Förbättringskunskap, 7.5 hp (avancerad nivå)

​Kursen "Förbättringskunskap, 7.5 hp" erbjuder en god överblick över principerna inom förbättringskunskap (improvement science) och hur man kan driva förbättringsarbete inom hälso- och sjukvård. Speciellt fokus inriktas på ledarens roll i förbättringsarbetet.

Vår ambition är att erbjuda en professionell akademisk utbildning, visa på praktiska erfarenheter inom kvalitetsförbättring, erbjuda en introduktion till lämpliga forskningsmetoder och tillsammans med kursdeltagarna skapa en stimulerande och stödjande miljö för intellektuell utveckling.

Syftet med utbildningen är att deltagarnas kunskap och förmåga skall nå den nivå som behövs för att leda och driva ett målinriktat och långsiktigt kvalitetsdrivet förbättringsarbete. Detta innebär att kunna planera, leda, samordna, och utveckla verksamheten med fokus på kundtillfredsställelse samt att kunna leda ett resultatinriktat förbättrings- och utvecklingsarbete.

Utbildningen syftar även till att skapa nätverk, där deltagarna får en arena för reflektion och utbyte av erfarenheter.
Kursdeltagarna skall efter fullgjord kurs ha tillägnat sig principerna för kvalitetsutveckling, ha god kännedom om de viktigaste kvalitetsverktygen, ha god kunskap och insikt vad avser förbättringskunskap samt kunna fungera som ledare för en kvalitetdriven verksamhetsutveckling inom sitt verksamhetsområde.

Denna kurs på avancerad nivå är utformad för yrkesverksamma i högre ledande befattningar (t.ex. verksamhetschefer, förvaltningschefer) som vill utveckla sina verksamheter på ett systematiskt sätt.

Kursen omfattar följande teman:
• Grundläggande förbättringskunskap
• Patient- och kundfokus 
• Basera beslut på fakta
• Ständigt förbättringsarbete
• Processorienterat arbetssätt 
• Allas delaktighet
• Ledarskap för förbättring
• Systemtänkande

Kontaktperson

Patrik Alexandersson

Kursens institution

Centre for Healthcare Improvement, Avdelningen för Industriell kvalitetsutveckling, Institutionen för Teknikens ekonomi och organisation, Chalmers tekniska högskola

Sidansvarig Publicerad: ti 19 jun 2018.