Utförda examensarbeten
Syntesrapporter


Syntesrapport över examensarbeten utförda inom DRICKS 2015-2017


Examensarbeten utförda inom DRICKS

2021
Se syntesrapport länkad ovan

2020

Malin Forsberg (2020)

Occurrence of organic micropollutants and hormones in Swedish surface water, Master's Thesis, SLU and Uppsala University


2019

Daniel Malnes (2019)
Ozone Oxidation of Pharmaceuticals and Personal Care Products Kinetics and Transformation Products, Master's Thesis, SLU and Uppsala University


Anna-Lena Rehrl (2019)
Occurrence and fate of organic micropollutants (OMPs) in Lake Mälaren.
Master's thesis, SLU


Sandra Lindqvist (2019)
Vilken effekt har framtida klimat på strömningsmönster i Ekoln - en modelleringsstudie baserad på MIKE 3 FM, Master's Thesis, SLU and Uppsala University


Alexander Fors, Fanny Jeppsson Stahl, Harald Löf, Anna Skoglund, Maja Skotte, Johanna Renberg (2019)
Avsaltning av brackvatten som lösning för Ålands framtida vattenförsörjning
Bachelor's Thesis, Uppsala University


2018


Nils-Petter Sköld, (2018)
Risk Based Economic Evaluation of Water Supply Safety Measures. A Case Study at Kvarnagården Drinking Water Treatment Plant. Master's Thesis, Chalmers University of Technology.


Petter Bolander och Erik Martinsson, (2018).
Risk-Based Cost-Benefit Analysis of Reliable Drinking Water Supply – A case study of Lake Kärnsjön, Munkedal. Master’s Thesis, Chalmers University of Technology.

Nassazzi, Winnie (2018)
Removal of poly- and perfluoroalkyl substances from water using the BDD electrode.
Master's Thesis, SLU – Swedish University of Agricultural Sciences

Niarchos, Georgios (2018)
Electrodialytic Remediation of PFAS Contaminated Soil.
Master's Thesis, KTH Royal Institute of Technology

Rerhl, Anna-lena (2018)
Occurrence and fate of organic micropollutants (OMPs) in Lake Mälaren
Master's Thesis, SLU – Swedish University of Agricultural Sciences


Sternberg, Olov. (2018)
Fördjupad funktionsanalys av Uppsalaåsen: Avskiljning av organiskt material (NOM) vid konstgjord infiltration och kemisk fällning. 
Master's Thesis, Uppsala University


Oskarsson, Lina, Frihammar, Esmeralda, Wallin, Mathias, Gobl, Madeleine, Kjellgren, Ylva, Lampinen, Alexi och Jonsson, Jennifer. (2018) 
Projektarbete Sensorbaserad kvalitetskontroll av råvatten
Bachelor's Thesis, Uppsala University

Danielsson M. (2018)
Mapping of bacteria with flow cytometry – before, during and after treatment of drinking water.
Master Thesis, Lund University.

Ekman S. (2018)
Exploration of how UV disinfection affects the microbial community in drinking water.
Master Thesis, Lund University.

2017


Charles V. Löwenström och Saif H. Hussain (2017)
Hydrological and microbial modelling using Soil and Water Assessment Tool - Lake Vomb and uMgeni catchment. Master’s Thesis, Chalmers University of Technology.

Svenja Hoffmeister (2017)
Inter-Calibration of Optical Sensors and Implications for Water Quality Monitoring. Master’s Thesis, Uppsala universitet

Tyra Morell-Bonin, (2017)
Prestationsanalys av granulerat aktivt kol (GAC) – en jämförelse mellan två etablerade GAC-typer.Master’s Thesis, Uppsala universitet


Emil d’Elia, (2017)
Characteristics of drinking water polyethylene pipes tested with the purpose of quality certification – Historical data, trends and their potential consequences. Master’s Thesis, Chalmers University of Technology.


Malaley Rahmani, (2017)
An exploration of bacterial communities in drinking water during distribution, using flow cytometry (FCM). Master thesis, Lund University


Luana de Brito Anton, (2017)
Study of the function of granular activated carbon (GAC) in pilot scale. Stage de fin d´etude ENSCM Montpellier.


2016


Maria Takman (2015)
Utvärdering av nano- och ultrafilter för avskiljning av cyanotoxiner i dricksvatten. Effekter av membrantyp och råvattenkvalitet. Master’s Thesis, Uppsala universitet


Julia Tirén Ström   (2016)
Utvärdering av processen vid Hofors vattenverk med avseende på avskiljning av NOM – Fällning och membranfilterteknik. Master’s Thesis, Uppsala universitet

Amanda Eskebaek (2016)
Utvärdering av småskalig rening från läkemedelsrester i källsorterad Urin. Master’s Thesis, Uppsala universitet

Filippa Rydwik (2016)
Föroreningsspridning i Mälaren – modellering av föroreningars påverkan på ett vattenverks råvattenkvalitet. Master’s Thesis, Uppsala universitet

Maria Wålinder (2016)
Modeling of Perfluoroalkyl Substance Adsorption to an Ion Exchanger using PHREEQC. Kandidatuppsats, Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU.

