Stöd för poängsättning av tekniska kriterier

​Leveranssäkerhet

Kriteriet berör förmågan att leverera vatten då oönskade händelser (olika typer av störningar) inträffar i en eller flera delar av systemet (d.v.s. i råvattensystemet, beredning och/eller distribution). Det kan exempelvis handla om systemets redundans, såsom att åtgärden medför en förändring avseende dubbleringen av kritiska komponenter, tillgång till reservvattentäkter eller möjligheten till leverans från andra kommuner. Det kan också handla om förändringar vad gäller nyttjandegrad, eller hur snabbt systemet kan återgå till normaltillstånd efter en händelse, eller om åtgärden bygger på beprövad teknik med hög driftstabilitet. Det kan även handla om kommunöverskridande samarbete om utrustning för nödvatten. 
 
Beroende på typ av beslutsproblem, samt vilket bakgrundsunderlag som finns att tillgå, kan bedömningen av hur åtgärden påverkar kriteriet exempelvis baseras på någon/några av följande indikatorer: 
 • Risk för leveransavbrott (sannolikhet för händelser och omfattningen av konsekvenserna) 
 • Nyttjandegrad (maxdygnsförbrukning/maxdygnskapacitet)     
 • Råvattentillgång 
 • Tillgång till reservvatten (% av behovet, % av leveranszoner) 
 • Nödvattenförsörjning     
 • Beredningskapacitet     
 • Redundans i råvattenförsörjning, beredning och distribution 
 • Sammankopplingar mellan kommuner    
 • Återhämtningsförmåga (resiliens) efter t.ex. driftavbrott   
 • Beprövad teknik    
 • Antal single point of failure (SPOF) eller andra kritiska systemdelar (dvs svaga punkter i systemet, som om de inte fungerar resulterar i att hela systemet inte fungerar som det ska)  
Med hjälp av information kring hur ovanstående, eller andra, leveranssäkerhetsindikatorer förväntas förändras görs en samlad bedömning av om åtgärden leder till en avsevärd eller måttlig förbättring/försämring av kriteriet i relation till referensalternativet. Om åtgärden inte medför någon förändring tilldelas det poängen 0. 

Poäng och bedömningsgrunder

Poäng 6 till 10:     Åtgärden medför en avsevärt förbättrad leveranssäkerhet   
Poäng 1 till 5:       Åtgärden medför en måttligt förbättrad leveranssäkerhet  
Poäng 0:               Åtgärden medför ingen förändring avseende leveranssäkerhet 
Poäng -1 till -5:    Åtgärden medför en måttligt försämrad leveranssäkerhet 
Poäng -6 till -10:  Åtgärden medför en avsevärt försämrad leveranssäkerhet  


Sabotage

Kriteriet berör systemets motståndskraft mot sabotage, och i vilken grad åtgärden kan minska risken (sannolikheten och/eller konsekvensen) för detta.  Beroende på typ av beslutsproblem, samt vilket bakgrundsunderlag som finns att tillgå, kan bedömningen av hur åtgärden påverkar kriteriet exempelvis baseras på någon/några av följande indikatorer:  

 • IT-säkerhet (intrångsskydd som brandväggar, virusskydd mm) 
 • Fysiskt skalskydd (stängsel, larm mm)  
 • Beredskap för krishantering 
 • Antalet punkter i systemet där en sabotagehandling skulle göra hela systemet obrukbart (eller få en avsevärt försämrad funktion) 
Med hjälp av information kring hur ovanstående, eller andra, indikatorer för motståndskraft mot sabotage förväntas förändras görs en samlad bedömning av om åtgärden leder till en avsevärd eller måttlig förbättring/försämring av kriteriet i relation till referensalternativet. Om åtgärden inte medför någon förändring tilldelas det poängen 0.  

