Sammanvägning av viktning och poäng

​När viktning och poängsättning är utförda kan tekniska, sociala, miljömässiga respektive ekonomiska index (I) beräknas för varje åtgärdsalternativ genom en sammanvägning av vikter och poäng. Denna beräkning görs genom en linjär additiv metod enligt: 
Beräkningsmodell
där a är åtgärdsalternativ, d är dimension, v är vikt och p är poäng för kriterium k inom den specifika dimensionen. Det tekniska, sociala, miljömässiga respektive ekonomiska indexet varierar därmed också mellan -10 och 10, och representerar en försämring eller förbättring av respektive dimension relativt referensalternativet. Åtgärdsalternativen kan därefter rangordnas inom varje dimension (se figur nedan) för att få en uppfattning av vilken åtgärd som är mest ekonomiskt rimlig och vilken som är bäst från en teknisk, social, och miljömässig utgångspunkt.

Exempel som visar tekniskt index för två åtgärdsalternativ
Exempel som visar tekniskt index för två åtgärdsalternativ. Resultaten visas här som punktvärden, d.v.s. utan osäkerheter.

För att kunna rangordna åtgärderna med avseende på sammanvägd hållbarhet behöver de tekniska, sociala, miljömässiga och ekonomiska indexen kombineras, och hänsyn behöver tas till dimensionernas relativa betydelse för beslutsproblemet. Ett sammanvägt index (S) för varje alternativ (a) beräknas också genom linjär additiv metod, genom att summera de viktade tekniska, sociala, miljömässiga och ekonomiska indexen enligt
Beräkningsmodell
där Vd är den relativa vikten av dimension d, och Id,a är åtgärdsalternativets tekniska, sociala, miljömässiga respektive ekonomiska index. 

När resultaten ska analyseras i verktygets steg 8 finns det ett antal val som kan göras (se figur nedan). Till att börja med väljer man om analysen ska göras med eller utan osäkerhet. Beroende på vad man tidigare valt vid poängsättningen av alternativen (steg 3–6) får man vägledning om vilket val som kan göras. Det går bra att presentera resultaten utan osäkerheter även om man angett osäkerheter vid poängsättningen men det omvända är inte möjligt. Som tidigare nämnts kräver analysen med osäkerheter programvaran @Risk. När man klickar på knappen ”Med osäkerheter” startas automatiskt de simuleringar som behöver göras och när beräkningarna är klara visas resultaten. 


I analysstegets meny kan man också välja att dölja vissa alternativ i resultatfigurerna. Om man vill visa dolda figurer väljer man ”Visa alla alternativ”. I WISER är det möjligt att göra två olika typer av känslighetsanalys, och resultaten från dessa når man genom att klicka på knapparna för korrelationsanalys respektive variationsanalys.  

Från verktyget: Meny och de val som behöver, och kan, göras då resultaten ska presenteras och analyseras
Utsnitt ur Wiser: Meny och de val som behöver, och kan, göras då resultaten ska presenteras och analyseras.
 

Sidansvarig Publicerad: on 05 maj 2021.