Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling, 30hp (avancerad nivå)

​Kursen erbjuder en god teoretisk bakgrund till principerna inom förbättringskunskap (improvement science). Vår ambition är att erbjuda en professionell akademisk utbildning, visa på praktiska erfarenheter inom kvalitetsförbättring, erbjuda en introduktion till lämpliga forskningsmetoder och tillsammans med kursdeltagarna skapa en stimulerande och stödjande miljö för intellektuell utveckling.

Kursen är på avancerad nivå, utformad för yrkesverksamma inom vården som har erfarenhet av att bedriva kvalitetsförbättringar inom vården.


Syftet med utbildningen är att deltagarnas kunskap och förmåga skall nå den nivå som behövs för att leda och driva ett målinriktat och långsiktigt kvalitetsdrivet förbättringsarbete. Detta innebär att kunna planera, leda, samordna, genomföra, analysera, utvärdera och utveckla verksamheten med fokus på patient-/kund-tillfredsställelse samt att kunna leda och driva ett resultatinriktat förbättrings- och utvecklingsarbete. Inom ramen för utbildningen genomförs även ett praktiskt förbättringsarbete.


Utbildningen integrerar teori och praktik inom förbättringskunskap (improvement science) genom att utveckla kursdeltagarnas kunskap och strategier för handling. Utbildningen syftar även till att skapa nätverk, där deltagarna får en arena för reflektion och utbyte av erfarenheter.


Deltagarna skall efter fullgjord utbildning:
• ha tillägnat sig grundläggande principer för kvalitetsutveckling
• ha kunskap och förmåga att använda de viktigaste kvalitetsredskapen
• kunna självständigt och kritiskt bedöma lämpliga insatser och metoder
• ha genomfört och avrapporterat ett förbättringsarbete där grundläggande principer för kvalitetsutveckling tillämpats
• kunna fungera som ledare/metodstöd för en patient-/kundfokuserad verksamhetsutveckling inom sitt verksamhetsområde.


Delkurs 1: Kvalitetsutvecklingens grunder och förbättringskunskap
• Grundläggande kvalitets- och verksamhetsutveckling
• Datadriven verksamhetsutveckling


Delkurs 2: Kund- och faktabaserad processförbättring
• Patient- och kunddriven verksamhetsutveckling
• Faktadriven verksamhetsutveckling
• Process- och flödesorientering 


Delkurs 3: Ledning och säkerhet i komplexa organisationer
• Organisations- och systemperspektiv
• Patientsäkerhet


Delkurs 4: Förbättringsprojekt och individuell fördjupning

Kontaktperson

Patrik Alexandersson

Kursens institution

Centre for Healthcare Improvement, Institutionen för Teknikens ekonomi och organisation, Chalmers tekniska högskola

Erfarenheter från tidigare kursdeltagare

Vill du veta mer om hur kursdeltagarna har upplevt utbildningen? Här kan du läsa två artiklar om tidigare deltagares erfarenheter:

”CHI ger verktyg åt Västsveriges vårdutvecklare”. Intervju med Niclas Jovander,utvecklingsledare inom Närhälsan och Karin Looström Muth, utvecklingschef på Alingsås Lasarett

Intervju med Johan Bengtsson, Anna Karevi Verdoes och Marie Boëthius på RCC Väst

Sidansvarig Publicerad: on 16 dec 2020.