Poäng och bedömningsgrunder
Poäng 6 till 10:     Åtgärden medför en avsevärt förbättrad motståndskraft mot sabotage
Poäng 1 till 5:       Åtgärden medför en måttligt förbättrad motståndskraft mot sabotage
Poäng 0:               Åtgärden medför ingen förändring avseende motståndskraft mot sabotage
Poäng -1 till -5:    Åtgärden medför en måttligt försämrad motståndskraft mot sabotage
Poäng -6 till -10:  Åtgärden medför en avsevärt försämrad motståndskraft mot sabotage  

Anpassningsförmåga

Kriteriet berör systemets förmåga att prestera tillfredsställande under omvärldsförändringar. Det kan exempelvis handla om hur systemet kan anpassas efter yttre faktorer såsom förändringar i befolkningsutveckling, samhällsutveckling och klimat samt framtida lagar och regler. Som exempel kan nämnas möjlighet till utbyggnad av vattenverk och ledningsnät utan att påverka pågående beredning och distribution.  

Beroende på typ av beslutsproblem, samt vilket bakgrundsunderlag som finns att tillgå, kan bedömningen av hur åtgärden påverkar kriteriet exempelvis baseras på någon/några av följande indikatorer:

 • Råvattentillgång och dess variationer  
 • Lagringskapacitet av råvatten  
 • Tillgång till alternativa och/eller kompletterande råvattenkällor 
 • Flexibilitet i beredningsprocesser  
 • Möjlighet att koppla in fler beredningssteg eller linjer 
 • Utbyggnads- och ombyggnadsmöjlighet  

Med hjälp av information kring hur ovanstående, eller andra, indikatorer avseende systemets anpassningsförmåga förväntas förändras görs en samlad bedömning av om åtgärden leder till en avsevärd eller måttlig förbättring/försämring av kriteriet i relation till referensalternativet. Om åtgärden inte medför någon förändring tilldelas det poängen 0.  

Poäng och bedömningsgrunder
Poäng 6 till 10:     Åtgärden medför en avsevärt förbättrad förmåga att hantera omvärldsförändringar
Poäng 1 till 5:       Åtgärden medför en måttligt förbättrad förmåga att hantera omvärldsförändringar
Poäng 0:               Åtgärden medför ingen förändring avseende förmåga att hantera omvärldsförändringar
Poäng -1 till -5:    Åtgärden medför en måttligt försämrad förmåga att hantera omvärldsförändringar
Poäng -6 till -10:  Åtgärden medför en avsevärt försämrad förmåga att hantera omvärldsförändringar  

Tillstånd

Kriteriet berör möjligheten att erhålla nödvändiga tillstånd såsom vattendom för implementering av åtgärden. Det kan handla om att projektet är väl förberett och redan har tillgång till nödvändiga tillstånd, eller att det finns stora osäkerheter kring om tillstånd kan fås. Här bör hänsyn tas till om det exempelvis finns områdesskydd eller riksintressen som kan påverka möjligheten att erhålla nödvändiga tillstånd.    

Beroende på typ av beslutsproblem, samt vilket bakgrundsunderlag som finns att tillgå, kan bedömningen av hur åtgärden påverkar kriteriet exempelvis baseras på följande indikator:  

 • Möjlighet (sannolikheten) att erhålla nödvändiga tillstånd 

Med hjälp av information kring hur ovanstående, eller andra, indikatorer förväntas förändras görs en samlad bedömning av om åtgärden leder till en avsevärd eller måttlig förbättring/försämring av kriteriet i relation till referensalternativet. Om åtgärden inte medför någon förändring tilldelas det poängen 0. 

