WISER-verktyget

WISER (Water Investments for Sustainability Enhancement and Reliability) är ett Excel-baserat verktyg som utvecklats för att möjliggöra strukturerade analyser och jämförelser av potentiella dricksvattenåtgärder. Syftet med WISER är att bidra till välinformerade och transparenta åtgärdsprioriteringar och beslut. Målet är att de beslut som fattas ska ta hänsyn till det som anses viktigt för just det specifika beslutsproblemet och den situation, organisation och region man befinner sig i.

Viktigt att känna till inför användning av WISER

  • När du sparar Excel-filen måste den sparas som en makroaktiverad Excel-arbetsbok. Detta ska Excel känna av automatiskt men det är bra att känna till att filnamnet ska vara *.xlsm istället för det vanliga *xlsx.  
  • Vissa funktioner i verktyget använder makron, vilket betyder att du behöver tillåta makron i Excel när du använder verktyget om denna fråga kommer upp. 
  • Bedömningarna i verktyget kan göras med eller utan att ta hänsyn till osäkerheter. Alla kan använda WISER och genomföra beräkningarna utan osäkerheter. För att kunna genomföra beräkningar som tar hänsyn till osäkerheter i bedömningarna krävs i dagsläget ett insticksprogram till Excel som möjliggör Monte Carlo-simuleringar. WISER använder @Risk (version 8) som säljs av Palisade
  • Vid användning av WISER i publikationer, vänligen hänvisa till:  Sjöstrand, K., Lindhe, A. & Rosén, L. (2021). WISER – ett verktyg för beslutsstöd inom dricksvattensektorn. Svenskt Vatten Utveckling, rapport nr 2021-08. 

Ladda ner WISER

Kontakt

Har du problem att ladda ned verktyget, eller frågor eller förslag på förbättringar av WISER, kontakta Andreas Lindhe andreas.lindhe@chalmers.se eller Karin Sjöstrand karin.sjostrand@ri.se
 

Övergripande beskrivning av verktyget

WISER (Water Investments for Sustainability Enhancement and Reliability) är framtaget för att analysera, jämföra och rangordna alternativa dricksvattenåtgärder i syfte att skapa stöd och vägledning för olika typer av beslut. Fokus vid utvecklingen av verktyget har legat på analys av åtgärder av strategisk karaktär, samt att åtgärderna ska kunna utvärderas med avseende på hållbarhet. Det går dock bra att använda verktyget även för att analysera mer avgränsade åtgärder och för att analysera enbart delar av de tekniska, sociala, miljömässiga och ekonomiska effekter som beaktas i en hållbarhetsanalys. Målet med verktyget är att bidra till välinformerade och transparenta åtgärdsprioriteringar och beslut, och att de beslut som fattas ska ta hänsyn till det som anses viktigt för just det specifika beslutsproblemet och den situation, organisation och region man befinner sig i. 
 
En analys med WISER ska kunna svara på om implementeringen av ett åtgärdsalternativ leder till en ökad eller minskad hållbarhet jämfört med ett referensalternativ. Inför en analys behöver därmed ett referensalternativ definieras mot vilket de identifierade åtgärdsalternativen ska jämföras. Som referensalternativ används ofta det nuvarande systemet och dess förväntade förändring över den tidshorisont som analysen utförs över. Men det går även bra att använda ett annat system som referensalternativ, så länge det är tydligt dokumenterat vad åtgärdsalternativen ska jämföras mot. För att underlätta analysen är det dock bra att ha god kännedom om referensalternativet och dess effekter. 
 
WISER bygger på den etablerade beslutsstödsmetoden multikriterieanalys (MKA) som ofta används för att lösa komplexa beslutsproblem där många, eventuellt motsägelsefulla, aspekter måste tas hänsyn till på ett strukturerat sätt. En MKA kan användas för att integrera kvantitativ, semikvantitativ och kvalitativ information om alternativa åtgärders egenskaper och effekter. I en MKA bedöms hur väl alternativa åtgärder uppfyller ett eller flera mål, vilka beskrivs av ett antal beslutskriterier.

I WISER finns en lista av tekniska, sociala, miljömässiga och ekonomiska kriterier att välja mellan. Det finns även möjlighet att lägga till kriterier som inte finns med i listan. När man har valt vilka kriterier som ska ligga till grund för beslutet poängsätts de alternativa åtgärderna utifrån hur bra de presterar för varje enskilt kriterium. De utvalda kriterierna viktas sedan för att reflektera deras relativa betydelse för beslutet, varpå viktning och poäng vägs samman. Poängsättningen utgör en objektiv del av analysen och ska baseras på åtgärdsalternativens faktiska effekter i förhållande till ett referensalternativ. Viktningen avspeglar däremot snarare de värderingar som finns och hur viktiga man anser att olika aspekter är för att uppnå de mål som satts upp. Efter sammanvägningen av viktning och poäng är det möjligt att se vilken åtgärd som är mest ekonomiskt rimlig eller bäst ur en teknisk, social eller miljömässig synvinkel. Resultaten från de olika analyserna kombineras sedan till en sammanvägd bedömning för att avgöra huruvida åtgärderna leder till en ökad eller minskad hållbarhet i förhållande till referensalternativet.  
 
I verktyget är det möjligt att beakta osäkerheter när åtgärdsalternativen utvärderas med avseende på de olika kriterierna. Detta gör det möjligt att analysera osäkerheterna i de sammanvägda resultaten för att se om det påverkar tolkningen och utvärderingen av alternativen. Detta ger också möjlighet att se vad som påverkar osäkerheten i slutresultaten mest och var ytterligare information är mest användbar.

De åtta ingående stegen i verktyget: Åtgärdsalternativ, Val av kriterier, Teknisk analys, Social analys, Miljömässig analys, Ekonomisk analys, Viktning av kriterier samt Analys & resultat, visas i figuren nedan.  

Bild ur verktyget där de åtta ingående stegen illustreras schematiskt. 
 Schematisk beskrivning av beslutsprocessen med åtgärdsanalys enligt WISER.


Använda WISER-verktyget 

När du öppnar WISER kommer du till startsidan av verktyget (se figur nedan). Härifrån kan du direkt nå de olika stegen i verktyget eller klicka på ”Starta analysen” för att komma igång.  
 Startfönstret i programmet med en introduktionstext och illustration av de åtta stegen.
 Startfönstret i WISER-verktyget
 
 
Första steget i verktyget (figur nedan) är att beskriva referensalternativet, de åtgärder som ska analyseras och ytterligare information om analysen. Här kan du även ange hur många åtgärder som ska analyseras (kryssrutorna) samt namnge dem.

Exempel på hur vyn i frsta steget av verktyget är utformad
Steg 1 i WISER, där allmän information om analysen, referensalternativet och de alternativa åtgärderna kan dokumenteras.
  

Sidansvarig Publicerad: må 20 sep 2021.