Stöd för poängsättning av miljömässiga kriterier

​Vattenresursers kvalitet

Kriteriet berör hur vattenkvaliteten i berörda vattenresurser (råvattentäkter såväl som övriga yt- och grundvattenresurser) förväntas förändras till följd av åtgärdens implementering. Hur det akvatiska systemet påverkas av åtgärden baseras på förändringar i vattnets fysikaliska och kemiska egenskaper såsom halter av näringsämnen och pH-värde samt förändringar i den akvatiska ekologin. Det kan exempelvis handla om att åtgärden medför inrättande av ändamålsenliga vattenskyddsföreskrifter, vilka skyddar vattenresursen från eventuella föroreningar. Det kan också handla om nyttjandet av en ny råvattentäkt, som enbart pga nyttjandet för kommunalt dricksvatten får ett utökat skydd i planerings- och tillståndsärenden. Och det kan handla om påverkan på grundvattnets kvalitet till följd av infiltration av ytvatten som innehar en annan kvalitet, eller till följd av förändrade grundvattennivåer i samband med infiltrationen. Vid poängsättning bör hänsyn tas både till faktiska förändringar som sker till följd av åtgärden, såsom en ökad/minskad mängd oönskade ämnen som släpps till vattenresursen, och till en förändrad risk för en positiv/negativ påverkan på vattenresursens kvalitet.  Beroende på typ av beslutsproblem, samt vilket bakgrundsunderlag som finns att tillgå, kan bedömningen av hur åtgärden påverkar kriteriet exempelvis baseras på någon/några av följande indikatorer:  
 
 • Mängd oönskade ämnen som släpps ut i vattenresursen   
 • Mikrobiella, kemiska och fysiska kvalitetsparametrar i vattenresursen 
 • Antal inrättade/upphävda vattenskyddsområden 
 • Risk med avseende på kemisk och ekologisk status 
Med hjälp av information kring hur ovanstående, eller andra, kvalitetsindikatorer förväntas förändras görs en samlad bedömning av om åtgärden leder till en avsevärd eller måttlig förbättring/försämring av kriteriet i relation till referensalternativet. Om åtgärden inte medför någon förändring tilldelas det poängen 0.  

Poäng och bedömningsgrunder
Poäng 6 till 10:     Kvaliteten i berörda vattenresurser förbättras avsevärt till följd av åtgärdens implementering
Poäng 1 till 5:       Kvaliteten i berörda vattenresurser förbättras till följd av åtgärdens implementering
Poäng 0:               Kvaliteten i berörda vattenresurser förändras inte till följd av åtgärdens implementering
Poäng -1 till -5:    Kvaliteten i berörda vattenresurser försämras till följd av åtgärdens implementering
Poäng -6 till -10:  Kvaliteten i berörda vattenresurser försämras avsevärt till följd av åtgärdens implementering
 

Vattenresursers kvantitet

Kriteriet berör hur kvantiteten i berörda vattenresurser (råvattentäkter såväl som övriga yt- och grundvattenresurser) förväntas förändras till följd av åtgärdens implementering. Exempelvis bör förändringar i vattennivåer, flöden och strömningshastigheter tas hänsyn till. Vid poängsättning bör hänsyn tas både till faktiska förändringar som sker till följd av åtgärden, såsom ökade/minskade uttagsvolymer ur vattenresurserna, och till en förändrad risk för en positiv/negativ påverkan på vattenresursernas kvantitet.  Beroende på typ av beslutsproblem, samt vilket bakgrundsunderlag som finns att tillgå, kan bedömningen av hur åtgärden påverkar kriteriet exempelvis baseras på någon/några av följande indikatorer:  

 • Grundvattennivåer/-flöde 
 • Risk avseende kvantitativ grundvattenstatus 
 • Förhållande mellan tillgång och uttag i yt- och grundvattenresurser (över året och mellan normalår och torrår) samt i relation till nuvarande vattenbehov och behovet i framtiden, och med hänsyn till påverkan från klimatförändringar:
  • Uttag/medelvattenföring 
  • Uttag/lågvattenföring 
  • Uttag/tillrinning 
  • Uttag/nybildning
Med hjälp av information kring hur ovanstående, eller andra, kvantitetsindikatorer förväntas förändras görs en samlad bedömning av om åtgärden leder till en avsevärd eller måttlig förbättring/försämring av kriteriet i relation till referensalternativet. Om åtgärden inte medför någon förändring tilldelas det poängen 0.

