Filmer

​Forskare från CHI är med i flera filmer som producerats av Ringla, en organisation som sprider goda exempel som radikalt förbättrar hälsan för personer med kroniska sjukdomar.

De mobila vårdteamen utgår från en nätverksmodell där specialistteam samarbetar och kommunicerar för att kunna ge patienterna bättre vård genom besök i hemmen. En patient som t.ex. behöver ta ett blodprov behöver inte åka till vårdcentral eller sjukhus och får stanna i sin trygga miljö, medan det mobila vårdteamet utför de åtgärder som behövs. De mobila vårdteamen är kostnadsneutrala. Teamen tar hand om patienter som annars skulle ligga på sjukhus och patienterna har stöd av anhöriga och får höjd livskvalitet då de får vara i en bekant omgivning. Nätverksorganiseringen har testats i Skaraborg sedan 2008. Samarbetet mellan sjukhuset, kommunen och primärvården har resulterat i att antalet akutbesök för multisjuka har minskat med 80 %, antalet besök på vårdcentraler med nästan 90 % och patienterna behöver inte läggas in på sjukhus lika ofta. De äldre patienterna är mycket nöjda med att få stanna hemma mera och ändå få en kvalitativ vård och omsorg.

På Kirurgkliniken i Skövde lyckades man med förändrade arbetsmetoder att förkorta operationskön från 120 till 30 dagar. Det här ledde till kortare väntetid för patienterna och ett betydligt behagligare arbetsklimat för alla i vårdpersonalen. Nyckeln var att de olika professionerna inom vården samtalade med varandra och fann lösningar tillsammans. Förbättringsgrupper beståendes av representanter från alla yrkesgrupper jobbade med problemidentifiering och kom fram till egna förslag på lösningar kring resursfördelning, arbetsscheman, produktionsuppdrag och logistik. Utvecklingen skedde parallellt med arbetet i vardagen och alla medarbetare fick ta del av förbättringsprocessen. På så sätt implementerades de nya arbetssätten direkt.

Vårdbesök kan ibland kännas skrämmande vilket kan leda till att man undviker förebyggande vård som t.ex. att ta cell- eller prostataprov. Med muntlig information som når människor via deras trygga kanaler - föreningar, vänner, bekanta – blir steget till proven lättare att ta. Många människor är födda i andra länder och kulturer och känner sig osäkra på varför de ska besöka vårdinrättningar om de inte är sjuka. I östra Göteborg genomförde man informationskampanjen Ta med en vän för att få flera kvinnor att ta cellprov och därmed göra ett aktivt val för sin hälsa. Under ett års tid lyckades man öka antalet genomförda cellprov med 42 %. Ta med en vän kan betyda det fysiska sällskapet på ett vårdbesök, men också att sprida budskap om vårdfrågor, stödja varandra och hjälpa till med praktiska saker. På så sätt får flera människor möjlighet att genomföra vårdbesök i såväl förebyggande som åtgärdande syfte.

Patienter och deras anhöriga sitter på en enorm kunskapsbank om hur vården utförs. Om denna kunskap sammanförs med vårdgivarnas erfarenheter blir slutresultatet en tydligare kommunikation som ger patienten tryggare vård och högre livskvalitet. För personalen blir det lättare att ge rätt vård. Patientinvolvering omfattar fyra steg: fånga, förstå, förbättra och förändra/följa upp upplevelsen av patientprocessen. Genom t.ex. intervjuer med patienter och anhöriga fångar man upplevelsen av vården och förenar den kunskapen med personalens. Då får man veta vilka frågor som är viktiga i vilka sammanhang, vad som fungerar och vad som kunde göras bättre. I korta läkarbesök finns inte alltid utrymme för helhetsfrågor, medan man med patientinvolvering i förbättringsarbetet kan lyfta det till en ny nivå. Sjukskötare och annan vårdpersonal blir säkrare i möten med patienter och anhöriga, då de vet vad som förväntas. Alla parter känner sig delaktiga och vården blir mera gynnsam för patienten. Delad kunskap är dubbel kunskap.

Sidansvarig Publicerad: to 10 mar 2016.