Val av beslutskriterier

​Det första steget vid användning av WISER är att välja vilka beslutskriterier som ska ingå i analysen. I WISER är kriterierna uppdelade i de etablerade hållbarhetsdimensionerna social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet, med tillägg av en teknisk dimension för att inkludera viktiga aspekter ur vattenförsörjningssynpunkt, såsom leveranssäkerhet och anpassningsförmåga. Vissa förslag på MKA-upplägg inom VA-försörjning förordar även en dimension om hygien och hälsa (Malmqvist m.fl., 2006), men i WISER är dessa aspekter istället inkluderade i den sociala dimensionen.  

I verktyget väljer användaren med hjälp av kryssrutor vilka kriterier som ska ingå i analysen (se figuren nedan). Som stöd för kriterievalet finns ett antal förinlagda beslutskriterier att välja mellan (listade nedan). Men det finns även möjlighet att lägga till nya kriterier. Då markeras kryssrutan för ett ytterligare kriterium och denna kan därefter namnges och beskrivas. Noggranna överväganden måste då göras så att utvalda och tillagda kriterier inte medför någon dubbelräkning av åtgärdernas effekter. 

BIlden föreställer ett utsnitt av en vy o Wiser-verktyget där användaren kan völja vilka kriterier som ska ingå i analysen.
Bild: Utsnitt av en vy från WISER där användaren kan välja de kriterier som ska ingå i analysen och vid behov lägga till nya kriterier.

Kriterierna ska återspegla åtgärdernas prestanda beträffande måluppfyllelse, vilket innebär att valet av kriterier beror på vilka mål man har satt upp för sitt beslut. Om målen för beslutet enbart är av exempelvis teknisk karaktär, kan alltså samtliga valda beslutskriterier tillhöra den tekniska dimensionen. Antalet kriterier bör hållas lågt samtidigt som de tillsammans ska kunna ge ett så fullständigt underlag som möjligt för ett välinformerat beslut.  

Mål och kriterier för utvärdering av dricksvattenåtgärder

Kriterierna är här indelade utefter teknisk, social, miljömässig, respektive ekonomisk hållbarhetsdimension.

Teknisk dimension   

Mål: Hög tillförlitlighet

 • Kriterie: Leveranssäkerhet
  Systemets förmåga att leverera vatten vid störningar i en eller flera delar av systemet (råvatten, beredning, distribution).
 • Kriterie: Sabotage
  Systemets motståndskraft mot sabotagerisk

Mål: Flexibilitet

 • Kriterie: Anpassningsförmåga
  Förmåga att prestera tillfredsställande under omvärldsförändringar 

Mål: God genomförbarhet

 • Kriterie: Tillstånd
  Möjligheten att få nödvändiga tillstånd såsom vattendom
 • Kriterie: Rådighet
  Rådighet och påverkansmöjlighet kring systemet
 • Tid till idrifttagande
  Tidplanen för genomförandet i relation till när åtgärden behöver vara i drift

Social dimension

Mål: Högt förtroende 

 • Upplevd trygghet 
  Effekter på allmänhetens och konsumenternas tillit och förtroende för vattenproducenter och leverantörer

Mål: God dricksvattenrelaterad hälsa 

 • Skydd mot mikrobiologiska hälsorisker 
  Barriärverkan med hänsyn till råvattenkvaliteten
 • Skydd mot kemiska hälsorisker
  Barriärverkan med hänsyn till både bakgrundsbelastningen av kemiska ämnen och akuta utsläpp 
 • Andra dricksvattenparametrar  
  Lukt, smak och andra kvalitetsaspekter 

Mål: God icke-dricksvattenrelaterad hälsa 

 • Icke-dricksvattenrelaterade hälsoeffekter 
  Icke-dricksvattenrelaterade effekter på människors hälsa, från t.ex. luftföroreningar och buller
 • Arbetsmiljö 
  Förutsättningarna för en god arbetsmiljö baserat på systemlösningen som helhet

Mål: Lokal utveckling  

 • Tillväxtpotential 
  Utvecklingspotential för näringsliv, bostäder och offentlig sektor
 • Rekreationsvärden
  Effekter på områden av värde för det rörliga friluftslivet

Mål: Rättvisa

 • Fördelningseffekter
  Effekter med hänsyn till om vissa delar av samhället missgynnas av åtgärden

Miljömässig dimension

Mål: Skydd av akvatiska ekosystem   
 • Vattenresursers kvalitet 
  Effekter på berörda vattenresursers kvalitet (råvattentäkter såväl som andra grund-och ytvattenresurser)
 • Vattenresursers kvantitet
  Balans mellan tillgång och uttag i yt- och grundvattenresurser, samt andra faktorer som kan påverka berörda vattenresursers kvantitet
Mål: Skydd av terrestra ekosystem 
 • Terrestra ekosystems livsduglighet
  Effekter på flora, fauna, livsmiljöer och biologisk mångfald

Mål: Effektiv resursanvändning och begränsad klimatpåverkan i anläggnings- och /eller driftfas
 • Energianvändning och växthusgasutsläpp
  Effekter på energianvändning och växthusgasutsläpp    
 • Vattenanvändning
  Effekter på vattenbehov och vattenanvändning 
 • Markanvändning
  Arealen mark som tas i anspråk  
 • Materialanvändning
  Användning av icke förnybara material 
 • Kemikalieanvändning
  Kemikalieanvändning vid produktion
 • Icke-återvinningsbart avfall
  Produktion av icke-återvinningsbart avfall


Ekonomisk dimension

Mål: Rimlig finansiell situation
 • Investeringskostnader   
  Investeringskostnader till följd av åtgärdsimplementering  
 • Drift- och underhållskostnader   
  Löpande kostnader till följd av drift och underhåll  

Referenser
Malmqvist, P.-A., Heinicke, G., Kärrman, E., Stenström, T. A., & Svensson, G. (2006). Strategic Planning of Sustainable Urban Water Management. London: IWA Publishing.

 

Sidansvarig Publicerad: on 05 maj 2021.