Poäng och bedömningsgrunder
Poäng 6 till 10:     Kvaliteten i berörda vattenresurser förbättras avsevärt till följd av åtgärdens implementering
Poäng 1 till 5:       Kvaliteten i berörda vattenresurser förbättras till följd av åtgärdens implementering
Poäng 0:               Kvaliteten i berörda vattenresurser förändras inte till följd av åtgärdens implementering
Poäng -1 till -5:    Kvaliteten i berörda vattenresurser försämras till följd av åtgärdens implementering
Poäng -6 till -10:  Kvaliteten i berörda vattenresurser försämras avsevärt till följd av åtgärdens implementering

Terrestra ekosystems livsduglighet

Kriteriet berör hur terrestra ekosystem förväntas påverkas till följd av åtgärdens implementering. Här inkluderas effekter på såväl flora och fauna som livsmiljöer och biologisk mångfald. Det kan exempelvis handla om att åtgärden gör stort intrång i landskapet och påverkar ekosystemens struktur och funktion på olika sätt, t.ex. genom förlust och fragmentering av biotoper (livsmiljöer) samt störningar och barriärverkan för djur och växter. T.ex. kan åtgärden påverka ekosystem som är beroende av ytnära och/eller utströmmande grundvatten (så kallade grundvattenberoende ekosystem). Det kan också handla om att åtgärden bidrar till att skapa nya livsmiljöer och minskar nuvarande förlust och fragmentering av livsmiljöer. Vid poängsättning bör hänsyn tas både till faktiska förändringar som sker till följd av åtgärden och till en förändrad risk för en positiv/negativ påverkan.  Beroende på typ av beslutsproblem, samt vilket bakgrundsunderlag som finns att tillgå, kan bedömningen av hur åtgärden påverkar kriteriet exempelvis baseras på någon/några av följande indikatorer:  
 
 • Areal påverkat område (per naturtyp)  
 • Påverkat skyddat område (Natura 2000, naturreservat, biotopskyddat område) 
 • Antal påverkade (rödlistade/skyddsvärda) djur- och växtarter 
Med hjälp av information kring hur ovanstående, eller andra, indikatorer avseende terrestra ekosystem förväntas förändras görs en samlad bedömning av om åtgärden leder till en avsevärd eller måttlig förbättring/försämring av kriteriet i relation till referensalternativet. Om åtgärden inte medför någon förändring tilldelas det poängen 0.

Poäng och bedömningsgrunder:
Poäng 6 till 10:     Åtgärden medför en avsevärd förbättring för terrestra ekosystem  
Poäng 1 till 5:       Åtgärden medför en måttlig förbättring för terrestra ekosystem
Poäng 0:               Åtgärden medför ingen förändring för terrestra ekosystem
Poäng -1 till -5:    Åtgärden medför en måttlig försämring för terrestra ekosystem
Poäng -6 till -10:  Åtgärden medför en avsevärd försämring för terrestra ekosystem
 

Energianvändning och växthusgasutsläpp

Kriteriet berör hur energianvändning och växthusgasutsläpp förväntas förändras till följd av åtgärdens implementering. Vid bedömning av energianvändning och växthusgasutsläpp bör om möjligt hela livscykeln beaktas. Det kan exempelvis handla om att material som ur ett livscykelperspektiv har låg/hög klimatpåverkan och energianvändning används vid utbyggnader och nya anläggningar. Eller att energianvändning och växthusgasutsläpp vid nyanläggning och/eller drift och underhåll förändras genom t.ex. krav i upphandling kring fossilfria drivmedel/eldrift vid entreprenader, självfallsledningar, värmeåtervinning, bättre isolering, eller ökad andel självförsörjande el med solceller. Vid poängsättning bör hänsyn tas både till faktiska förändringar som sker till följd av åtgärden och till en förändrad risk för en positiv/negativ påverkan.  Beroende på typ av beslutsproblem, samt vilket bakgrundsunderlag som finns att tillgå, kan bedömningen av hur åtgärden påverkar kriteriet exempelvis baseras på någon/några av följande indikatorer:  

 • Bränsleförbrukning 
 • Andel fossilfritt bränsle 
 • Elförbrukning kWh 
 • CO2-eq  
Med hjälp av information kring hur ovanstående, eller andra, energi-/växthusgasindikatorer förväntas förändras görs en samlad bedömning av om åtgärden leder till en avsevärd eller måttlig förbättring/försämring av kriteriet i relation till referensalternativet. Om åtgärden inte medför någon förändring tilldelas det poängen 0. 

