Stöd för poängsättning av sociala kriterier

​Upplevd trygghet

Kriteriet berör hur konsumenternas och allmänhetens tillit och förtroende för såväl vattenproducenten som systemet i helhet förväntas förändras till följd av åtgärden. Det handlar om att konsumenterna ska kunna lita på att det kommer vatten ur kranen och att vattnet har en god kvalitet. För att skapa förtroende från konsumenterna krävs en trovärdig och tillitsfull relation som byggts upp genom bland annat god kvalitet av den information som kommuniceras samt en öppen och konsekvent strategi för kommunikation. En förändring inom detta kriterium kan exempelvis bero på att åtgärden medför en negativ medierapportering vilket skapar oro och misstro hos konsumenterna, eller att tidigare kommunicerad strategi inte kan hållas, eller att information kommuniceras olika i olika berörda delar av berört område. Det kan också handla om att åtgärden medför en förändring avseende tillgången till information, eller möjligheten till dialog, öppenhet och delaktighet i planering och beslutsprocesser för konsumenter och allmänhet. Det kan också handla om att åtgärden medför en förändring avseende möjligheten att kommunicera och hantera kriser, eller att åtgärden medför personalförluster och därmed kompetensförluster. 

Beroende på typ av beslutsproblem, samt vilket bakgrundsunderlag som finns att tillgå, kan bedömningen av hur åtgärden påverkar kriteriet exempelvis baseras på någon/några av följande indikatorer:

 • Kompetens och kompetensförsörjning hos VA-organisationen  
 • Tillgång till information (vid normala förhållanden och vid kris) 
 • Kunskapsnivå/medvetenhet/förtroendegrad/kundnöjdhet hos allmänhet  
 • Integrering av vattenförsörjningsfrågor i övrig samhällsplanering  
 • Möjligheter till delaktighet i planering och beslutsprocesser 
 • Acceptans för åtgärden 
Med hjälp av information kring hur ovanstående, eller andra, indikatorer avseende effekter på lokalsamhället förväntas förändras görs en samlad bedömning av om åtgärden leder till en avsevärd eller måttlig förbättring/försämring av kriteriet i relation till referensalternativet. Om åtgärden inte medför någon förändring tilldelas det poängen 0.  

Poäng och bedömningsgrunder:
Poäng 6 till 10:     Åtgärden medför en avsevärd förbättring avseende tillit och förtroende från konsumenter och allmänhet
Poäng 1 till 5:       Åtgärden medför en måttlig förbättring avseende tillit och förtroende från konsumenter och allmänhet
Poäng 0:               Åtgärden medför ingen förändring avseende tillit och förtroende
Poäng -1 till -5:    Åtgärden medför en måttlig försämring avseende tillit och förtroende från konsumenter och allmänhet
Poäng -6 till -10:  Åtgärden medför en avsevärd avseende tillit och förtroende från konsumenter och allmänhet   

Skydd mot mikrobiologiska hälsorisker

Kriteriet berör hur den mikrobiologiska dricksvattensäkerheten förväntas förändras till följd av åtgärdens implementering. Det kan exempelvis handla om att åtgärden medför en förändrad (förbättrad eller försämrad) barriärverkan i vattenverket med hänsyn till patogener, t.ex. genom att antalet barriärer eller dess effektivitet förändras. Det kan också handla om att spridningen av patogener till vattentäkten förändras, eller att verksamheten får en förändrad möjlighet till laborationsverksamhet eller nya rutiner för kommunikation med konsumenter vid hälsorisk. Vid poängsättning bör hänsyn tas både till faktiska förändringar som sker till följd av åtgärden och till en förändrad risk för en positiv/negativ påverkan. 

Beroende på typ av beslutsproblem, samt vilket bakgrundsunderlag som finns att tillgå, kan bedömningen av hur åtgärden påverkar kriteriet exempelvis baseras på någon/några av följande indikatorer:  

 • Mikrobiologisk barriärverkan (log-reduktion) 
 • Sannolikhet för utbrott  
 • Infektionssannolikhet 
 • Antal potentiellt drabbade konsumenter 
 • Råvattenkvalitet avseende mikrobiologi 
 • Övervaknings- och skyddsmöjlighet 
Med hjälp av information kring hur ovanstående indikatorer förväntas förändras görs en samlad bedömning av om åtgärden leder till en avsevärd eller måttlig förbättring/försämring av kriteriet i relation till referensalternativet. Om åtgärden inte medför någon förändring tilldelas det poängen 0.  

