Stöd för ekonomisk analys

​Investeringskostnader

Kriteriet berör de investeringskostnader som följer av att åtgärden implementeras. Dessa kostnader kan innefatta både initiala utgifter (grundinvesteringar) och eventuella tillkommande nyinvesteringar. Med hjälp av annuitetsmetoden (årskostnadsmetoden) kan ett mått fås på grundinvesteringens lönsamhet utslaget över dess livslängd. Vid användande av nuvärdemetoden (kapitalvärdemetoden), för beaktande av grundinvestering och nyinvesteringar över en viss tidshorisont, kan framräknade nuvärden omräknas till annuiteter med hjälp av annuitetsfaktorer. Kom ihåg att ha samma tidshorisont för de olika åtgärdsalternativen, så att jämförelsen mellan alternativen blir rättvis.  

I WISER anges min, max och den mest troliga kostnaden som årskostnad, dvs annuiteter i enheten kkr/år. Precis som min- och maxpoäng för de andra kriterierna definieras min- och maxkostnad här som att det ska anses vara extremt osannolikt att åtgärden kan komma att kosta mer respektive mindre än ansatt kostnad. I normalfallet utgörs referensalternativet av nuvarande system, vilket innebär att investeringskostnader är tillkommande kostnader jämfört med referensalternativet varpå annuiteten läggs in som en positiv kostnad. Skulle investeringskostnaden (eller drift- och underhållskostnaden för nedanstående kriterium) vara lägre i åtgärdsalternativet än i referensalternativet blir det en negativ kostnad som läggs in i WISER. I de fall som åtgärdsalternativets kostnader är lägre än referensalternativets kostnader måste min och max-värden byta plats vid inläggning i verktyget (detta beror på omräkningen till poäng som beskrivs nedan samt hur osäkerhetsfördelningen skapas).   

Inlagda annuiteter räknas sedan automatiskt om till poäng (mellan -10 och 10) genom skalning och normalisering enligt 
Formerl för beräkning av årsförbrukning och poäng.png

I resultaten från analysen visas kostnaderna både i kkr/år och i viktade poäng (dvs som ekonomiskt index). Man kan även välja att inte räkna om kostnaderna till poäng genom att vikta kriteriet till 0, vilket får till följd att kostnaderna inte jämförs med de andra kriterierna i poänggrafer samt att de inte ingår i beräkningarna av sammanvägt index.

Drift- och underhållskostnader 

Kriteriet berör de löpande drift- och underhållskostnader som uppstår till följd av åtgärdens implementering. I WISER anges min, max och den mest troliga kostnaden i annuiteter (kkr/år), vilket räknas om automatiskt till poäng på samma sätt som beskrivits under kriteriet Investeringskostnader. Min- och maxkostnad definieras här som att det ska anses vara extremt osannolikt att åtgärden kan komma att kosta mer respektive mindre än ansatt kostnad. 
 

Sidansvarig Publicerad: må 29 mar 2021.