Poäng och bedömningsgrunder:
Poäng 6 till 10:     Åtgärden medför en avsevärd minskning av energianvändning och/eller växthusgasutsläpp  
Poäng 1 till 5:       Åtgärden medför en måttlig minskning av energianvändning och/eller växthusgasutsläpp
Poäng 0:               Åtgärden medför en ingen förändring avseende energianvändning och växthusgasutsläpp
Poäng -1 till -5:    Åtgärden medför en måttlig ökning av energianvändning och/eller växthusgasutsläpp
Poäng -6 till -10:  Åtgärden medför en avsevärd ökning av energianvändning och/eller växthusgasutsläpp

Vattenanvändning

Kriteriet berör hur vattenbehovet förväntas förändras till följd av åtgärdens implementering. Här inkluderas behovet från hushåll och verksamheter med såväl allmän som privat vattenförsörjning. Det kan exempelvis handla om att åtgärden leder till att behovet av producerat dricksvatten förändras på grund av ett förändrat ledningsläckage. Men det kan också handla om att åtgärden leder till en förändring i hur effektivt hushållen och verksamheterna använder vattnet, eller att graden av återanvändning, vattenbesparing, eller användning av andra vattenresurser än dricksvatten där lägre kvalitetsbehov gör det möjligt förändras.   Beroende på typ av beslutsproblem, samt vilket bakgrundsunderlag som finns att tillgå, kan bedömningen av hur åtgärden påverkar kriteriet exempelvis baseras på någon/några av följande indikatorer:  
 
 • Levererad vattenvolym per abonnent  
 • Läckage på ledningsnät 
 • Andel använt vatten som är icke-dricksvatten 
 • Andel återanvänt vatten 
Med hjälp av information kring hur ovanstående, eller andra, vattenanvändningsindikatorer förväntas förändras görs en samlad bedömning av om åtgärden leder till en avsevärd eller måttlig förbättring/försämring av kriteriet i relation till referensalternativet. Om åtgärden inte medför någon förändring tilldelas det poängen 0. 

Poäng och bedömningsgrunder:
Poäng 6 till 10:     Åtgärden medför  ett avsevärt minskat vattenbehov 
Poäng 1 till 5:        Åtgärden medför ett måttligt minskat vattenbehov
Poäng 0:                Åtgärden medför ingen förändring avseende vattenbehov
Poäng -1 till -5:      Åtgärden medför ett måttligt ökat vattenbehov
Poäng -6 till -10:   Åtgärden medför ett avsevärt ökat vattenbehov

Markanvändning

Kriteriet berör den specifika marken som tas i anspråk till följd av åtgärdens implementering.  Här inkluderas såväl arealen mark som tas i anspråk för de anläggningar som byggs som hur värdefull den marken är.   Beroende på typ av beslutsproblem, samt vilket bakgrundsunderlag som finns att tillgå, kan bedömningen av hur åtgärden påverkar kriteriet exempelvis baseras på någon/några av följande indikatorer:

 • Areal mark som tas i anspråk vid implementering
 • Areal värdefull mark som tas i anspråk vid implementering (t.ex. värdefull skogs- och jordbruksmark) 
Med hjälp av information kring hur ovanstående, eller andra, markanvändningsindikatorer förväntas förändras görs en samlad bedömning av om åtgärden leder till en avsevärd eller måttlig förbättring/försämring av kriteriet i relation till referensalternativet. Om åtgärden inte medför någon förändring tilldelas det poängen 0. 

Poäng och bedömningsgrunder:
Poäng 6 till 10:     Åtgärden medför ett avsevärt minskad markanvändning  
Poäng 1 till 5:        Åtgärden medför ett måttligt minskad markanvändning
Poäng 0:                Åtgärden medför ingen förändring avseende markanvändning
Poäng -1 till -5:      Åtgärden medför ett måttligt ökad markanvändning
Poäng -6 till -10:   Åtgärden medför ett avsevärt ökad markanvändning 

Materialanvändning

Kriteriet berör hur användningen av icke förnybara material förväntas förändras till följd av åtgärdens implementering. Förnybara material är material som kan brytas ner, återanvändas, repareras eller omarbetas. Användning av förnybara material bidrar till att naturresurser inte förbrukas. Det kan exempelvis handla om åtgärden medför att ny utvinning av naturresurser, särskilt jungfruliga resurser, minskas i förhållande till referensalternativet. Redan utvunnet material i befintliga anläggningar/infrastruktur återvinns. Produkter/komponenter återanvänds. Konstruktioner designas (och materialval görs) för lång livslängd och minimalt underhållsbehov samt för att underlätta framtida återanvändning och återvinning.     Beroende på typ av beslutsproblem, samt vilket bakgrundsunderlag som finns att tillgå, kan bedömningen av hur åtgärden påverkar kriteriet exempelvis baseras på någon/några av följande indikatorer:

 • Mängd/andel nyutvunnet material (jungfruliga naturresurser) 
 • Mängd/andel förnybart material 
 • Mängd/andel återvunnet material (inom projektet eller från annat projekt) 
 • Teknisk livslängd 
 • Frekvens underhållsbehov 
Med hjälp av information kring hur ovanstående, eller andra, materialanvändningsindikatorer förväntas förändras görs en samlad bedömning av om åtgärden leder till en avsevärd eller måttlig förbättring/försämring av kriteriet i relation till referensalternativet. Om åtgärden inte medför någon förändring tilldelas det poängen 0. 