Poäng och bedömningsgrunder:
Poäng 6 till 10:     Åtgärden medför en avsevärd förbättring avseende den mikrobiologiska säkerheten  
Poäng 1 till 5:       Åtgärden medför en måttlig förbättring avseende den mikrobiologiska säkerheten
Poäng 0:               Åtgärden medför ingen förändring avseende den mikrobiologiska säkerheten
Poäng -1 till -5:    Åtgärden medför en måttlig försämring avseende den mikrobiologiska säkerheten
Poäng -6 till -10:  Åtgärden medför en avsevärd försämring avseende den mikrobiologiska säkerheten

Skydd mot kemiska hälsorisker 

Kriteriet berör hur den kemiska dricksvattensäkerheten förväntas förändras till följd av åtgärdens implementering. Det kan exempelvis handla om att åtgärden medför en förbättrad/försämrad kemisk barriärverkan med hänsyn till kontinuerlig kemisk belastning och/eller med hänsyn till akuta föroreningsbelastningar. Vid poängsättning bör hänsyn tas både till faktiska förändringar som sker till följd av åtgärden och till en förändrad risk för en positiv/negativ påverkan. 

Beroende på typ av beslutsproblem, samt vilket bakgrundsunderlag som finns att tillgå, kan bedömningen av hur åtgärden påverkar kriteriet exempelvis baseras på någon/några av följande indikatorer:  

 • Kemisk barriärverkan (kontinuerlig respektive akut)
 • Råvattenkvalitet avseende kemiska parametrar
 • Föroreningsrisk
 • Övervaknings- och skyddsmöjlighet 
Med hjälp av information kring hur ovanstående, eller andra, indikatorer förväntas förändras görs en samlad bedömning av om åtgärden leder till en avsevärd eller måttlig förbättring/försämring av kriteriet i relation till referensalternativet. Om åtgärden inte medför någon förändring tilldelas det poängen 0. 
       
Poäng och bedömningsgrunder:
Poäng 6 till 10:     Åtgärden medför en avsevärd förbättring avseende den kemiska säkerheten  
Poäng 1 till 5:       Åtgärden medför en måttlig förbättring avseende den kemiska säkerheten
Poäng 0:               Åtgärden medför ingen förändring avseende den kemiska säkerheten
Poäng -1 till -5:    Åtgärden medför en måttlig försämring avseende kemiska säkerheten
Poäng -6 till -10:  Åtgärden medför en avsevärd försämring avseende den kemiska säkerheten

Andra dricksvattenparametrar

Kriteriet berör uppfyllandet av andra dricksvattenparametrar, såsom estetisk kvalitet (lukt och smak) eller andra parametrar som är speciellt viktiga i den aktuella analysen. Det kan exempelvis handla om att åtgärden medför att vattenkvaliteten med avseende på smak och lukt varierar med vattentäktens säsongsvariation. 

Beroende på typ av beslutsproblem, samt vilket bakgrundsunderlag som finns att tillgå, kan bedömningen av hur åtgärden påverkar kriteriet exempelvis baseras på någon/några av följande indikatorer:  
 
 • Lukt 
 • Smak 
 • Hårdhet 
 • Temperatur 
Med hjälp av information kring hur ovanstående, eller andra, indikatorer förväntas förändras görs en samlad bedömning av om åtgärden leder till en avsevärd eller måttlig förbättring/försämring av kriteriet i relation till referensalternativet. Om åtgärden inte medför någon förändring tilldelas det poängen 0. 
 
Poäng och bedömningsgrunder:
Poäng 6 till 10:     Åtgärden medför en avsevärd förbättring avseende övriga dricksvattenparametrar  
Poäng 1 till 5:       Åtgärden medför en måttlig förbättring avseende övriga dricksvattenparametrar
Poäng 0:               Åtgärden medför ingen förändring avseende övriga dricksvattenparametrar
Poäng -1 till -5:    Åtgärden medför en måttlig försämring avseende övriga dricksvattenparametrar
Poäng -6 till -10:  Åtgärden medför en avsevärd försämring avseende övriga dricksvattenparametrar
 

Icke-dricksvattenrelaterade hälsoeffekter

Kriteriet berör effekter på människors hälsa till följd av åtgärden, men som inte är kopplade till dricksvattenkvaliteten. Det kan exempelvis handla om hälsoeffekter på grund av utsläpp av luftföroreningar till följd av transporter och entreprenadarbeten, eller bullernivåer under anläggnings- och driftsfas. 

