Vårdens lokaler

Planering och design for framtidens hälso- och sjukvård
Vårdens lokaler, den fortbildning med fokus på planering av vård- och omsorgslokaler som CVA tidigare genomfört kommer tillbaks. Våren 2022 genomförs kursen som tidigare rönt uppskattning och bidragit till nätverksbyggande. Den kommer att genomföras med hänsyn till nya hybrid-arbetssätt. Avsikten är att ha ett fysiskt start- och avslutningstillfälle och två webb-baserade kurstillfällen samt webb-handledning. Innehållet ses nu över och uppdateras samt detaljplanering pågår. Kursen genomförs i samverkan mellan CVA och Forum Vårdbyggnad. Detaljerad information samt anmälan kommer att finnas via CVAs och Forum Vårdbyggnads hemsidor mot slutet av september. Information kommer också skickas via CVAs maillista när anmälan öppnar.

Kursen tar som tidigare sin utgångspunkt i de utmaningar Svensk hälso-och sjukvård möter idag. Dessa innebär stora samhälleliga krav på förändring samtidigt som man står inför stora nyinvesteringar i vårdbyggnader. Parallellt med att den högspecialiserade vården kräver moderna lokaler, behöver vården ställas om nära människorna samt att primärvård och en växande hemsjukvård behöver byggas ut. Utmaningarna består vidare av såväl ny teknik och nya behandlingsformer som framväxten av personcentrerade förhållningssätt och aktiva, involverade patienter. Lösningar som utvecklas ska vara kostnadseffektiva och långsiktigt hållbara - miljömässigt, socialt och ekonomiskt. Att planera lokaler tillsammans med vården kräver processer, arbetssätt och verktyg som fångar vårdens framtida behov samtidigt som det stödjer verksamhetsutveckling. Forskning har också visat att utformning av lokaler kan påverka möten i vård och omsorg, effektivisera vården, bidra till läkande och välbefinnande samt minska stress hos patienter, anhöriga och vårdpersonal. Välkommen till gemensam kunskapsutveckling för planering av vårdlokaler!

Sidansvarig Publicerad: ti 07 sep 2021.