Poäng och bedömningsgrunder:
Poäng 6 till 10:      Åtgärden medför en avsevärd förbättring avseende materialanvändning
Poäng 1 till 5:        Åtgärden  medför en måttlig förbättring avseende materialanvändning
Poäng 0:                Åtgärden medför ingen förändring avseende materialanvändning
Poäng -1 till -5:      Åtgärden medför en måttlig försämring avseende materialanvändning
Poäng -6 till -10:   Åtgärden medför en avsevärd försämring avseende materialanvändning


Kemikalieanvändning

Kriteriet berör hur förbrukningen av kemikalier förväntas förändras till följd av åtgärdens implementering.  Det kan exempelvis handla om att åtgärden medför en förändring avseende behovet av pH-justerande kemikalier, och/eller kemikalier för desinfektion, kemisk fällning, regenerering och rengöring av filter och membran, och för städning av anläggningen. Vid bedömning bör hänsyn tas till huruvida kemikalierna är lämpliga för sina respektive ändamål samt vilka miljöeffekter de har.   Beroende på typ av beslutsproblem, samt vilket bakgrundsunderlag som finns att tillgå, kan bedömningen av hur åtgärden påverkar kriteriet exempelvis baseras på någon/några av följande indikatorer:  

 • Total mängd kemikalier  
 • Mängd miljöfarliga kemikalier 
Med hjälp av information kring hur ovanstående, eller andra, kemikalieindikatorer förväntas förändras görs en samlad bedömning av om åtgärden leder till en avsevärd eller måttlig förbättring/försämring av kriteriet i relation till referensalternativet. Om åtgärden inte medför någon förändring tilldelas det poängen 0.     

Poäng och bedömningsgrunder:
Poäng 6 till 10:     Åtgärden medför ett avsevärt minskad kemikalieförbrukning 
Poäng 1 till 5:        Åtgärden medför ett måttligt minskad kemikalieförbrukning
Poäng 0:                Åtgärden medför ingen förändring avseende kemikalieförbrukning
Poäng -1 till -5:      Åtgärden medför ett måttligt ökad kemikalieförbrukning
Poäng -6 till -10:   Åtgärden medför ett avsevärt ökad kemikalieförbrukning

Icke-återvinningsbart avfall

Kriteriet berör hur produktionen av icke-återvinningsbart avfall förväntas förändras till följd av åtgärdens implementering. Icke återvinningsbart avfall är produkter som uppstår men som inte kan omhändertas på ett hållbart sätt. Denna typ av avfall kan uppkomma både under anläggningsfasen och vid produktion/drift. Det kan exempelvis handla om att åtgärden leder till stora mängder (förorenade) schaktmassor som måste deponeras, eller stora mängder vattenverksslam från fällning med t.ex. aluminiumsulfat. Men det kan också handla om att åtgärden medför att större andel av avfallet sorteras korrekt.   Beroende på typ av beslutsproblem, samt vilket bakgrundsunderlag som finns att tillgå, kan bedömningen av hur åtgärden påverkar kriteriet exempelvis baseras på någon/några av följande indikatorer:  

 • Mängd producerat avfall 
 • Andel icke-återvinningsbart avfall 
 • Andel inert/icke-farligt/farligt avfall 
Med hjälp av information kring hur ovanstående, eller andra, avfallsindikatorer förväntas förändras görs en samlad bedömning av om åtgärden leder till en avsevärd eller måttlig förbättring/försämring av kriteriet i relation till referensalternativet. Om åtgärden inte medför någon förändring tilldelas det poängen 0. 
Poäng och bedömningsgrunder:
Poäng 6 till 10:     Åtgärden medför  en avsevärt minskad produktionen av icke-återvinningsbart avfall 
Poäng 1 till 5:        Åtgärden medför en måttligt minskad produktionen av icke-återvinningsbart avfall
Poäng 0:                Åtgärden medför  ingen förändring avseende produktionen av icke-återvinningsbart avfall  
Poäng -1 till -5:      Åtgärden medför  en måttligt ökad produktionen av icke-återvinningsbart avfall
Poäng -6 till -10:   Åtgärden medför  en avsevärt ökad produktionen av icke-återvinningsbart avfall


Sidansvarig Publicerad: fr 26 mar 2021.