Beroende på typ av beslutsproblem, samt vilket bakgrundsunderlag som finns att tillgå, kan bedömningen av hur åtgärden påverkar kriteriet exempelvis baseras på någon/några av följande indikatorer:  

 • Luftkvalitet
  •  Halter luftföroreningar
  • Partiklar 
  • Lukt 
 • Bullernivåer 
Med hjälp av information kring hur ovanstående, eller andra, indikatorer förväntas förändras görs en samlad bedömning av om åtgärden leder till en avsevärd eller måttlig förbättring/försämring av kriteriet i relation till referensalternativet. Om åtgärden inte medför någon förändring tilldelas det poängen 0. 

Poäng och bedömningsgrunder:
Poäng 6 till 10:     Åtgärden medför en avsevärd förbättring avseende icke-dricksvattenrelaterade hälsoeffekter 
Poäng 1 till 5:       Åtgärden medför en måttlig förbättring avseende icke-dricksvattenrelaterade hälsoeffekter
Poäng 0:               Åtgärden medför ingen förändring avseende icke-dricksvattenrelaterade hälsoeffekter
Poäng -1 till -5:    Åtgärden medför en måttlig försämring avseende icke-dricksvattenrelaterade hälsoeffekter
Poäng -6 till -10:  Åtgärden medför en avsevärd försämring avseende icke-dricksvattenrelaterade hälsoeffekter

Arbetsmiljö

Kriteriet berör hur arbetsmiljö och säkerhet vid anläggningsskede, drift och underhåll påverkas av åtgärden. Det kan exempelvis handla om förändringar baserat på produktionsanläggningens utformning och systemlösningen som helhet vad gäller exponering för giftiga ämnen eller förväntat antal och/eller allvarlighetsgrad av incidenter/olyckor.

Beroende på typ av beslutsproblem, samt vilket bakgrundsunderlag som finns att tillgå, kan bedömningen av hur åtgärden påverkar kriteriet exempelvis baseras på någon/några av följande indikatorer:  
 
 • Förväntat antal incidenter 
 • Allvarlighetsgrad av konsekvenser 
 • Arbetsmiljörisker 
 • Antal timmar ensamarbete 
Med hjälp av information kring hur ovanstående, eller andra, indikatorer förväntas förändras görs en samlad bedömning av om åtgärden leder till en avsevärd eller måttlig förbättring/försämring av kriteriet i relation till referensalternativet. Om åtgärden inte medför någon förändring tilldelas det poängen 0. 

Poäng och bedömningsgrunder

Poäng 6 till 10:     Åtgärden medför en avsevärt förbättrad arbetsmiljö 
Poäng 1 till 5:       Åtgärden medför en måttligt förbättrad arbetsmiljö 
Poäng 0:               Åtgärden medför ingen förändring avseende arbetsmiljö
Poäng -1 till -5:    Åtgärden medför en måttligt försämrad arbetsmiljö
Poäng -6 till -10:  Åtgärden medför en avsevärt försämrad arbetsmiljö

Tillväxtpotential

Kriteriet berör utvecklings-/tillväxtpotential för näringsliv, bostäder och offentlig sektor till följd av åtgärdens implementering. Det kan exempelvis handla om att åtgärden bidrar till den lokala utvecklingen genom ökade möjligheter till sysselsättning, högre anslutningsgrad till kommunalt vatten och avlopp, ökade möjligheter för nyetablering av företag, eller ökade möjligheter till nybyggnation.  

Beroende på typ av beslutsproblem, samt vilket bakgrundsunderlag som finns att tillgå, kan bedömningen av hur åtgärden påverkar kriteriet exempelvis baseras på någon/några av följande indikatorer:
 
 • Antal skapade arbetstillfällen 
 • Antal nyetableringar 
 • Antal nybyggnadsmöjligheter 
 • Anslutningsgrad 
 • Andel lokala varor/tjänster som nyttjas 
 • Ökning av bruttoregionalprodukten 
 • Ökning i skattekraft 
Med hjälp av information kring hur ovanstående, eller andra, indikatorer avseende effekter på lokalsamhället förväntas förändras görs en samlad bedömning av om åtgärden leder till en avsevärd eller måttlig förbättring/försämring av kriteriet i relation till referensalternativet. Om åtgärden inte medför någon förändring tilldelas det poängen 0.  

