Viktning av kriterier och dimensioner

​När åtgärdsalternativen poängsatts med avseende på de ingående kriterierna behöver kriterierna viktas innan en sammanvägd bedömning av åtgärderna kan erhållas. Syftet med viktningen är att visa den relativa betydelsen av varje kriterium för det specifika beslutsproblemet. Vid viktningen är det därför viktigt att de personer som kan avgöra vad som är betydelsefullt för organisationens beslut är delaktiga. Förslagsvis deltar personer från VA-organisationens ledning vid viktningen. 

I WISER viktas kriterierna i förhållande till de andra kriterierna inom samma hållbarhetsdimension. Detta görs i steg 7 (se figuren nedan) genom att man anger en relativ vikt mellan 0 och 10 för varje kriterium, där 10 betyder att kriteriet är väldigt viktigt och 0 betyder att det inte är viktigt och därmed utesluts ur analysen. Dessa vikter räknas sedan automatiskt om till viktningsprocent, och resultatet presenteras både i tabellform och i ett pajdiagram för att ge direkt visuell feedback till viktnings-deltagarna. Diskussioner kring kriteriernas betydelse för beslutsproblemet ligger till grund för viktningen, och vikterna justeras i verktyget tills viktnings-deltagarna är nöjda med fördelningen mellan kriterierna. Man kan sedan gå tillbaka och ändra i vikterna om så skulle behövas, vilket också kan vara lämpligt ur ett känslighetsanalysperspektiv. 

Bild från verktyget: viktade kriterier i förhållande till de andra kriterierna inom samma hållbarhetsdimension
Steg 7 i WISER där man först anger viktningen inom respektive hållbarhetsdimension, som här exemplifierat med sociala kriterier.

När man är nöjd med fördelningen av vikter inom varje dimension går man vidare till viktningen av dimensionerna (se figuren nedan). Även denna viktning görs genom att man anger en relativ vikt mellan 0 och 10, varpå resultaten presenteras som ett pajdiagram.

Figur-3.8-steg-7_750x340.jpg
Viktning av dimensionerna som ingår i steg 7.

Resultaten från viktningen presenteras även som ett soldiagram. Soldiagrammet visar hur kriterierna från samtliga dimensioner förhåller sig till varandra. Viktningen av dimensioner justeras tills man är nöjd med den totala fördelningen av vikter mellan kriterierna.
Soldiagram som illustrerar den slutgiltiga viktningen för samtliga ingående kriterier, d.v.s. både dimensionerna (inre delen av diagrammet) och de underliggande kriterierna (yttre delen av diagrammet).

Sidansvarig Publicerad: on 05 maj 2021.