Kristjan Pullerits (2016)
Exploration of flow cytometry for rapid detection of changes in the microbial communities of drinking water after washing of slow sand filters. Master’s Thesis, Lund University


Janine Riechelmann, (2016)
Flow cytometry for evaluation of drinking water infrastructure biofilms. Master thesis, Lund University,
 
Johan Blomberg and Tobias Jonsson (2016).
Runoff management on bridges – A decision model for management selection. Master’s Thesis, Chalmers University of Technology


Falk, Debora; Ohlin, Anna (2016)
Chemical Risk Assessment in the Potable Water Reclamation System in Beaufort West, South Africa - Identified contaminants of emerging concern affecting human health
. Master's Thesis, 2015:13, Chalmers University of Technology


2015


Salinas Niedbalski, Anielka and Viñas Cos, Victor  (2015).
Risk assessment in drinking water supplies of Sweden and Latvia: An overview within the Water Safety Plan framework. Master of Science Thesis 2015:109

Garbe, E. (2015)
Perfluorerade ämnen, dess källor och risker för dricksvattenkvalitet inom Göta älv och Mölndalsåns avrinningsområde. Kandidatuppsats, Institutionen för biologi och miljövetenskap, Göteborgs Universitet


2014
 

Abdi Gudle, M. (2014).
Lake Mälaren: hydrological modelling to simulate the fate and transport of the faecal contamination. Master of Science Thesis 2014:129, Chalmers University of Technology.
 
 
Sanches Racionero, J. (2014).
Modelling ship-generated sediment transport in the River Göta Älv. Master of Science Thesis 2014:72, Chalmers University of Technology.
 
 
Emanuelsson, J.; Jansson, V. (2014)
Risk Assessment for Scenarios of Increased Water Levels - Problem Forecast and Management for Technical Facilities within the Municipality of Gothenburg
 
Fransson, S., Myrbäck, S., Tercan, G., Wetterhorn, K., och Öhman, E. (2014).
Bekämpningsmedel i sjön Anten - Kartläggning och riskbedömning. Kandidatarbete, Institutionen för Bygg- och miljöteknik, avdelningen för Vatten miljö teknik, Chalmers Tekniska Högskola.

Eriksson, W., Grahnström, A., Lejonbäck, P., Söderlund, A., och Ållenberg, P. (2014).
Övergödningen av sjön Anten – en underlagsrapport för Alingsås kommun. Kandidatarbete, Institutionen för Bygg- och miljöteknik, avdelningen för Vatten miljö teknik, Chalmers Tekniska Högskola.
 
2013
 
Liceras Hernandez, A. (2013).
Sediment transport in the River Göta Älv. Bachelor of Science Thesis, Chalmers University of Technology.
 
 
Alenius, Felicia; Hellberg, Martin; Lilliestierna, Andreas; Lundström, Johan; Pettersson, Johan; Utas, Johan (2013)
Health risks in water distribution systems. A study of the potential relationship between pressure drop in the water distribution system and increased risk for gastrointestinal illness
 
Andersson, Mathias; Bergström, Filip; Medin, Johanna; Salinas Niedbalski, Anielka (2013)
Föroreningskällor till sjön Anten. En kartläggning och kvantifiering av kväve- och fosfortillförsel
 
Ida Mattfolk (2013)
Effects of Climate Change; Flooding in Lake Vänern – A study on the wastewater treatment plants based on learning and evaluation of previous event
 
 
2012
 
Abdollahi, Sima; Emanuelsson, Johan; Franzén, Sarah (2012)
Hälsomässiga risker på vattenledningsnätet - En studie över samband mellan trycknedsatt ledningsnät och förhöjd risk för sjukdom i tre svenska kommuner.
 
Appelqvist, Isa; Lindskog, Sara; Oscarsson, Anton; Renström, Erika; Örngren, Sofia (2012 )
Samband mellan lågt tryck i dricksvattenledningar och magbesvär - En utredning av hur lågt tryck på dricksvattenledningsnätet vid lagning av läckor påverkar sjukligheten hos Göteborg Vattens abonnenter.
 
 

Dahlström, R. (2012)
Applicability of QMRA on Artificial Groundwater Recharge

Emanuelsson, Axel; Senning, Johannes (2012)
Hydrodynamic and Microbial Modeling of a Drinking Water Source

Enerhall, C., and Stenmark, E. (2012)
Disc Filters to Reduce Wastewater Pathogen Levels in Raw Water Sources - Risk Reduction Potential for Göta älv.

