Organisation

Om DRICKS
Ramprogrammet för dricksvattenforskning vid Chalmers - från råvatten till tappkran, DRICKS, startade 2003 genom att Svenskt Vatten Utveckling (SVU, tidigare VA-Forsk) gjorde en långsiktig satsning på FoU inom dricksvattenområdet. SVU beslutade att bevilja Chalmers 5,6 miljoner SEK till att bygga upp dricksvattenforskningen vid Chalmers under en femårsperiod. Stödet är framförallt ett ramstöd för att finansiera forskningsledarna inom delområdena; råvattenskydd, beredning och distribution samt det integrerade området riskanalys/riskhantering, för att kunna bygga upp forskningsområdet och att anskaffa mer finansiering till direkta forskningsprojekt (doktorandprojekt).
 
Under den första femårsperioden tillkom ytterligare finansiärer, såsom EU, Formas och Göteborgs Kretsloppskontor och Göteborg Vatten. Ramfinansieringen från SVU är stommen i projektet eftersom det stödfinansierar ett flertal av de specifika doktorandprojekten. SVU beviljade en första förlängning av programmet mellan år 2015-2017, och under denna period ingicks samarbete med SLU, Statens lantbruksuniversitet i Uppsala och Lunds tekniska högskola som numera hyser en del av forskningen inom DRICKS. Det nuvarande projektprogrammet löper mellan år 2018-2020. DRICKS har sedan starten växt med många nya medlemmar i form av samverkande kommuner och vattenverk.

Vidare så genomför DRICKS olika utredningsuppdrag, t.ex. för Riksrevisionen och Klimat- och sårbarhetsutredningen och verkar som expertstöd till samhället i stort i frågor som rör dricksvatten – från källa till tappkran.

DRICKS Vision

DRICKS vision är att utveckla och sprida tillämpad kunskap kring dricksvatten genom att i samverkan lösa aktuella och långsiktiga utmaningar i en inspirerande miljö som präglas av hög vetenskaplighet tillsammans med branschen – från råvatten till tappkran. Sidansvarig Publicerad: to 12 aug 2021.