Poäng och bedömningsgrunder
Poäng 6 till 10:     Det finns redan tillgång till nödvändiga tillstånd, eller tillstånd kan erhållas med stor säkerhet
Poäng 1 till 5:       Nödvändiga tillstånd bör kunna erhållas med säkerhet
Poäng 0:               Det bedöms lika troligt att tillstånd kan erhållas som att det inte kan det
Poäng -1 till -5:    Osäkerheter råder kring om nödvändiga tillstånd kan erhållas
Poäng -6 till -10:  Stor osäkerhet råder kring om nödvändiga tillstånd kan erhållas


Rådighet

Kriteriet rådighet avser påverkansmöjligheten kring systemet, d.v.s. i vilken utsträckning man är beroende av andra aktörer för att hantera systemet samt för att realisera åtgärderna. Det kan exempelvis handla om påverkansmöjlighet efter åtgärdens implementering, såsom att åtgärden medför ett ökat beroende av vattenleverans från annan kommun och att påverkansmöjligheten kring systemet därmed minskar. Men det kan också handla om man är beroende av annan kommun eller annan part för att kunna realisera åtgärden, t.ex. om åtgärden medför att ledningar måste dras genom en annan kommun, eller om åtgärden kräver att elleverantören bygger ut sin kapacitet osv. 
 
Beroende på typ av beslutsproblem, samt vilket bakgrundsunderlag som finns att tillgå, kan bedömningen av hur åtgärden påverkar kriteriet exempelvis baseras på någon/några av följande indikatorer:
 
 • Rådighet 
Med hjälp av information kring hur ovanstående, eller andra, indikatorer förväntas förändras görs en samlad bedömning av om åtgärden leder till en avsevärd eller måttlig förbättring/försämring av kriteriet i relation till referensalternativet. Om åtgärden inte medför någon förändring tilldelas det poängen 0. 

Poäng och bedömningsgrunder
Poäng 6 till 10:     Åtgärden medför en avsevärt ökad rådighet och påverkansmöjlighet
Poäng 1 till 5:       Åtgärden medför en måttligt ökad rådighet och påverkansmöjlighet
Poäng 0:               Åtgärden medför ingen förändring avseende rådighet och påverkansmöjlighet
Poäng -1 till -5:    Åtgärden medför en måttligt minskad rådighet och påverkansmöjlighet
Poäng -6 till -10:  Åtgärden medför en avsevärt minskad rådighet och påverkansmöjlighet   


Tid till idrifttagande

Kriteriet berör tidplanen för genomförandet av åtgärden i relation till när åtgärden behöver vara i drift (dvs i relation till det mål-år som satts upp för beslutet), givet att tillstånd erhålls. Det kan exempelvis handla om att ett åtgärdsalternativ kan vara färdigställt inom 5 år och ett annat inom 10 år, medan mål-året är 15 år. När det gäller osäkerheterna kring tidplanen kan det t.ex. handla om att osäkerheter gällande projektets volym, tid, godkännande och leverans är små, och att utmaningarna på plats (t.ex. förorenad mark och underjordisk infrastruktur) är väl dokumenterade.  

Beroende på typ av beslutsproblem, samt vilket bakgrundsunderlag som finns att tillgå, kan bedömningen av hur åtgärden påverkar kriteriet exempelvis baseras på följande indikator: 

 • År (i relation till mål-år) 
Med hjälp av information kring hur ovanstående, eller andra, indikatorer förväntas förändras görs en samlad bedömning av om åtgärden leder till en avsevärd eller måttlig förbättring/försämring av kriteriet i relation till referensalternativet. Om åtgärden inte medför någon förändring tilldelas det poängen 0. 

Poäng och bedömningsgrunder
Poäng 6 till 10:     Åtgärden medför en avsevärt kortare genomförandetid än uppsatt mål-år
Poäng 1 till 5:       Åtgärden medför en måttligt förkortad genomförandetid än uppsatt mål-år
Poäng 0:               Åtgärden färdigställs på uppsatt mål-år
Poäng -1 till -5:    Åtgärden medför en måttligt längre genomförandetid än uppsatt mål-år
Poäng -6 till -10:  Åtgärden medför en avsevärt längre genomförandetid än uppsatt mål-år


Sidansvarig Publicerad: on 05 maj 2021.