Poäng och bedömningsgrunder

Poäng 6 till 10:     Effekter på lokalsamhället förbättras avsevärt till följd av åtgärdens implementering
Poäng 1 till 5:       Effekter på lokalsamhället förbättras till följd av åtgärdens implementering
Poäng 0:               Åtgärden medför ingen förändring avseende lokalsamhället
Poäng -1 till -5:    Effekter på lokalsamhället försämras till följd av åtgärdens implementering
Poäng -6 till -10:  Effekter på lokalsamhället försämras avsevärt till följd av åtgärdens implementering
 

Rekreationsvärden

Kriteriet berör effekter på rekreationsvärden och det rörliga friluftslivet. Det kan exempelvis handla om effekter på områden av stort värde för det rörliga friluftslivet eller restriktioner i vattenskyddsföreskrifter såsom förbud mot motorbåtstrafik på en sjö.  Beroende på typ av beslutsproblem, samt vilket bakgrundsunderlag som finns att tillgå, kan bedömningen av hur åtgärden påverkar kriteriet exempelvis baseras på någon/några av följande indikatorer:
 
 • Antal badplatser
 • Antal eller areal friluftsområden
 • Möjligheter/restriktioner kring
  • Vattensporter (dykning, snorkling, segling, surfing, kanot, vattenskoter, motorbåt)
  • Fritidsfiske
  • Fågelskådning
  • Estetiska upplevelser (vacker utsikt)
  • Fritidsaktiviteter  
Med hjälp av information kring hur ovanstående, eller andra, indikatorer förväntas förändras görs en samlad bedömning av om åtgärden leder till en avsevärd eller måttlig förbättring/försämring av kriteriet i relation till referensalternativet. Om åtgärden inte medför någon förändring tilldelas det poängen 0.       

Poäng och bedömningsgrunder

Poäng 6 till 10:     Åtgärden medför avsevärt ökade rekreationsmöjligheter
Poäng 1 till 5:       Åtgärden medför måttligt ökade rekreationsmöjligheter
Poäng 0:               Åtgärden medför ingen förändring avseende rekreationsmöjligheter
Poäng -1 till -5:    Åtgärden medför en måttlig försämring avseende rekreationsmöjligheter
Poäng -6 till -10:  Åtgärden medför en avsevärd försämring avseende rekreationsmöjligheter

Fördelningseffekter

Kriteriet berör effekter med hänsyn till om vissa delar av samhället missgynnas av åtgärden. Det kan exempelvis handla om rättvisa mellan konkurrerande intressen om mark- och vattenanvändning, och mellan stad och landsbygd, fastboende och fritidsboende, nutida och framtida generationer, stora och små kommuner, samt mellan eller inom olika kommuner vad gäller t.ex. tillgång till råvattenresurser, vattenkvalitet, planeringsunderlag och kvalificerad personal. Det kan också handla om kostnader för industri och lantbruk på grund av förändrade restriktioner kring yrkesmässig verksamhet och andra oönskade effekter på verksamhetsutövare/markägare/delar av samhället. 
 
Beroende på typ av beslutsproblem, samt vilket bakgrundsunderlag som finns att tillgå, kan bedömningen av hur åtgärden påverkar kriteriet exempelvis baseras på någon/några av följande indikatorer:
 
 • Andel av VA-kollektivet/samhället med minskad tillgång till nyttor
 • Motstående/konkurrerande intressen (t.ex. begränsningar för industri, lantbruk eller kommunal vattenförsörjning pga konkurrens kring samma vattenresurs)  
 • Restriktioner för yrkesmässig verksamhet (t.ex. användning av växtskyddsmedel)  
 • Antal (alt. kostnader för) påverkade markägare/verksamheter/verksamhetsutövare 
Med hjälp av information kring hur ovanstående, eller andra, indikatorer förväntas förändras görs en samlad bedömning av om åtgärden leder till en avsevärd eller måttlig förbättring/försämring av kriteriet i relation till referensalternativet. Om åtgärden inte medför någon förändring tilldelas det poängen 0. 

Poäng och bedömningsgrunder

Poäng 6 till 10:     Åtgärden medför mycket positiva konsekvenser för minst en del av samhället medan ingen del påverkas negativt av åtgärden
Poäng 1 till 5:         Åtgärden medför positiva konsekvenser för minst en del av samhället medan ingen del påverkas negativt av åtgärden
Poäng 0:               Åtgärden medför ingen förändring relativt referensalternativet
Poäng -1 till -5:    Åtgärden medför negativa konsekvenser för minst en del av samhället
Poäng -6 till -10:  Åtgärden medför mycket negativa konsekvenser för minst en del av samhället


Sidansvarig Publicerad: fr 26 mar 2021.