styra och utveckla staden mer effektivt. </div> <div> </div> <div>Eric Jeansson, projektledare för Virtual Gothenburg, presenterade stadens ambitiösa vision under kick-offen och underströk potentialen i digitala tvillingar för kommuner.   </div> <div> </div> <div> – Under kommande årtionden kommer våra städer att stå inför sina största utmaningar någonsin. För att adressera dessa och försöka att föra staden in i framtiden måste vi hitta nya angreppssätt. En digital tvilling kan hjälpa oss att planera, hantera och driva vår stad på ett mycket smartare och effektivare sätt, vilket kommer att vara avgörande när det handlar om att uppfylla våra gemensamma mål för ett hållbart samhälle. </div> <div> </div> <div>Centrumföreståndare Professor Anders Logg, Chalmers, är väldigt glad över att centrumet nu är igång.   – Vi har arbetat länge för att komma fram till den här dagen, först genom förarbetet med själva ansökan och sedan genom hårt arbete med att etablera organisationen och dess administrativa ramverk för att lansera centrumet och att genomföra kickoffen. </div> <div> </div> <div> – Jag är mycket glad för att DTCC nu är officiellt invigt och jag ser fram emot ett nära samarbete med centrumparterna med all kunskap och erfarenhet de besitter.      </div> <div> </div> <h2 class="chalmersElement-H2">Bakgrund     </h2> <div> </div> <div>Kompetenscentrum Digital Twin Cities vid Chalmers är ett av totalt tjugoen kompetenscentrum som finansieras av VINNOVA, Sveriges innovationsmyndighet. Centrumet syftar till att etablera Digital Twin Cities som ett fundament för digital planering, design, uppbyggnad och styrning av hållbara intelligenta och inkluderande svenska städer och regioner. Ett brett konsortium av trettio svenska och internationella aktörer kommer att samarbeta inom centrumet. Banbrytande forskning kommer att utföras inom åtta olika forskningsområden som täcker in nödvändiga aspekter för utvecklandet av fullskalig teknologi för digitala tvillingar.   </div> <div><br /></div> <div><a href="/en/centres/dtcc/Pages/default.aspx">Läs mer om Digital Twin Cities på centrumets engelska webb</a><br /></div>Thu, 26 Mar 2020 15:00:00 +0100https://www.chalmers.se/sv/institutioner/ace/nyheter/Sidor/satsning-på-digitala-tvillingar-ska-revolutionera-stadsutvecklingen.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/ace/nyheter/Sidor/satsning-p%C3%A5-digitala-tvillingar-ska-revolutionera-stadsutvecklingen.aspxSatsning på digitala tvillingar ska revolutionera stadsutvecklingen<p><b>​Med dagens teknik kan en bil eller ett flygplan modelleras, och dess egenskaper simuleras och optimeras innan det ens lämnat ritbordet. Något som inom en nära framtid ska kunna bli verklighet för något så komplext som en hel stad. Vinnova satsar nu stort och långsiktigt på ett Chalmersbaserat kompetenscentrum som ska leda utvecklingen.</b></p><div>​Städer är de största och mest komplexa system som människan skapar, och även de mest resurskrävande och avfallsproducerande. Andelen av jordens befolkning som bor i städer ökar dessutom för varje år, vilket innebär att behovet av omställning till hållbar utformning av våra städer också ökar. Integrationen av digitala metoder kan vara ett starkt stöd i denna utmaning. Likt processen med att bygga ett flygplan eller en bil, vars formgivning baseras på matematisk modellering, simulering och optimering, kan också städer utformas för att bli mer levande, effektiva och motståndskraftiga om de analyseras och testas innan de faktiskt byggs. I och med en nyligen beslutad satsning från Vinnova kommer totalt 100 miljoner kronor att investeras för att skapa möjligheter att analysera och testa beståndsdelarna i stadsutvecklingen på ett helt nytt sätt.    </div> <div> </div> <div> – Vi är oerhört glada och stolta över detta fantastiska besked från Vinnova. Bakom vår ansökan ligger mycket hårt och långsiktigt arbete från ett engagerat team på Chalmers i nära samverkan med våra partner, säger <a href="/sv/Personal/Sidor/logg.aspx">Anders Logg</a>, professor vid institutionen för matematiska vetenskaper och blivande centrumföreståndare.    </div> <h3 class="chalmersElement-H3">Kopior förbättrar originalen</h3> <div>Digitala tvillingar är ett begrepp som revolutionerat tillverkningsindustrin och som dagligen används för att konstruera allt mer förädlade produkter. Tekniken har också spridit sig till planeringen och utvecklingen av våra städer, men är där vanligtvis begränsad till visuell representation. Centrumet Digital Twin Cities kommer att utveckla konceptet digitala tvillingar för städer och lyfta det bortom ren visualisering – genom att modellera och simulera staden som ett komplext multifysiksystem baserat på realtidsdata.     </div> <div> </div> <div> – Digital Twin är visserligen ett väletablerat begrepp, men det som är unikt med vårt koncept är att det syftar till att integrera det som finns under marken och därmed hantera staden som ett komplext fyrdimensionellt system i våra simuleringar, säger <a href="/sv/personal/Sidor/minna-karstunen.aspx">Minna Karstunen</a>, professor vid institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik och den andra av centrumets två föreståndare.    </div> <div> </div> <div>Det var just den unika karaktären som Vinnova tog fasta på i sin bedömning. Vinnovas motivering till att satsa just på Digital Twin Cities löd: ”The novel approach in an otherwise well addressed field was deemed impressive by the evaluators, combining open source, smart city developments and public sector linkages, convincing the evaluators of the potential of the application.”    </div> <div><div> </div> <h3 class="chalmersElement-H3">Samlar en mångfald av kompetenser  </h3></div> <div> – Vi har nu har möjlighet att fullfölja och skala upp vårt pilotprojekt VirtualCity@Chalmers som kommer att utgöra en viktig byggsten för utvecklingen av vårt centrum. Samtidigt kommer vi nu att på ett helt nytt sätt kunna utnyttja den starka kompetens som finns på Chalmers inom modellering, simulering och visualisering av städer, genom att kombinera vår kompetens inom arkitektur, teknik, matematik och datavetenskap, med erfarenhet och aktuella utmaningar från våra partners, fortsätter Anders Logg.    </div> <div> </div> <div>Ett starkt konsortium bestående av 28 svenska och internationella partners med basen på Chalmers ska samverka inom Digital Twin Cities. Spetsforskning kommer att bedrivas inom åtta olika forskningsområden som täcker in alla de aspekter som krävs för att utveckla digitala tvillingar i stor skala, och utnyttja de möjligheter detta ger för arkitektur, stadsbyggnad och byggande med digitalt stöd. Ett särskilt fokus ligger på kunskapsöverföringen till näringsliv och offentliga aktörer, i syfte att stärka Sveriges roll i digitaliseringen och utvecklingen av samhällsbyggnadssektorn.    </div> <div> </div> <div> – Det känns väldigt spännande. Det här är en plattform som verkligen kan utnyttja potentialen i den nya institutionen med bredden av discipliner och områden som ska samverka kring de här viktiga frågorna, säger <a href="/sv/personal/Sidor/fredrik-nilsson.aspx">Fredrik Nilsson</a>, professor och prefekt vid institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik. </div> <div> </div> <div>De åtta forskningsområdena som kommer att involvera forskare från en mängd olika forskningsområden samt branschföreträdare och organisationer inom samhällsbyggnadssektorn, är: <br /></div> <ul><li>Digital Twin Platform</li> <li>Urban Planning and Design</li> <li>Architectural and Structural <span>Design<span style="display:inline-block"></span></span></li> <li>Digital Construction</li> <li>Modelling &amp; Simulation at the District Level</li> <li>Modelling and simulation at the City Level</li> <li>Visualisation &amp; Auralisation</li> <li>Data Management &amp; Integration </li></ul> <div> </div> <div>Förberedelserna inför det nya kompetenscentret har redan påbörjats och Digital Twin Cities planeras att vara igång med verksamhet i januari 2020. </div> <div><span><div><br /></div> <div> </div> <div>Länk till<a href="http://www.mynewsdesk.com/se/vinnova/pressreleases/satsning-paa-forskningsmiljoeer-i-vaerldsklass-2887174"> Vinnovas pressrelease</a></div></span></div> <div><img alt="Motage över trippel helix samarbetet med alla ingående parters logos." src="/sv/institutioner/ace/nyheter/PublishingImages/diagram_vinnova_helix_city-02.png" style="height:470px;width:750px;margin:5px" /><br /><br /><br /></div>Mon, 24 Jun 2019 08:00:00 +0200