 

Milone, V. (2012)
The effect of temperature and material on mains pipe breaks in Gothenburg

 

Nilsson, Erika; Stigsson, Andrea (2012)
Pollutant Removal Efficiencies and Flow Detention of Infiltration Trenches - An Investigation of an Infiltration Trench in Kungsbacka


2011

 
Ljungqvist, A. och Nissén Sørensen, D. B.(2011)
 
 
 
 
 

Fihlman, V. (2011).
Kartläggning av avföringspåverkan på Slumpån, ett biflöde till Göta älv.
Kandidatuppsats, Institutionen för växt- och miljövetenskap, Göteborgs Universitet.

2010
 
Alam, M. (2010).
Decision support on risk reduction alternatives in drinking water systems: A multicriteria analysis for making risk management decisions. Examensarbete 2010:124, Inst. för Bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola.
 
Flod, S., Landquist, H. (2010).
Risk and Vulnerability Assessment of Expanding the Windhoek Drinking Water Supply. Examensarbete 2010:48, Inst. för Bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola.
 
Kullgren, E., Perdell, J. (2010).
Vulnerability and Risk Assessment of Artificial Recharge of the Oanob Aquifer, Namibia. Examensarbete 2010:118, Inst. för Bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola.
 
2009
 
Zhang, C. (2009).
A three-dimensional model of Göta älv for water quality simulation. Examensarbete 2009:7, Inst. för Bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola.
 
Johansson, F. (2009).
Rehabilitation of water distribution pipelines: Evaluation of criteria. Examensarbete 2009:9, Inst. för Bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola.
 
Salehpour Gargari, Z. (2009).
Risk-based asset management of potable water distribution systems: case study Göteborg. Examensarbete 2009:89, Inst. för Bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola.

Lundström, P., Sundell, J. (2009).
Risk and Vulnerability Analysis of Drinking Water Supplies. Examensarbete 2009:34, Inst. för Bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola.
 
Hartlid, C. (2009).
 
2008
 
Törnqvist, M., Öfverström, B. (2008).
Drinking water supply in Southern Africa with a risk assessment perspective. Master Thesis 2008:105, Inst. för Bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola.
 
2007
 
Fredenberg, Å., Thörnqvist, K. (2007).
Enskilda avlopp längs Göta älv – råvattenpåverkan med avseende på patogena mikroorganismer. Examensarbete 2007:114, Inst. för Bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola.
 
Fellman, M. (2007).
Strategier för beslut om förnyelse i kommunala distributionsnät för dricksvatten. Examensarbete 2007:31, Inst. för Bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola.
 
Hartung, J. (2007). Survey of Consumer Preferences for Water as an Ecosystem Service in Accra (Ghana). Examensarbete 2007:69, Inst. för Bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola.
 
Josefsson, A. (2007).
Consumer Attitude and Awareness of Göteborg Water Supply, Sweden. Examensarbete 2007:16, Inst. för Bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola.
 
Nader, Z.A. Yaghi (2007).
Iron Oxide Based Materials for the Removal of Copper from Drinking Water - A Study of Freundlich Adsorption Isotherms, Site Energy Distributions and Energy Frequency Distributions. Examensarbete 2007:12, Inst. för Bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola.
 
2006
 
Sarpong Owusu, E., Lundéhn, C. (2006).
Consumer Attitude and Trust in Accra Water Supply (Ghana). Examensarbete 2006:9, Inst. för Bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola.
 
2005
 
Engblom, K. (2005). Riskanalys av Dösebacka vattenverk: en anläggning för konstgjord grundvattenbildning. Inst. för kemiteknik, Kungliga Tekniska högskolan.
 
Bäckström, A., Gustafsson, M. (2005).
Underhållsplanering av vattenledningsnät – ett samhällsekonomiskt perspektiv. Examensarbete 2005:114, Inst. för Bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola.
 
Steier, K. (2005).
Jämnare kloröverskott under dricksvattendistributionen i Göteborg med kloraminering. Examensarbete 2005:113, Inst. för Bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola.
 
Eliasson, M. (2005).
Kvantifiering av föroreningstillskott från dagvatten inom skyddsområdet för Göta Älv - en simuleringsstudie med modellen SEWSYS. Examensarbete UPTEC W 05 007, Institutionen för informationsteknologi, Uppsala universitet. ISSN 1401-5765.
 
Lavieille, D. (2005).
Järnbrott Stormwater Pond: Evolution of the Pollutant Removal Efficiency and Release from Sediments. Master Thesis 2005:46, Avd. Vatten Miljö Transport, Inst. för Bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola.
 
Muñoz Mendel, V. (2005).
Raw Water Storage - Case study: Göteborg´s Water Supply. Master Thesis 2005:104, Inst. för Bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola.
 
2004
 
Awasume, E. (2004).
Characterization of Stormwater Pollutants discharged into Raw Water Source – River Göta älv. Master Thesis 2004:13, Inst. för Bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola.
 
Johansson, A., Scott S. (2004).
Koagulantdosens påverkan på den mikrobiologiska barriärverkan i den kemiska dricksvattenberedningen. Examensarbete 2004:14, Inst. för Bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola.

 

Sidansvarig Publicerad: to 09 jun 2022.